Home

genealogie

mandala

mannenzaal

sacrale_dans

links

Genealogie van

Cornelis Pietersz. de Groot.

 

I Cornelis Pietersz. de Groot ook genaamd Ghrote Kees, stierman te haringe, geboren te Noordwijk rond 1580, overleden voor 27 november 1654, hoogstens 74 jaar oud, zoon van NN (Pieter) (de Groot) en Brechte Cornelisdr. (Zij huwde later met Adriaen Claesz. Schenaert).

Hij was gehuwd met Marijtgen Willemsdr., overleden voor 27 november 1654. (Zij was weduwe van Leendert NN.)

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Cornelisz. de Groot, geboren rond 1610, volgt onder II.

2 Annetgen (jonge Annetgen) (de Groot), overleden voor 23 december 1644.

Zij was gehuwd met Adriaen Willemsz. Hogeduijn, bakker, wonende te Noordwijk.

"Noordwijk in den loop der eeuwen"  door J. Kloos, pag.170: Op 12 juni 1653 wordt voor 500 guldens zijn huis in Noordwijk aan Zee (waarschijnlijk na het overlijden van Cornelis Pietersz) verkocht aan een commissie om er een gasthuis in te vestigen. Na zeven jaar als zodanig dienst te hebben gedaan deed men het huis weer van de hand en kochten de gasthuismeesters een ander huis. 

 

II Pieter Cornelisz. de Groot, geboren rond 1610, overleden tussen 26 mei 1665 en 7 augustus 1667, 55 jaar tot 57 jaar oud, zoon van Cornelis Pietersz. de Groot (I) en Marijtgen Willemsdr..

Hij was gehuwd met Maritgen Willemsdr. de Haes, dochter van Willem Jeroensz. en Haeshen Florisdr. overleden voor 7 augustus 1667.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis Pietersz. de Groot, geboren rond 1640, volgt onder III.

2 Jeroen Pietersz. de Groot.

3 Lijsbeth Pietersdr. de Groot.

Zij is getrouwd met Jan Jansz. van der Velde.

4 Maertgen Pietersdr. de Groot.

 

III Cornelis Pietersz. de Groot, schipper en biersteker, geboren rond 1640, wonende te Noordwijk-Binnen, overleden voor 29 april 1694, hoogstens 54 jaar oud, zoon van Pieter Cornelisz. de Groot (II) en Maritgen Willemsdr. de Haes.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 29 juli 1664, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Geertgen Joosten van Coningsbrugge, overleden tussen 9 december 1688 en 9 juli 1889, dochter van Joost Meesz. (schipper en biersteker) en Maertge Dirckx de Roo.

Op 5 augustus 1667 verkoopt hij met zijn mede-erfgenamen het huis van zijn ouders 'staende ende gelegen tot Noortwijck op Zee aande Voorstraat.' Het huis wordt verkocht voor vijfhonderd gulden, waarover de veertigste penning betaald moet worden. (Prov.Ga. Noordwijk van 1667)  

Op 18 april 1676 leent Cornelis Pietersz. vierhonderd Carolus gulden van Cornelis Joosten Westerbeeck met als onderpand 'huijs ende erve, staende ende gelegen in de voorseide heerl;ijcheijt van Noortwijck, opden houck van het oude marctvelt ende de Raethuijsstraat....' (Prov.Ga. Noordwijk van 1676)  Hij had dat geld nodig, want op27 mei 1676 koopt hij een huis, bierstekerij, erf en de helft van de sloot, die strekkende is tot in de Woensdagse Watering. Het huis met alles wat erbij hoort is gelegen in het Westeijnde, aan de voorzijde de Voorstraat, aan de achterzijde de sloot.  (Prov.Ga. Noordwijk van 1676)  

Op 9 december 1688 komt 's avonds laat, om half tien, notaris Adriaen Mens naar hun huis om een testament op te maken. Het gaat niet goed met Geertgen Joosten, want zij was 'sieckelijck te bedde leggende'. Maar beide echtelieden konden duidelijk wel beschikken over hun verstand en memorie. (ARA 's-Gravenhage, Not.A. no 6287)  

Op 5 juli 1689 ontbiedt hij 's morgens om half negen notaris Mens en de schepenen Claes Jansz. Heemskerck en Cornelis Langevelt. Cornelis is erg kwaad. Hij is die nacht van Haarlem thuisgekomen met een schuit vol goed bier. Hij heeft verzocht, in verband met de grote hitte, de schuit te mogen lossen, maar dat is hem door de deurwaarder en de dienaar van de pachter Jan van Dammen verhinderd. Mocht het bier bedorven zijn, dan protesteert Cornelis middels deze officiële verklaring. Na voorlezing verklaren de dienaren dat zij de opdracht hadden het bier niet aan te raken,  'nijet te reppen ofte roeren', (ARA 's-Gravenhage, Not.A. no 6288)  

Het zit Cornelis niet mee: een half jaar eerder is Geertgen gestorven, komt hij diep in de nacht thuis mag het bier niet gelost worden en dan zal er ook geen eten voor hem hebben klaar gestaan. Vier dagen na de herrie om het bedorven bier verschijnt Cornelis weer voor notaris Mens, maaar nu met zijn dochter Marija. Zij sluiten een overeenkomst, waarin Cornelis Pietersz. aan zijn dochter overdraagt 'de dunnebieren neringe mette aencleve van dien...' Als tegenprestatie zal Marija 'haer vaders huijshoudinge wel ende naer behooren ende sulcx in alle getrouwigheijd moeten waernemen, sonder de minste huijr ofte loon daer voor te mogen genieten...' Zelf moet zij zorgen voor haar eigen kleding en reding. Wel mag zij haar vaders schuit, knecht  en paard gebruiken voor het bevrachten van het dunne bier. Voor elke rit naar Haarlem betaalt zij drie gulden, voor een rit naar Leiden een gulden en tien stuivers. (ARA 's-Gravenhage, Not.A. no 6288)  

De positie van de vrouw in de 16e, 17e en 18e eeuw.

Naar aanleiding van bovenstaande akte, waarin vader en dochter een overeenkomst aangaan, iets over de zelfstandige positie van de Nederlandse vrouw in vroegere tijden.

In het Jaarboek 2004 van het Centraal Bureau voor Genealogie, dat in zijn geheel is gewijd aan de positie van de vrouw, is een aantal interessante artikelen te lezen, waaruit onderstaand verhaal is samengesteld.

Hollandse vrouwen hebben door de eeuwen heen de reputatie gehad dat zij harde werkers waren, ondernemend en vrijgevochten, maar ook bazig en behept met een tomeloze schoonmaakwoede.

Erasmus bekritiseert  in 1528 de gemakzucht van de mannen met een loftuiting voor de vrouwen: “ .. en Holland heeft ontelbare vrouwen die met hun ijver hun luie en gemakzuchtige mannen onderhouden.”

In 1517 hield de Italiaan Antonio Beatis, secretaris van kardinaal d’Aragona , een dagboek bij. Over Holland zegt Beatis: “Hier zijn de mensen, behalve dat zij zindelijk zijn op hun kleren en hun lichaam. zo angstig bezorgd de vloeren in de huizen niet vuil te maken, dat zij voor alle deuren doeken hebben om de voeten af te vegen en dat zij de kamervloeren met zand bestrooien.” De vrouwen zijn groot, fris en gezond, blank en rose, van een levendige gelaatskleur, zonder dat zij poeder of kunstmiddelen gebruiken. Zij dragen fijne kousen en pantoffeltjes. Door boter en bier hebben zij slechte tanden, maar zij stinken niet, aldus Beatis. Even verder schrijft hij, dat de mensen in de Nederlanden eerlijk zijn, en de herbergen goed. “.. en de vrouwen zijn zo flink, dat zij zaken besturen, zelfs geldelijk beheer hebben en alles zelf doen. En bij het kopen op de markten als wel bij het verkopen en bij het openlijk uitoefenen van allerlei bedrijf zijn mannen en vrouwen zonder onderscheid bezig.”

Lodovico Guiccardini, een Florentijns edelman, noemt  in 1567 de Nederlandse vrouwen mooi, zedig en lieflijk. Dat komt volgens hem “omdat zij van jongsaf aan, naar ’s lands wijs, vrij met iedereen verkeren. Zo krijgen zij handigheid in van alles en nog wat, en zij blijven toch eerlijk en deugdzaam. Vrouwen lopen onbegeleid rond door de stad om hun zaken af te handelen, reizen zelfs naar andere landen zonder dat dit hun reputatie aantast. Zij zijn zeer sober en bedrijvig. Zij houden zich ook met koopmanschap onledig en gebruiken hun handen en hun tong in alle overige aangelegenheden, die eigenlijk mannenzaken zijn. Dit doen zij zo handig en zo ijverig dat in vele Nederlandse gewesten, zoals Holland en Zeeland, de mannen zich bijna volledig op hen verlaten. Het lijdt echter geen twijfel dat een dergelijke vrijheid van handelen de aangeboren heerszucht der vrouwen in de hand werkt. In de Nederlanden zijn zij dan ook te bazig en soms lastig en eigengereid.”

Waren  in vroeger tijden de vrouwen actief op economisch gebied, op juridisch gebied hadden zij  een ondergeschikte positie. Vrouwen dienden beschermd te worden.

In het Germaanse recht was de lichamelijke zwakheid van de vrouw reden voor haar ondergeschikte positie. Vanwege hun vermeende lichamelijke zwakheid droegen vrouwen geen wapens en hadden derhalve geen toegang tot de volksvergadering, die uitsluitend toegankelijk was voor gewapende leden.

Terwijl de algehele vrouwenvoogdij aan het eind van de Middeleeuwen in onbruik was geraakt, herontdekten rechtsgeleerden in de vroegmoderne tijd het Romeinse recht, dat hen argumenten verschafte om de vrouw vanwege haar beperkte geestelijke vermogens in een ondergeschikte positie te plaatsen. Dat zij hierbij selectief te werk gingen en voorbijgingen aan het feit dat het Romeinse recht helemaal geen vrouwenvoogdij kende is van grote invloed geweest op de latere positie en waardering van de vrouw.

Volgens Hugo de Groot, die zich op dat Romeinse recht baseerde, waren haar mindere geestelijke vermogens redenen om haar handelingsonbekwaam te achten. Een meisje stond onder voogdij van haar vader en de getrouwde vrouw was onderworpen aan de echtelijke macht van haar man, die de ‘aengeboren opperheid’ bezat. ‘Want het wijste komt altijd toe te gebieden,’ zo stelde Hugo de Groot. Hij verklaarde de ondergeschiktheid van vrouwen in de samenleving aldus: “Daer en boven alzoo doorgaens der wijven geslacht, als kouder ende vochtiger, minder bequaemheid heeft tot zaken, verstand vereisschende, als ’t geslacht der mannen, zoo is het mannelick gheslacht genoegzaem aengeboren eenige opperheid over de wijven.”  

Aanvankelijk werden in Holland alle vrouwen, zowel gehuwde als ‘bejaarde, ouderloose maagden, ofte weduwen’ als handelingsonbekwaam geacht. In de loop der tijd werd in Holland, in tegenstelling tot andere Europese landen, onderscheid gemaakt tussen gehuwde en ongehuwde vrouwen. Ongehuwde vrouwen en weduwen stonden niet langer onder voogdij. Wel gebeurde het vaak, dat een ongehuwde vrouw een gekozen voogd had, die voor haar optrad in juridische zaken. Deze voogdij had alleen betrekking op de zaak waarvoor hij als voogd optrad.

De herwaardering van de vrouwen is o.a. te danken aan de medicus Johan van Beverwijck, die in 1639 een betoog hield ‘Van de wtnementheyt des vrouwelicken geslachts’. De rechtsgeleerde Simon van Leeuwen meende dat het ouderwets was om te twijfelen aan de handelingsonbekwaamheid van de vrouw. Hij meende ‘dat ook de ingeschapen aart in vele soo swak niet en is, alsmen wel meent, soo dat ook in veele vrouwen het verstand grooter, in veele mannen wedrom kleiner bevonden wert, ja dat veele vrouwen den mannen in verstand en beleid van saaken boven gaan.’

Een aanzienlijk aantal getrouwde vrouwen in de Republiek leefde gedurende korte of langere tijd zonder man. Mannen vetrokken voor zaken naar een andere stad of hadden werk op zee, of verdwenen voor een aantal jaren. Dan kon men een akte van procuratie op laten maken door een notaris of door de schepenen, die vrouwen machtigde om tijdens de afwezigheid van de man de zaken waar te nemen. Zo treedt Maritgen Willemsdr. de Haes (zie II) op namens haar man.

Uit dit huwelijk:

1 Marijtje (Marija) de Groot, geboren rond 1669.

2 Aechje de Groot ook genaamd Aecht Keese, geboren rond 1669.

3 Pieter Cornelisz. de Groot, geboren te Noordwijk rond 1670, volgt onder IV.

4 Joost Cornelisz. de Groot, gedoopt te Noordwijk op 18 november 1683.

 

IV Pieter Cornelisz. de Groot, geboren te Noordwijk rond 1670, zoon van Cornelis Pietersz. de Groot (III) en Geertgen Joosten van Coningsbrugge.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 16 januari 1695, getrouwd aldaar op 5 januari 1695 voor de kerk, op ongeveer 25-jarige leeftijd met Jannetje Ariens Warmenhoven, overleden te Noordwijk op 30 oktober 1747.

Uit dit huwelijk:

1 Cnelis de Groot, geboren te Noordwijk, gedoopt aldaar op 8 oktober 1695, volgt onder V-a.

2 Adriaen Pietersz (Arij) de Groot, geboren te Amsterdam, gedoopt aldaar, statie Geloof Hoop en Liefde,  op 23 oktober 1698, volgt onder V-b.

3 Johannes (Jan) de Groot, Mr.timmerman, geboren te Amsterdam, gedoopt aldaar, statie Geloof Hoop en Liefde, op 10 februari 1701, overleden te Leiden op 5 september 1768, begraven te Noordwijk op 7 september 1768, 67 jaar oud.

Hij was gehuwd met Margaretha Boud‚, overleden te Leiden op 5 mei 1769.

4 Maria de Groot, geboren te Amsterdam, gedoopt aldaar, statie Geloof Hoop en Liefde, op 1 juli 1703.

5 Agatha de Groot, geboren te Amsterdam, gedoopt aldaar, statie Geloof Hoop en Liefde, op 14 april 1705.

Interieur van de Statie Geloof Hoop en Liefde

V-a Cnelis de Groot, geboren te Noordwijk, gedoopt aldaar op 8 oktober 1695, zoon van Pieter Cornelisz. de Groot (IV) en Jannetje Ariens Warmenhoven.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1 Pieter de Groot.

2 Hendrik de Groot.

 

V-b Adriaen Pietersz (Arij) de Groot, Mr. timmerman, geboren te Amsterdam, gedoopt aldaar op 23 oktober 1698, wonende te Noordwijk, overleden aldaar op 23 augustus 1780, 81 jaar oud, zoon van Pieter Cornelisz. de Groot (IV) en Jannetje Ariens Warmenhoven.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 30 oktober 1723, op 25-jarige leeftijd met Pieternelletje Jacobsdr. Ypenburg (22 jaar oud), geboren te Noordwijk, gedoopt aldaar op 10 december 1700, overleden aldaar op 21 augustus 1770, 69 jaar oud, dochter van Jacob Hendriksz Ypenburg en Cornelia Jansdr. Gavrij.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter de Groot, gedoopt te Noordwijk op 31 januari 1725, volgt onder VI-a.

2 Hendrik de Groot, gedoopt te Noordwijk op 26 december 1725 (doopgetuigen waren Jacob Hendricks en Leuntie Jacobs).

3 Jan de Groot, gedoopt te Noordwijk op 30 april 1728 (doopgetuigen waren Hendrick Kock en Suzanna Jacobs), overleden te Leiden, begraven te Noordwijk op 7 maart 1799, 70 jaar oud.

Hij is in ondertrouw gegaan te Leiden op 13 januari 1758 en getrouwd aldaar op 28 januari 1758, op 29-jarige leeftijd met Johanna van der Storm, geboren te Delft, overleden te Leiden op 29 augustus 1792.

4 Aalbert de Groot, gedoopt te Noordwijk op 26 maart 1730 (doopgetuigen waren Jan de Groot en Geertie de Groot), volgt onder VI-b.

5 Jacobus de Groot, gedoopt te Noordwijk op 21 november 1731 (doopgetuigen waren Jan Jacobs en Cornelia Jans Gavrij), volgt onder VI-c.

6 Hendrik de Groot, gedoopt te Noordwijk op 19 juli 1733 (doopgetuigen waren Cornelis de Groot en Leuntie Jacobs).

7 Hendrik de Groot, gedoopt te Noordwijk op 13 juli 1736 (doopgetuigen waren Hendrick van Anrae en Leuntie Jacobs), volgt onder VI-d.

8 Arie de Groot, gedoopt te Noordwijk op 21 april 1739 (doopgetuigen waren Hendk Kok en Geertie de Groot), overleden te Noordwijk op 12 juli 1739, 82 dagen oud.

9 Cornelis de Groot, gedoopt te Noordwijk op 31 januari 1743 (doopgetuigen waren Cornelis de Groot en Leuntie Ypenburg), volgt onder VI-e.

10 Adrianus de Groot, gedoopt te Noordwijk op 2 juni 1744 (doopgetuige was Hendrik Kok), overleden te Noordwijk op 22 juli 1744, 50 dagen oud.

 

VI-a Pieter de Groot, Mr. timmerman, gedoopt te Noordwijk op 31 januari 1725, begraven te Voorhout op 5 april 1781, 56 jaar oud, zoon van Adriaen Pietersz (Arij) de Groot (V-b) en Pieternelletje Jacobsdr. Ypenburg.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 12 november 1752, op 27-jarige leeftijd met Annitje Pietersdr. Hogeweg, overleden te Noordwijk op 17 december 1805, dochter van Pieter Hogeweg en Machtelt van Straalen.

Uit dit huwelijk:

1 Adrianus de Groot, gedoopt te Sassenheim op 17 augustus 1755 (doopgetuigen waren Jan Arisz. de Groot en Pieternel Jacobsdr. Ypenburg).

2 Maria de Groot, geboren te Voorhout, gedoopt te Sassenheim op 8 september 1756 (doopgetuige was Jan de Groot), begraven te Noordwijk op 30 december 1761, 5 jaar oud.

3 Petrus (Pieter) de Groot, geboren te Voorhout, gedoopt te Sassenheim op 11 februari 1758 (doopgetuigen waren Gerrit van Velsen en Machteld van Stralen), volgt onder VII-a.

4 Adrianus (Arie) de Groot, geboren te Voorhout, gedoopt te Sassenheim op 28 mei 1761 (doopgetuigen waren Arie de Groot en Anna van der Storm), overleden te Voorhout op 16 augustus 1788, 27 jaar oud.

5 Maria de Groot, geboren te Voorhout, gedoopt te Sassenheim op 25 februari 1767 (doopgetuigen waren Albert de Groot en Maria van Wouw).

Zij is getrouwd te Noordwijk op 4 mei 1800, op 33-jarige leeftijd met Jan van Leeuwen, geboren te Oegstgeest.

 

VII-a Petrus (Pieter) de Groot, bouwman, geboren te Voorhout, gedoopt te Sassenheim op 11 februari 1758, overleden te Oegstgeest op 5 november 1813, 55 jaar oud, zoon van Pieter de Groot (VI-a) en Annitje Pietersdr. Hogeweg.

Hij is getrouwd te Voorhout op 2 maart 1783, getrouwd te Sassenheim op 2 maart 1783 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd (1) met Niesje van der Holst (34 jaar oud), gedoopt te Lisse op 28 maart 1748, begraven te Oegstgeest op 16 juli 1787, 39 jaar oud, dochter van Jacob Teunisse van der Holst en Jannetje Meese van der Klugt.

Uit dit huwelijk:

1 Pieternelletje de Groot, geboren te Oegstgeest, gedoopt aldaar op 31 december 1783 (doopgetuigen waren Arie Pieterse de Groot en Antje Hogeweg), overleden te Oegstgeest op 5 mei 1802, 18 jaar oud.

2 Jacob de Groot, gedoopt te Oegstgeest op 1 april 1785 (doopgetuigen waren Huibert van der Holst en Geertruij van der Lubbe), volgt onder VIII-a.

3 Arie de Groot, geboren te Oegstgeest, gedoopt aldaar op 1 april 1786 (doopgetuigen waren Arie Aalberse de Groot en Marijtje Pieterse de Groot), verdronken te Lisse, begraven te Oegstgeest op 21 december 1799, 13 jaar oud.

4 Doodgeboren de Groot, geboren te Oegstgeest op 10 juli 1787.

Hij is getrouwd te Oegstgeest op 12 mei 1788, op 30-jarige leeftijd (2) met Marijtje van der Lubbe (29 jaar oud), geboren te Wassenaar op 17 maart 1759, overleden te Oegstgeest op 2 augustus 1825, 66 jaar oud, dochter van Govert van der Lubbe en Mariaentje van Velse.

Uit dit huwelijk:

5 Petrus de Groot, geboren te Oegstgeest op 13 maart 1789 (doopgetuigen waren Arie Pieterse de Groot en Marijtje Ranke), volgt onder VIII-b.

6 Ariaantje de Groot, geboren te Oegstgeest op 13 april 1790 (doopgetuigen waren Leendert Govers van der Lubbe en Ariaantje van der Lubbe), overleden te Zoetermeer op 13 juni 1838, 48 jaar oud.

Zij is getrouwd te Oegstgeest op 13 mei 1814, op 24-jarige leeftijd (1) met Dirk Adegeest (31 jaar oud), geboren te Zoeterwoude op 16 februari 1783, overleden te Stompwijk op 5 november 1826, 43 jaar oud, zoon van Cornelis Adegeest en Anna de Jong.

Zij is getrouwd te Stompwijk op 8 januari 1828, op 37-jarige leeftijd (2) met Leendert de Jong (28 jaar oud), bouwknecht, geboren te Berkel op 26 juli 1799, overleden te Stompwijk 1 juli 1829 (29 jaar oud), zoon van Dirk de Jong en Lena van Dijk.

7 Albertus de Groot, geboren te Oegstgeest op 24 juni 1791 (doopgetuigen waren Arie Albertse de Groot en Anna Kissander), volgt onder VIII-c.

8 Niessie (Agnes) de Groot, geboren te Oegstgeest op 6 februari 1793 (doopgetuigen waren Crijn de Winter en Marijtje Sonneveld), overleden te Hillegom op 15 juni 1876, 83 jaar oud.

Zij is getrouwd te Oegstgeest op 13 mei 1814, op 21-jarige leeftijd met Lambertus Hulsmeijer (ongeveer 29 jaar oud), bouwman, geboren te Hillegom rond 1785, zoon van Pieter Hulsmeijer en Neeltje (Heiltje) van Diest.

9 Godefridus (Govert) de Groot, gedoopt te Oegstgeest op 2 juli 1796 (doopgetuigen waren Jacob de Haas en Cornelia van der Lubbe), volgt onder VIII-d.

10 Joannes (Jan) de Groot, gedoopt te Oegstgeest op 6 februari 1798 (doopgetuigen waren Arij Schuurman en Joanna de Groot), volgt onder VIII-e.

11 Arij de Groot, geboren te Oegstgeest op 11 februari 1801 (doopgetuigen waren Jan van Leeuwen en Joanna de Groot), overleden te Oegstgeest op 26 mei 1801, 104 dagen oud.

 

VIII-a Jacob de Groot, bouwman, gedoopt te Oegstgeest op 1 april 1785, wonende te Voorschoten, overleden te Zoeterwoude op 11 juni 1836, 51 jaar oud, zoon van Petrus (Pieter) de Groot (VII-a) en Niesje van der Holst.

woonden 1821 in Voorschoten, huis no 18.

Hij is getrouwd te Voorschoten op 10 april 1818, op 33-jarige leeftijd met Agatha van Mijgaard (16 jaar oud), landbouwster, gedoopt te Voorschoten op 1 juni 1801, overleden te Zoeterwoude op 30 juli 1849, 48 jaar oud, dochter van Cornelis van Mijgaard en Neeltje Opdam. (Zij is later getrouwd te Zoeterwoude op 12 mei 1838, op 36-jarige leeftijd met Dirk Boezaart (24 jaar oud), bouwman, geboren te Katwijk op 30 april 1814.)

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Cornelis de Groot, geboren te Voorschoten op 1 mei 1819, volgt onder IX-a.

2 Cornelia (Neeltje) de Groot, geboren te Voorschoten op 7 januari 1821,overleden Stompwijk 27 feb 1883 .

Zij is getrouwd te Zoeterwoude op 25 augustus 1843, op 22-jarige leeftijd met Gerardus Doesburg (38 jaar oud), koopman, gedoopt te Wateringen op 23 september 1804, overleden Stompwijk 24 jan 1871, zoon van Joannes Doesburg en Maria Hijdra. (Hij was weduwnaar van Cornelia van Reeuwijk of van Leeuwen.)

3 Doodgeboren Zoon de Groot, geboren te Voorschoten op 22 januari 1823, overleden aldaar op 22 januari 1823.

4 Cornelis de Groot, geboren te Voorschoten op 13 maart 1824, volgt onder IX-b.

5 Agnes (Niesje) de Groot, geboren te Voorschoten op 17 juli 1827, overleden te Rijswijk 4 jan 1890, 62  jaar oud.

Zij is getrouwd te Zoeterwoude op 6 mei 1853, op 26-jarige leeftijd met Petrus van der Ploeg (28 jaar oud), geboren te Oegstgeest op 26 september 1824, overleden te Rijswijk 19 nov 1878 (54 jaar) zoon van Gerardus van der Ploeg en Johanna van der Salm.

6 Catharina de Groot, geboren te Voorschoten op 4 november 1828, overleden te Zoeterwoude op 24 oktober 1911, 82 jaar oud.

Op het bidprentje uit de collectie van Oud-Soeterwoude stond een met pen geschreven aantekening: bekeerling. De leeftijd volhens het bidprentje was 86 jaar.

Zij is getrouwd te Zoeterwoude op 29 oktober 1852, op 23-jarige leeftijd met Nicolaas van Rijt (39 jaar oud), watermolenaar, geboren te Pijnacker op 4 mei 1813, zoon van Cornelis van Reijt en Neeltje Klaasdr. Berg.

7 Arie de Groot, geboren te Zoeterwoude op 1 mei 1830, overleden aldaar op 18 september 1833, 3 jaar oud.

8 Bastiaan de Groot, geboren te Zoeterwoude op 21 november 1831, overleden aldaar op 30 augustus 1833, 1 jaar oud.

9 Jacobus de Groot, geboren te Zoeterwoude op 18 februari 1833, overleden aldaar op 7 september 1833, 201 dagen oud.

10 Maria de Groot, geboren te Zoeterwoude op 8 december 1834, overleden voor 1860, hoogstens 26 jaar oud.

Zij is getrouwd te Wassenaar op 8 juni 1855 28-5-1856 vonnis rectificatie. (Genlias) wat???, op 20-jarige leeftijd met Johannes van de Pol (ongeveer 27 jaar oud), geboren te Moergestel rond 1828, overleden te Zoeterwoude op 4 juli 1889, ongeveer 61 jaar oud, zoon van Cornelis van de Pol en Geertruida van Oordt. (Hij is later getrouwd te Zoeterwoude op 24 augustus 1860, op ongeveer 32-jarige leeftijd met Maria Bakker.)

11 Jacoba de Groot, geboren te Zoeterwoude op 8 juli 1836, overleden aldaar op 17 augustus 1841, 5 jaar oud.

 

IX-a Pieter Cornelis de Groot, geboren te Voorschoten op 1 mei 1819, overleden te Zevenhuizen op 22 december 1858, 39 jaar oud, zoon van Jacob de Groot (VIII-a) en Agatha van Mijgaard.

Hij is getrouwd te Zoeterwoude op 21 november 1845, op 26-jarige leeftijd met Catharina Bakker (22 jaar oud), geboren te Zoeterwoude op 1 april 1823, overleden te Kralingen op 16 februari 1884, 60 jaar oud, dochter van Bernardus Bakker en Maria van Meurs. (Zij is later getrouwd te Zevenhuizen op 5 november 1859, op 36-jarige leeftijd met Martinus de Groot (29 jaar oud), geboren te Zevenhuizen op 18 november 1829, overleden te Rotterdam op 10 september 1892, 62 jaar oud, zoon van Otto de Groot en Apolonia Droog. (Hij is later gehuwd met Mechteld Geertruid Maria Kemming.))

Uit dit huwelijk:

1 Maria de Groot, geboren te Zevenhuizen op 20 november 1846, overleden aldaar op 25 februari 1851, 4 jaar oud.

2 Agatha de Groot, geboren te Zevenhuizen op 30 april 1848, overleden te Waddinxveen op 23 augustus 1923, 75 jaar oud.

Zij was gehuwd met Adrianus van der Kroef, geboren Broek rond 1852, overleden Gouda 31 jan 1943, 91 jaar oud, zoon van Willem van der Kroef en Lena de Jong..

3 Cornelia de Groot, geboren te Zevenhuizen op 6 december 1850.

Zij is getrouwd (1) te Nieuwerkerk aan de IJssel op 10 mei 1872, op 21-jarige leeftijd met Antonius Bernardus van Heemert (29 jaar oud), geboren te Broek-Bloemendaal (Waddinxveen) 20 aug 1842, overleden te Rotterdam op 3 januaria 1897, zoon van Cornelis van Heemert en Cornelia van Dijk.

Zij is getrouwd (2) te Rotterdam op 26 februari 1908 met Andries Weitenberg, geboren te Menaldum rond 1852, overleden te Rotterdam op 4 augustus 1915, zoon van Jozef Jans Weitenberg en Antje Sijbrens Hoekstra.

4 Jacoba de Groot, geboren te Zevenhuizen op 6 december 1850, overleden aldaar 4 januari 1854.

5 Bernardus de Groot, geboren te Zevenhuizen op 14 oktober 1852, overleden te Rotterdam 23 maart 1936.

Hij is gehuwd met Dirkje van Kortenhoff, geboren te Montfoort 16 september 1842, overleden te Rotterdam 22 juli 1911, dochter van Johannes van Kortenhoff en Catharina Hoefs.

Uit dit huwelijk een doodgeboren zoon, geboren en overleden te Kralingen 5 april 1882.

6 Maria de Groot, geboren te Zevenhuizen op 2 februari 1854, overleden te Gouda 26 juli 1921.

Zij is getrouwd te Gouda op 19 november 1873, op 19-jarige leeftijd met Cornelis Verkleij (31 jaar oud), scheepstimmermansknecht, geboren te Moordracht 28 feb 1842, overleden te Gouda 16 juni 1919, zoon van Cornelis Verkleij en Johanna Rietveld. (Hij was weduwnaar van Catharina Hoek.)

7 Agnes de Groot, geboren te Zevenhuizen op 4 september 1855, overleden aldaar op 19 februari 1856, 168 dagen oud.

8 Agnes de Groot, geboren te Zevenhuizen op 26 oktober 1857, overleden te Kralingen op 6 november 1884, 27 jaar oud.

Zij is gehuwd te Kralingen op 16 januari 1880 met Pieter van der Neut, geboren Bodegraven 13 maart 1855, overleden Poortugaal 1 feb 1928, zoon van Jacob van der Neut en Francisca Stigter. Hij hertrouwde later met Cornelia de Lange.

 

IX-b Cornelis de Groot, landbouwer, geboren te Voorschoten op 13 maart 1824, overleden Haarlemmermeer 11 aug 1900,  zoon van Jacob de Groot (VIII-a) en Agatha van Mijgaard.

Hij is getrouwd te Zoeterwoude op 23 april 1852, op 28-jarige leeftijd met Gerardina Hekker (29 jaar oud), geboren te Oude Tonge op 28 mei 1822, overleden Haarlemmermeer 9 april 1904, dochter van Anthonij Hekker en Maria Luikens.

Uit dit huwelijk:

1 Jacob de Groot, geboren te Zegwaard op 22 februari 1853, overleden aldaar op 22 september 1853, 212 dagen oud.

2 Maria de Groot, geboren te Leimuiden 7 mei 1854, overleden Harlemmermeer 21 dec 1910.

Zij is getrouwd te Haarlemmermeer op 1 mei 1878, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Tamis Wiering (ongeveer 30 jaar oud), arbeider, geboren te Nibbixwoud rond 1848, overleden te Heemstede 15 november 1921, zoon van Pieter Wiering en Neeltje Stapel.

3 Pieter de Groot, geboren Haarlemmermeer 1 jan 1856, overleden aldaar 20 jan 1856.

4 Anna de Groot, geboren te Haarlemmermeer rond 1857.

Zij is getrouwd te Haarlemmermeer op 20 juni 1888, op ongeveer 31-jarige leeftijd met Cornelis Johannes Heemskerk (ongeveer 30 jaar oud), landbouwer, geboren te Haarlemmerliede rond 1858, zoon van Pieter Heemskerk en Johanna Lommerse.

5. Doodgeboren zoon, geboren en overleden Haarlemmermeer 3 dec 1859.

6. Doodgeboren zoon, geboren en overleden Haarlemmermeer 26 sep 1860.

7 Agatha de Groot, geboren te Haarlemmermeer rond 1864, overleden Anna Paulowna 19 mrt 1942.

Zij is getrouwd te Haarlemmermeer op 17 augustus 1892, op ongeveer 28-jarige leeftijd met Lambertus Petrus de Haas (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Warmond 28 feb 1858, overleden te Anna Paulowna 13 feb 1927, zoon van Petrus de Haas en Maria Hulsmeijer.

 

VIII-b Petrus de Groot, landbouwer, geboren te Oegstgeest op 13 maart 1789, overleden te Zoeterwoude op 17 juni 1848, 59 jaar oud, zoon van Petrus (Pieter) de Groot (VII-a) en Marijtje van der Lubbe.

Hij is getrouwd te Warmond op 19 april 1818, op 29-jarige leeftijd met Alida de Vlieger (22 jaar oud), "de bouwerij exercerende", geboren te Alkemade op 29 mei 1795, overleden te Zoeterwoude op 6 augustus 1835, 40 jaar oud, dochter van Klaas de Vlieger en Pieternelletje (van) Koblenswij.

Uit dit huwelijk:

1 Petrus de Groot, geboren te Oegstgeest op 16 februari 1819.

2 Petronella de Groot, geboren te Oegstgeest op 1 maart 1820, overleden te Voorschoten op 11 september 1879, 59 jaar oud.

Zij is getrouwd te Zoeterwoude op 12 mei 1843, op 23-jarige leeftijd met Arie van Haasteren (30 jaar oud), bouwknecht, geboren te Voorschoten op 20 oktober 1812, overleden aldaar 18 januari 1892, zoon van Cornelis van Haasteren en Marijtje Starren.

3 Adriana de Groot, geboren te Oegstgeest op 28 februari 1821, overleden te Voorschoten op 5 oktober 1874, 53 jaar oud.

Zij is getrouwd te Zoeterwoude op 17 juli 1846, op 25-jarige leeftijd met Johannes Vink (29 jaar oud), scheepmaker, geboren te Voorschoten op 19 oktober 1816, overleden aldaar 2 jan 1889, zoon van Gerrit Vink en Maria Goeijenbier.

4 Nicolette (Clasina) de Groot, geboren te Oegstgeest op 20 juni 1822, overleden te Voorschoten op 29 maart 1887, 64 jaar oud.

Zij is getrouwd te Zoeterwoude op 12 oktober 1855, op 33-jarige leeftijd met Adrianus Duijndam (32 jaar oud), geboren te Voorschoten op 11 juli 1823, overleden te Zoeterwoude op 1 maart 1883, 59 jaar oud, zoon van Willem Duijndam en Beertje van der Veer.

5 Antje de Groot, bij haar overlijden wordt zij ALIDA genoemd., geboren te Zoeterwoude op 11 juli 1823, overleden te Voorschoten op 8 februari 1889, 65 jaar oud.

6 Doodgeboren de Groot, geboren te Zoeterwoude op 5 juli 1824.

7 Alida de Groot, geboren te Oegstgeest rond 1824, overleden te Voorschoten op 8 februari 1889, ongeveer 65 jaar oud.

8 Pieter de Groot, geboren te Zoeterwoude op 3 augustus 1825, volgt onder IX-c.

9 Adrianus de Groot, geboren te Zoeterwoude op 24 december 1826, overleden aldaar op 1 maart 1827, 67 dagen oud.

10 Doodgeboren Kind de Groot, geboren te Zoeterwoude op 22 december 1827, overleden aldaar op 22 december 1827.

11 Maria de Groot, geboren te Zoeterwoude op 20 december 1828, overleden aldaar op 9 april 1855, 26 jaar oud.

12 Leendert de Groot, geboren te Zoeterwoude op 21 januari 1830, overleden aldaar op 25 september 1830, 247 dagen oud.

13 Elisabeth de Groot, geboren te Zoeterwoude op 15 maart 1831, overleden aldaar op 11 april 1832, 1 jaar oud.

14 Doodgeboren Kind de Groot, geboren te Zoeterwoude op 29 juni 1833, overleden aldaar op 29 juni 1833.

15 Leonardus de Groot, geboren te Zoeterwoude op 7 maart 1835, overleden aldaar op 11 september 1835, 188 dagen oud.

 

IX-c Pieter de Groot, geboren te Zoeterwoude op 3 augustus 1825, overleden te Leiden op 4 maart 1884, 58 jaar oud, zoon van Petrus de Groot (VIII-b) en Alida de Vlieger.

Hij is getrouwd te Zoeterwoude op 12 oktober 1855, op 30-jarige leeftijd met Anna (Antje) Duijndam (27 jaar oud), geboren te Voorschoten op 18 oktober 1827, overleden te Leiden 18 januari 1901, dochter van Willem Duijndam en Beertje van der Veer.

Uit dit huwelijk:

1 Aaltje de Groot, geboren te Zoeterwoude op 20 augustus 1856, overleden te Leiden op 16 april 1881, 24 jaar oud.

2 Barbara (Barendina) de Groot, geboren te Zoeterwoude op 25 september 1857, overleden aldaar op 16 oktober 1857, 21 dagen oud.

3 Doodgeboren Jongen de Groot, geboren te Zoeterwoude op 15 juli 1858.

4 Wilhelmina de Groot, geboren te Zoeterwoude op 21 november 1859, overleden aldaar op 30 december 1859, 39 dagen oud.

5 Petrus de Groot, geboren te Zoeterwoude op 5 december 1860.

6 Willem de Groot, geboren te Zoeterwoude op 6 juni 1862, overleden aldaar op 23 juli 1862, 47 dagen oud.

7 Willem de Groot, geboren te Zoeterwoude op 19 juni 1864, overleden aldaar op 27 februari 1865, 253 dagen oud.

8 Barbara de Groot, geboren te Zoeterwoude op 8 november 1866, overleden aldaar op 23 november 1866, 15 dagen oud.

9 Barbara de Groot, geboren te Zoeterwoude op 21 februari 1869, overleden aldaar op 30 januari 1870, 343 dagen oud.

10 Barbara de Groot, geboren te Zoeterwoude op 28 februari 1871, overleden aldaar op 15 maart 1871, 15 dagen oud.

 

VIII-c Albertus de Groot, scheepmakersknecht, geboren te Oegstgeest op 24 juni 1791, overleden te Rotterdam op 2 juli 1849, 58 jaar oud, zoon van Petrus (Pieter) de Groot (VII-a) en Marijtje van der Lubbe.

Hij is getrouwd te Sassenheim op 4 mei 1817, op 25-jarige leeftijd met Petronella Wierts (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Leiden op 26 januari 1789, overleden te Rotterdam op 2 maart 1859, 70 jaar oud, dochter van Jan Hendrik Wierts en Maria Altman.

Uit dit huwelijk:

1 Doodgeboren Meisje de Groot, geboren te Warmond op 21 juli 1818.

2 Doodgeboren Jongen de Groot, geboren te Warmond op 8 december 1819.

3 Petrus de Groot, geboren te Warmond op 19 december 1820, overleden te Rotterdam op 28 januari 1844, 23 jaar oud.

4 Maria de Groot, geboren te Warmond op 15 mei 1822, overleden Rotterdam 24 mrt 1899.

Zij is getrouwd te Rotterdam op 6 juni 1849, op 27-jarige leeftijd met Wilhelmus Fredericus Lodewicus Mosheuvel (ongeveer 24 jaar oud), geboren te Rotterdam rond 1825, overleden aldaar op 14 augustus 1877, ongeveer 52 jaar oud, zoon van Johannes Mosheuvel en Johanna Maria Looman.

5 Maria de Groot, geboren te Warmond op 25 februari 1825, overleden Rotterdam 27 mrt 1896.

Zij is getrouwd te Rotterdam op 23 augustus 1854, op 29-jarige leeftijd met Wilhelmus Petrus Lokkerbol (ongeveer 30 jaar oud), geboren te Rotterdam rond 1824, zoon van Abraham Lokkerbol en Pieternella Christina Voermans.

6 Adrianus de Groot, geboren te Warmond op 12 september 1828, volgt onder IX-d.

7 Doodgeboren de Groot, geboren te Warmond op 24 juni 1830.

 

IX-d Adrianus de Groot, geboren te Warmond op 12 september 1828, overleden te Rotterdam op 17 oktober 1907, 79 jaar oud, zoon van Albertus de Groot (VIII-c) en Petronella Wierts.

Hij is getrouwd te Rotterdam op 22 augustus 1855, op 26-jarige leeftijd met Wilhelmina Lucardie (ongeveer 36 jaar oud), geboren te Deventer rond 1819, overleden te Rotterdam op 23 oktober 1890, ongeveer 71 jaar oud, dochter van Abraham Lucardie en Dina Schuins. (Zij is eerder getrouwd te Rotterdam op 11 juli 1838, op ongeveer 19-jarige leeftijd met Eduard Arie Raap Reusch (ongeveer 22 jaar oud), geboren te Rotterdam rond 1816.)

Uit dit huwelijk:

1 Albertus Johannes de Groot, geboren te Rotterdam op 1 mei 1856, overleden aldaar op 10 juni 1856, 40 dagen oud.

2 Arnoldina Wilhelmina de Groot, geboren te Rotterdam op 15 juli 1857, overleden aldaar op 9 maart 1859, 1 jaar oud.

3 Adrianus Wilhelmus de Groot, geboren te Rotterdam op 21 juni 1860, volgt onder X-a.

 

X-a Adrianus Wilhelmus de Groot, geboren te Rotterdam op 21 juni 1860, overleden te Londen op 5 december 1887, 27 jaar oud, zoon van Adrianus de Groot (IX-d) en Wilhelmina Lucardie.

Hij is getrouwd te Rotterdam op 9 juni 1886, op 25-jarige leeftijd met Antonia Maria van Grevenbroek (23 jaar oud), geboren te Rotterdam op 22 juni 1862, overleden aldaar 1 januari 1914, dochter van Adrianus Johannes van Grevenbroek en Cornelia Antonia de Kanter.

Uit dit huwelijk:

1 Adrianus Albertus de Groot, directeur van een fabriek, geboren te Rotterdam op 14 maart 1887, overleden te Nijmegen op 2 juni 1939, 52 jaar oud.

Hij is getrouwd te Rotterdam op 7 oktober 1908, op 21-jarige leeftijd met Maria Sara Kaptein (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Zevenhuizen 25 november 1884, dochter van Bertus Kaptein en Cornelia de Rooij.

    Uit dit huwelijk:

1.1 Antonius Marie de Groot, geboren te Rotterdam 23 juli 1909.

Hij is getrouwd te Rotterdam 24 juni 1931 met Johanna Elisabeth Spijkerman, geboren te Rotterdam 30 april 1907, dochter van Gerrit Spijkerman en Maartje Ritmeester.

 

VIII-d Godefridus (Govert) de Groot, landbouwer en slachter, gedoopt te Oegstgeest op 2 juli 1796, overleden te Zoeterwoude op 11 mei 1863, 66 jaar oud, zoon van Petrus (Pieter) de Groot (VII-a) en Marijtje van der Lubbe.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 18 april 1817, op 20-jarige leeftijd (1) met Antje van Oosten (20 jaar oud), geboren te Noordwijk op 5 april 1797, overleden te Zoeterwoude op 7 november 1843, 46 jaar oud, dochter van Jan van Oosten en Marietje de Groot.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter de Groot, geboren te Noordwijk op 12 augustus 1817, volgt onder IX-e.

2 Dirk (Theodorus) de Groot, geboren te Noordwijk op 10 oktober 1818, volgt onder IX-f.

3 Arie de Groot, geboren te Warmond op 24 mei 1820, overleden aldaar op 27 augustus 1820, 95 dagen oud.

4 Adrianus de Groot, geboren te Warmond op 17 februari 1822, volgt onder IX-g.

5 Johannes de Groot, geboren te Warmond op 6 februari 1825, volgt onder IX-h.

6 Jacobus de Groot, geboren te Zoeterwoude op 9 februari 1828, volgt onder IX-i.

Hij is getrouwd te Zoeterwoude op 21 juni 1844, op 47-jarige leeftijd (2) met Anna van Vliet (50 jaar oud), geboren te Zwammerdam op 18 juli 1793, overleden Zoeterwoude 22 november 1857, 64 jaar oud, dochter van Arie van Vliet en Cornelia Zevenhoven. (Zij was weduwe van Cornelis van Veen.)

 

IX-e Pieter de Groot, geboren te Noordwijk op 12 augustus 1817, overleden te Oegstgeest op 14 oktober 1876, 59 jaar oud, zoon van Godefridus (Govert) de Groot (VIII-d) en Antje van Oosten.

Hij is getrouwd te Oegstgeest op 6 mei 1842, op 24-jarige leeftijd (1) met Helena van der Lubbe (21 jaar oud), geboren te Oegstgeest op 13 juli 1820, overleden aldaar op 16 mei 1862, 41 jaar oud, dochter van Simon van der Lubbe en Adriana van der Voort.

Uit dit huwelijk:

1 Anna de Groot, geboren te Oegstgeest op 18 februari 1843, overleden aldaar op 20 augustus 1854, 11 jaar oud.

2 Adriana de Groot, geboren te Oegstgeest op 12 mei 1844, overleden te Lisse op 24 januari 1886, 41 jaar oud.

Zij is getrouwd te Lisse op 29 mei 1873, op 29-jarige leeftijd met Laurens van der Voord (ongeveer 40 jaar oud), arbeider, geboren rond 1833, zoon van Theodorus van der Voord en Geertruida Zandbergen.

3 Cornelia de Groot, geboren te Oegstgeest op 6 september 1846, overleden aldaar op 31 januari 1853, 6 jaar oud.

4 Godefridus de Groot, religieus, broeder bij de Jezuïeten, geboren te Oegstgeest op 21 augustus 1848, overleden te Moentilan (Kedoe) op 26 december 1926, 78 jaar oud. Hij trad in 1898 in bij de Jezuïeten

5 Anna de Groot, geboren te Oegstgeest op 30 december 1849, overleden aldaar op 15 augustus 1878, 28 jaar oud.

Zij is getrouwd te Oegstgeest op 17 mei 1874, op 24-jarige leeftijd met Johannes Juffermans (26 jaar oud), bouwman, geboren te Oegstgeest op 5 augustus 1847, overleden aldaar op 5 juni 1896, 48 jaar oud, zoon van Jan Juffermans en Maria Havig. (Hij is later getrouwd te Rijnsburg op 22 mei 1879, op 31-jarige leeftijd met Margaretha Grimsbergen (26 jaar oud), geboren te Rijnsburg op 19 februari 1853, overleden te Oegstgeest op 23 oktober 1933, 80 jaar oud.)

6 Simon Petrus de Groot, geboren te Oegstgeest op 27 januari 1851, volgt onder X-b.

7 Pieter de Groot, geboren te Oegstgeest op 8 februari 1852, overleden aldaar op 27 februari 1852. Het overlijden is geconstateerd in de Militaire strafgevangenis., 19 dagen oud.

8 Cornelia de Groot, geboren te Oegstgeest op 28 maart 1853, overleden aldaar op 8 juni 1857, 4 jaar oud.

9 Petrus de Groot, geboren te Oegstgeest op 8 mei 1854, overleden aldaar op 5 oktober 1854, 150 dagen oud. 

10 Doodgeboren Jongen de Groot, geboren te Oegstgeest op 23 mei 1855.

11 Doodgeboren Jongen de Groot, geboren te Oegstgeest op 22 oktober 1856.

12 Doodgeboren Meisje de Groot, geboren te Oegstgeest op 4 november 1857.

13 Doodgeboren Meisje de Groot, geboren te Oegstgeest op 3 april 1859.

Hij is getrouwd te Oegstgeest op 16 februari 1865, op 47-jarige leeftijd (2) met Catharina Juffermans (23 jaar oud), geboren te Oegstgeest op 24 december 1841, overleden aldaar op 14 juni 1865, 23 jaar oud, dochter van Caspar Juffermans en Maria Kortekaas.

Hij is getrouwd te Lisse op 13 september 1866, op 49-jarige leeftijd (3) met Mijntje (Wilhelmina) Berbé (24 jaar oud), geboren te Lisse op 26 maart 1842, overleden Zegwaard 20 sep 1879, 36 jaar oud, dochter van Pieter Berbé en Anna Helena Sijzenaar. (Zij is later getrouwd te Oegstgeest op 14 februari 1878, op 35-jarige leeftijd met Arie van Wijk, zoon van Gerrit van Wijk en Doortje de Groot.)

 

X-b Simon Petrus de Groot, warmoezier, geboren te Oegstgeest op 27 januari 1851, overleden te Leiden, 21 mei 1942, 91 jaar oud, zoon van Pieter de Groot (IX-e) en Helena van der Lubbe.

Dit gezin vertrekt 1905 van Leiden naar Oegstgeest.

Hij is getrouwd te Leiden op 31 januari 1877, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth van Galen (19 jaar oud), geboren te Leiden op 23 juni 1857, overleden aldaar 28 oktober 1932, dochter van Bernardus van Galen en Pieternella Hoes.

Uit dit huwelijk:

1 Petrus Simon de Groot, bloembollenkwekersknecht, gemeente werkman, geboren te Leiden op 7 april 1878, overleden aldaar 13 mrt 1934.

Dit gezin vestigt zich 15-5-1913 in Leiden, afkomstig van Oegstgeest. Hij woont Rembrandtstraat, Morschesingel.

Hij is getrouwd (1) te Wassenaar op 25 augustus 1910, op 32-jarige leeftijd met Johanna Helena van der Ham (35 jaar oud), geboren te Voorschoten op 6 november 1874, dochter van Johannes van der Ham en Geertruida Jacoba Vreeburg.

Hij is later getrouwd (2)  te Leiden op 27 april 1927 met Antonia van der Reep, geboren Haarlemmermeer rond 1872, overleden te Sassenheim 16 december 1951, dochter van Floris van der Reep en Helena van den Berg. Zij was weduwe van Theodorus Burgmeijer.

2 Bernardus Johannes de Groot, gemeente-ambtenaar, geboren te Leiden op 26 juli 1880, overleden te 's-Gravenhage op 15 februari 1919, begraven aldaar op 18 februari 1919, 38 jaar oud.

Hij is getrouwd te Leiden op 8 mei 1907, op 26-jarige leeftijd met Theresia Cornelia Juffermans (23 jaar oud), geboren te Leiderdorp op 16 maart 1884, overleden te 's-Gravenhage op 6 september 1961, 77 jaar oud, dochter van Theodorus Juffermans en Clasina Maria Bellekom. (Zij is later getrouwd te 's-Gravenhage op 13 oktober 1920, op 36-jarige leeftijd met Hendrikus van Grieken (43 jaar oud), oprichter van de melkfabriek Van Grieken, geboren te Mijdrecht op 6 januari 1877, overleden te 's-Gravenhage op 28 juli 1941, 64 jaar oud. (Hij was weduwnaar van Anna Belt.))

3 Leonardus Theodorus de Groot, winkelbediende, winkelier in knopen, band en garen te 's-Gravenhage, geboren te Leiden op 3 februari 1882, overleden te 's-Gravenhage na 1965.

Hij huwde te Rotterdam 21 augustus 1918 met Maria Catharina Miltenburg, geboren te Tiel 25 mei 1891, overleden te 's-Gravenhage 24 september 1965, dochter van Hubertus Miltenburg en Maria Catharina Greif

    Uit dit huwelijk:

    Elisabeth Maria Petronella de Groot, geboren te 's-Gravenhage 12 april 1920, overleden in Brabant of Limburg in 1945.

4 Johannes Bernardus de Groot, geboren te Leiden op 29 juli 1884.

Hij is getrouwd te Leiden op 26 juni 1912, op 27-jarige leeftijd met Johanna Maria Kallenberg, geboren te Leiden 18 augustus 1895, dochter van Reinier Lodewijk Kallenberg en Maria Catharina Roza de Haas.

5 Simon Petrus Johannes de Groot, geboren te Leiden op 7 november 1886, overleden aldaar 21 mei 1942, 55 jaar oud.

Hij is getrouwd te Leiden op 9 april 1913, op 26-jarige leeftijd met Alida Mieremet, geboren te Leiden 10 april 1891, overleden te Leiden 25 aug 1937, dochter van Frans Philippus Mieremet en Jannetje Kriek..

6 Theodorus Johannes de Groot, geboren te Leiden op 11 december 1889, overleden aldaar op 6 mei 1891, 1 jaar oud.

7 Theodorus Antonius de Groot, winkelier van dameshoeden in Alphen a.d. Rijn, geboren te Leiden op 11 oktober 1891, overleden te Voorhout op 26 juni 1968, 76 jaar oud.

Hij was gehuwd met Cornelia van Egmond, geboren te Oudshoorn op 17 juni 1896, overleden te Voorhout op 6 december 1967, 71 jaar oud.

8 Petrus Willem de Groot, geboren te Leiden op 29 juni 1893.

9 Elisabeth Margaretha de Groot, geboren te Leiden op 20 september 1895, overleden aldaar op 13 oktober 1903, 8 jaar oud.

10 Wilhelmina Petronella de Groot, geboren te Leiden op 10 april 1898.

Zij is getrouwd te Oegstgeest op 6 juni 1919, op 21-jarige leeftijd met Jan Gijsbert Willem van Kaldenkerken (ongeveer 26 jaar oud), geboren te 's-Gravenhage rond 1893, zoon van Jean Henri Joseph Marie van Kaldenkerken en Sophia Wilhelmina van Es.

11 Maria Helena de Groot, geboren te Leiden op 6 oktober 1900.

 

IX-f Dirk (Theodorus) de Groot, tuinman en melkboer, geboren te Noordwijk op 10 oktober 1818, overleden te Leiden op 12 februari 1901, 82 jaar oud, zoon van Godefridus (Govert) de Groot (VIII-d) en Antje van Oosten.

Hij is getrouwd te Leiden op 14 augustus 1845, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth Ooijendijk (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Hazerswoude op 9 april 1821, overleden te Leiden op 14 februari 1875, 53 jaar oud, dochter van Willem Ooijendijk en Lijsje Ham.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna de Groot, geboren te Oegstgeest op 3 juli 1848, overleden te Scheveningen op 10 januari 1916, 67 jaar oud.

Zij is getrouwd te Leiden op 17 mei 1876, op 27-jarige leeftijd met Johannes van Bohemen (27 jaar oud), bouwman, geboren te Voorschoten op 29 september 1848, zoon van Nicolaas van Bohemen en Catharina Langelaan.

2 Wilhelmus de Groot, geboren te Leiden op 26 juni 1850, overleden aldaar op 17 januari 1851, 205 dagen oud.

3 Johanna Maria de Groot, geboren te Leiden op 28 april 1852, overleden te 's-Gravenhage op 30 mei 1923, 71 jaar oud.

Zij is getrouwd te Leiden op 3 juni 1874, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Petrus van der Kroft (29 jaar oud), geboren te Wassenaar op 2 april 1845, zoon van Leendert van der Kroft en Adriana Verhoef.

4 Petrus de Groot, geboren te Leiden op 14 januari 1854, overleden aldaar op 27 mei 1860, 6 jaar oud.

5 Godefridus de Groot, geboren te Leiden op 8 november 1855, overleden aldaar op 4 december 1855, 26 dagen oud.

6 Elisabeth de Groot, geboren te Leiden op 1 april 1857, overleden aldaar op 25 mei 1857, 54 dagen oud.

7 Godefridus de Groot, geboren te Leiden op 1 april 1857, overleden aldaar op 14 juni 1857, 74 dagen oud.

8 Elisabeth de Groot, geboren te Leiden op 30 augustus 1859, vertrokken aldaar in het jaar 1911.

Zij is getrouwd te Leiden op 21 juli 1880, op 20-jarige leeftijd met Hubertus van Teijlingen (30 jaar oud), notarisklerk, geboren te Zoeterwoude op 19 oktober 1849, overleden te Leiden op 22 mei 1906, 56 jaar oud, zoon van Cornelis van Teijlingen en Cornelia van der Poel.

 

IX-g Adrianus de Groot, stalhouder, geboren te Warmond op 17 februari 1822, overleden te Delft op 22 juli 1892, 70 jaar oud, zoon van Godefridus (Govert) de Groot (VIII-d) en Antje van Oosten. Hij is opgenomen Oude Mannenhuis Delft op 3-9-1890

Hij is getrouwd te Leiden op 25 mei 1853, op 31-jarige leeftijd met Anna Gijsberta van Dijk (25 jaar oud), geboren te Leiden op 27 oktober 1827, dochter van Gijsbert van Dijk en Catharina Kniest.

Uit dit huwelijk:

1 Catharina de Groot, geboren te P 28 op 4 november 1849.

2 Godefridus Gijsbertus de Groot, geboren te Leiden op 7 februari 1854, volgt onder X-c.

3 Anna Jacoba de Groot, geboren te Leiden op 24 maart 1856, overleden aldaar op 27 juni 1858, 2 jaar oud.

4 Gijsbertus Adrianus de Groot, geboren te Leiden op 25 april 1858, overleden aldaar op 4 november 1860, 2 jaar oud.

5 Gijsbertus Theodorus de Groot, geboren te Leiden op 9 maart 1861.

6 Anna Wilhelmina de Groot, geboren te Leiden op 6 april 1863, overleden aldaar op 1 oktober 1863, 178 dagen oud.

7 Petrus Johannes de Groot, geboren te Leiden op 20 mei 1865.

8 Anna Elisabeth de Groot, geboren te Leiden op 9 augustus 1867.

 

X-c Godefridus Gijsbertus de Groot, winkelbediende en commissionair, geboren te Leiden op 7 februari 1854, zoon van Adrianus de Groot (IX-g) en Anna Gijsberta van Dijk.

Hij is getrouwd te Nieuwer Amstel op 13 januari 1881, op 26-jarige leeftijd met Johanna Catharina Maria Domhof (ongeveer 32 jaar oud), geboren te Amsterdam rond 1849, dochter van Joseph Domhof en Maria Martha ten Toon. (Zij was weduwe van Nicolaas Vooren van der Naaten.)

Uit dit huwelijk:

1 Johanna Theodora de Groot, geboren te Amsterdam rond 1883, overleden te Hilversum 30 november 1930, 30 jaar oud.

2 Gijsberta Anna de Groot, geboren te Amsterdam rond 1884, overleden te Hilversum 27 juli 1945.

Zij is getrouwd te Utrecht op 15 mei 1918, op ongeveer 34-jarige leeftijd met Jacobus Thimotheus Joseph Hendrik de Wit (ongeveer 38 jaar oud), geboren te Hilversum rond 1880, overleden voor 1945, zoon van Hendrik de Wit en Maria Ambrosia Geertruida de Rijk.

 3 Anna Maria Martha de Groot, geboren te Amsterdam rond 1887, overleden te Hilversum 10 januari 1941, 54 jaar oud.

Zij was getrouwd met Petrus Joannes Tukker.

 

IX-h Johannes de Groot, bouwman en melkverkoper, geboren te Warmond op 6 februari 1825, overleden te Leiden op 17 mei 1866, 41 jaar oud, zoon van Godefridus (Govert) de Groot (VIII-d) en Antje van Oosten.

Hij is getrouwd te Leiden op 24 oktober 1855, op 30-jarige leeftijd met Wilhelmina Pieternella van Hartevelt (25 jaar oud), melkverkoopster, geboren te Leiden op 10 september 1830, overleden aldaar op 23 november 1898, 68 jaar oud, dochter van Willem van Hartevelt en Clementia Rokkeveen.

Uit dit huwelijk:

1 Godefridus de Groot, geboren te Leiden op 12 februari 1857, volgt onder X-d.

2 Willem de Groot, geboren te Leiden op 10 december 1859, overleden aldaar op 6 maart 1874, 14 jaar oud.

3 Theodorus de Groot, geboren te Leiden op 20 maart 1862, overleden aldaar op 24 mei 1862, 65 dagen oud.

 

X-d Godefridus de Groot, melkverkoper, geboren te Leiden op 12 februari 1857, overleden aldaar 5 juni 1883, 26 jaar oud, zoon van Johannes de Groot (IX-h) en Wilhelmina Pieternella van Hartevelt.

Hij is getrouwd te Leiden op 26 mei 1880, op 23-jarige leeftijd met Maria Geertrui Elkerbout (23 jaar oud), geboren te Leiden op 25 januari 1857, dochter van Franciscus Elkerbout en Anthonia Hendrika Nooteboom.

Uit dit huwelijk:

1 Maria Geertruida de Groot, geboren te Leiden op 3 juni 1879, overleden te Voorburg op 22 maart 1958, 78 jaar oud.

Zij huwde te 's-Gravenhage 7 mei 1902 met Alexander Wildschut, spoorbeambte, geboren te Haarlem rond 1882, zoon van Jacobus Wildschut en Luise Wilhelmina Kirsch.

2 Wilhelmina Petronella Maria de Groot, geboren te Leiden op 8 maart 1881.

3 Doodgeboren Jongen de Groot, geboren te Leiden op 11 mei 1883.

 

IX-i Jacobus de Groot, landbouwer, postbode, fondsbode en opziener van Rijnland, geboren te Zoeterwoude op 9 februari 1828, zoon van Godefridus (Govert) de Groot (VIII-d) en Antje van Oosten.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 19 april 1849, getrouwd aldaar op 22 april 1849 voor de kerk, op 21-jarige leeftijd met Maria Francina van der Plas (19 jaar oud), in 1891 was zij baker, geboren te Noordwijk op 4 april 1830, overleden te Oegstgeest op 10 augustus 1908, 78 jaar oud, dochter van Arij van der Plas en Maria Barbara Holbeek.

Uit dit huwelijk:

1 Maria Anna de Groot, geboren te Noordwijk op 6 maart 1850.

2 Adrianus Adam de Groot, geboren te Noordwijk op 5 april 1851.

3 Godefridus Adrianus de Groot, geboren te Noordwijk op 25 november 1852, volgt onder X-e.

4 Leonarda Joanna de Groot, dienstbode, geboren te Noordwijk op 2 september 1854, overleden te Weesp 4 januari 1941 86 jaar oud.

Zij trouwde te Amsterdam 4 feb 1891, met Jacob de Vries, opzichter, geboren te Haarlem rond 1855, zoon van Johannes de Vries en Alida Maria van Reijsen. Hij was weduwnaar van Antonia Geertruida van der Lugt.

5 Alegonda Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 29 september 1856.

6 Cornelia Leonarda de Groot, geboren te Katwijk op 1 februari 1859, overleden te Zoeterwoude als "schoolleerling" op 10 december 1870, 11 jaar oud.

7 Wilhelmina Johanna de Groot, geboren te Katwijk op 29 augustus 1861, overleden te Leiderdorp op 13 maart 1863, 1 jaar oud.

8 Wilhelmina Johanna de Groot, geboren te Leiderdorp op 18 april 1863, overleden aldaar op 21 april 1863, 3 dagen oud.

9 Johannes Jacobus de Groot, geboren te Leiderdorp op 12 juli 1864, volgt onder X-f.

10 Wilhelmina Petronella de Groot, geboren te Oegstgeest op 21 april 1866, overleden aldaar op 17 juli 1866, 87 dagen oud.

 

X-e Godefridus Adrianus de Groot, geboren te Noordwijk op 25 november 1852, overleden te Amsterdam op 4 april 1923, 70 jaar oud, zoon van Jacobus de Groot (IX-i) en Maria Francina van der Plas.

Hij was gehuwd (1) Amsterdam 26 nov 1884 met (en gescheiden Amsterdam 10 jul 1896 van) Elisasbeth Maria Barbillion, geboren te Doesburg rond 1857, overleden te Amsterdam op 16 februari 1899, ongeveer 42 jaar oud, dochter van Joseph Martinus Barbillion en Maria Fransen. (Zij is daarna getrouwd te Utrecht op 15 juli 1897, op ongeveer 40-jarige leeftijd (2) met Willem Hendrikus van Doorn.)

Hij is getrouwd te Meppel op 3 februari 1900, op 47-jarige leeftijd (2) met Jentje de Vendt (32 jaar oud), geboren te Blokzijl op 22 september 1867, overleden te Amsterdam op 19 juli 1955, 87 jaar oud, dochter van Marten de Vendt en Harmpje van Smirren. (Zij was weduwe van Roelof Labrie.)

Uit dit huwelijk:

1 Maria Francisca de Groot, geboren te Haarlem op 30 mei 1900, overleden de Ronde Venen op 18 juli 1998, 98 jaar oud.

Zij is getrouwd te Amsterdam op 25 maart 1925, op 24-jarige leeftijd (1) met Petrus Vincentius Franzani (28 jaar oud), geboren te Amsterdam op 13 april 1896, overleden aldaar op 5 augustus 1940, 44 jaar oud.

Zij is later getrouwd te Oterleek op 5 augustus 1940, op 40-jarige leeftijd (2) met Hendrik Klerk (49 jaar oud), geboren te Graft op 9 juli 1891, overleden te Alkmaar op 27 april 1979, 87 jaar oud.

2 Godefridus Adrianus de Groot, schoenmaker, geboren te Haarlem op 25 augustus 1901, overleden te Amsterdam op 14 juli 1991, 89 jaar oud.

Hij is getrouwd te Amsterdam op 29 oktober 1924, op 23-jarige leeftijd met Johanna Geertruida (Hanna) Hemelrijk (21 jaar oud), geboren te Amsterdam op 19 augustus 1903, overleden aldaar op 5 juni 1986, 82 jaar oud.

 

                                       

Godefridus de Groot en Hanna Hemelrijk en daarnaast het gezin van hun zoon Godefridus de Groot

 

3 Wilhelmina Catharina Allegonda (Mien) de Groot, afkomstig uit Utrecht, geboren op 12 april 1903.

Zij is getrouwd te Amsterdam op 24 april 1924, op 21-jarige leeftijd met Philippus Willem de Jager (27 jaar oud), geboren in het jaar 1897.

4 Adrianus Adamus de Groot, melkbezorger en ijzerwerker, geboren te Amsterdam op 21 maart 1905.

Hij is getrouwd te Amsterdam op 3 december 1927, op 22-jarige leeftijd met Gerritje Christina Huijstee (21 jaar oud), geboren te Hilversum op 28 oktober 1906.

5 Nicolaas Johannes Petrus Gerardus Gerrit de Groot, geboren te Amsterdam op 16 december 1906, overleden te Landsmeer op 3 december 1999, 92 jaar oud.

Hij is getrouwd te Amsterdam op 29 juli 1931, op 24-jarige leeftijd met Akke Hees (23 jaar oud), geboren te Amsterdam op 10 maart 1908, overleden aldaar op 18 januari 1979, 70 jaar oud.

6 Geesje Agatha Frederika de Groot, geboren te Amsterdam op 31 augustus 1908, overleden de Ronde Venen op 2 december 1995, 87 jaar oud.

Zij is getrouwd te Amsterdam op 29 januari 1930, op 21-jarige leeftijd met Cornelis van Huijstee (24 jaar oud), geboren te Amsterdam op 14 oktober 1905.

 

X-f Johannes Jacobus de Groot, geboren te Leiderdorp op 12 juli 1864, zoon van Jacobus de Groot (IX-i) en Maria Francina van der Plas.

Hij is getrouwd te Warmond op 19 september 1888, op 24-jarige leeftijd met Gozewina van Winsen ook genaamd Wensen en Winsum (21 jaar oud), geboren te Warmond op 10 november 1866, dochter van Johannes van Winsen en Gozewina Snaar.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia Leonarda de Groot, geboren te Oegstgeest op 18 december 1888, overleden aldaar op 11 januari 1889, 24 dagen oud.

2 Doodgeboren Meisje de Groot, geboren te Leiden op 17 november 1890.

3 Allegonda Maria de Groot, geboren te Leiden op 24 november 1892.

4 Johannes Jacobus de Groot, geboren te Oegstgeest op 12 maart 1895.

5 Maria Francina Leiden de Groot, geboren te Amsterdam op 29 juli 1897.

6 Johannes Jacobus Leonardus de Groot, geboren te Amsterdam op 16 oktober 1900.

7 Gozewina Maria de Groot, geboren te Leiden op 23 juni 1905.

 

VIII-e Joannes (Jan) de Groot, arbeider en aardwerker, gedoopt te Oegstgeest op 6 februari 1798, overleden te Warmond op 10 mei 1866, 68 jaar oud, zoon van Petrus (Pieter) de Groot (VII-a) en Marijtje van der Lubbe.

Hij is getrouwd te Bloemendaal op 21 mei 1823, op 25-jarige leeftijd met Leuntje van der Salm (Zalm) (20 jaar oud), dienstbaar, geboren te Noordwijk op 20 juli 1802, overleden te Warmond op 4 februari 1892, 89 jaar oud, dochter van Pieter van der Salm en Japie Leendertse Langeveld.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter de Groot, geboren te Warmond op 26 oktober 1823, volgt onder IX-j.

2 Jacobus de Groot, geboren te Warmond op 25 februari 1825, volgt onder IX-k.

3 Maria de Groot, dienstbode, geboren te Warmond op 5 mei 1828, overleden aldaar op 7 augustus 1887, 59 jaar oud.

Zij is getrouwd te Warmond op 20 mei 1857, op 29-jarige leeftijd met Willem van Schie (35 jaar oud), geboren te Voorschoten op 23 juli 1821, overleden Warmond 12 juni 1886, zoon van Lourens van Schie en Cornelia Oostdam.

4 Petrus de Groot, geboren te Warmond op 9 januari 1830, volgt onder IX-l.

5 Adrianus de Groot, geboren te Warmond op 3 oktober 1831, overleden aldaar op 6 september 1835, 3 jaar oud.

6 Wilhelmus de Groot, geboren te Warmond op 20 januari 1834, overleden aldaar op 18 februari 1834, 29 dagen oud.

7 Arnoldus de Groot, geboren te Warmond op 12 oktober 1835, overleden aldaar op 9 november 1835, 28 dagen oud.

 

IX-j Pieter de Groot, schippersknecht en arbeider, geboren te Warmond op 26 oktober 1823, verdronken aldaar op 21 augustus 1853, hij is verdronken in de Kever, liggende in de buurtenpolder/Alkemade., 29 jaar oud, zoon van Joannes (Jan) de Groot (VIII-e) en Leuntje van der Salm (Zalm).

Hij is getrouwd te Leiden op 6 augustus 1846, op 22-jarige leeftijd met Johanna Wilhelmina Kwakkenbos (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Alkemade op 12 februari 1819, overleden te Warmond op 28 augustus 1872, 53 jaar oud, dochter van Johannes Kwakkenbos en Jannetje Beumker.

Uit dit huwelijk:

1 Joannes de Groot, geboren te Warmond op 27 september 1847, overleden aldaar op 21 maart 1859, 11 jaar oud.

2 Johanna de Groot, dienstbode, geboren te Warmond op 14 januari 1849.

Zij is in ondertrouw gegaan te Leiden op 28 april 1876, op 27-jarige leeftijd (1) met Teunis Wegman (ongeveer 25 jaar oud), schipper, geboren rond 1851, zoon van Willem Wegman en Jaantje van Benten.

Zij is in ondertrouw gegaan te Leiden op 22 juli 1897, op 48-jarige leeftijd (2) met Jacobus Schouten (60 jaar oud), mandenmaker, geboren te Leiden op 31 mei 1837, zoon van Willem Schouten en Johanna van Brugge.

3 Apolonia de Groot, geboren te Warmond op 16 maart 1851, overleden aldaar op 19 mei 1852, 1 jaar oud.

4 Anna Maria de Groot, geboren te Warmond op 19 maart 1853, overleden aldaar op 2 november 1860, 7 jaar oud.

 

IX-k Jacobus de Groot, arbeider, bloemkweker en boomkweker, geboren te Warmond op 25 februari 1825, overleden aldaar 28 april 1914, 89 jaar oud, zoon van Joannes (Jan) de Groot (VIII-e) en Leuntje van der Salm (Zalm).

Hij is getrouwd te Leiden op 17 november 1852, op 27-jarige leeftijd met Eva Oosterbroek (34 jaar oud), dienstbode, geboren te Alkemade op 12 juli 1818, overleden te Warmond op 8 juni 1892, 73 jaar oud, dochter van Pieter Oosterbroek en Grietje Nagel.

Uit dit huwelijk:

1 Apolonia de Groot, geboren te Warmond op 25 juli 1854, overleden aldaar 15 april 1922, 67 jaar oud.

Zij is getrouwd te Warmond op 28 mei 1883, op 28-jarige leeftijd met Adrianus van Tongeren (31 jaar oud), arbeider, geboren te Leiderdorp op 2 mei 1852, zoon van Gerardus van Tongeren en Maria van der Ploeg.

2 Margaretha de Groot, geboren te Warmond op 25 maart 1856, overleden aldaar op 10 februari 1884, 27 jaar oud.

Zij is getrouwd te Warmond op 29 januari 1883, op 22-jarige leeftijd met Johan Herman Geerken (ongeveer 37 jaar oud), schoenmaker, geboren te Leiden rond 1846, overleden te Bunnik 30 maart 1885, zoon van Johan Herman Geerken en Elisabeth Hoeks. (Hij was weduwnaar van Cornelia Kortekaas.)

3 Johanna de Groot, geboren te Warmond op 31 mei 1857, overleden aldaar op 18 december 1865, 8 jaar oud.

4 Petronella Maria de Groot, geboren te Warmond op 24 mei 1859, overleden aldaar op 1 juni 1859, 8 dagen oud.

5 Petronella de Groot, geboren te Warmond op 7 april 1861, overleden aldaar op 27 maart 1862, 354 dagen oud.

 

IX-l Petrus de Groot, arbeider en schipper, geboren te Warmond op 9 januari 1830, overleden aldaar op 9 juli 1901, 71 jaar oud, zoon van Joannes (Jan) de Groot (VIII-e) en Leuntje van der Salm (Zalm).

Hij is getrouwd te Warmond op 26 december 1859, op 29-jarige leeftijd met Anna Waarsenburg (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Voorschoten op 5 april 1834, overleden te Warmond op 7 mei 1895, 61 jaar oud, dochter van Jacobus Waarsenburg en Geertruida Zandvliet.

Uit dit huwelijk:

1 Leuntje de Groot, geboren te Warmond op 26 maart 1860, overleden aldaar op 7 juli 1866, 6 jaar oud.

2 Jacobus de Groot, geboren te Warmond op 28 februari 1862, overleden aldaar op 7 mei 1863, 1 jaar oud.

3 Johanna de Groot, geboren te Warmond op 25 mei 1863.

Zij trouwde (1) met Hendrik Muller.

Zij trouwde (2) te Amsterdam op 2 januari 1920 met Dirk Uileman, slachter,weduwnaar van Anna Maria Snel, geboren te Texel rond 1864, zoon van Johannes Uileman en Dirkje Bruin.

4 Geertruida de Groot, geboren te Warmond op 23 november 1864, overleden aldaar op 17 juni 1865, 206 dagen oud.

5 Geertruida de Groot, geboren te Warmond op 18 maart 1866, overleden aldaar op 7 april 1867, 1 jaar oud.

6 Johannes de Groot, geboren te Warmond op 29 april 1867, overleden aldaar op 9 september 1867, 133 dagen oud.

7 Joannes de Groot, geboren te Warmond 25 februari 1869.

8 Johannes de Groot, bloembollenkweker, geboren te Warmond op 25 februari 1871.

9 Jacoba de Groot, geboren te Warmond op 17 mei 1871, overleden aldaar op 4 juni 1871, 18 dagen oud.

10 Geertruida Maria de Groot, geboren te Warmond op 7 september 1872.

Zij trouwde te Alkemade op 17 mei 1893 met Andries Johannes Kraan, geboren te Alkemade rond 1870, zoon van Theodorus Kraan en van Cornelia Loogman.

11 Apolonia de Groot, geboren te Warmond op 27 januari 1874.

Zij is getrouwd te Warmond op 26 augustus 1901, op 27-jarige leeftijd met Jacobus van Kruijssen (24 jaar oud), geboren te Hontenisse op 8 maart 1877, zoon van Jodocus van Kruijssen en Cornelia Merk.

12 Jacobus de Groot, geboren te Warmond op 28 juli 1876, overleden aldaar op 8 mei 1877, 284 dagen oud.

 

VI-b Aalbert de Groot, Mr.scheepmaker, gedoopt te Noordwijk op 26 maart 1730, overleden te Voorhout op 6 december 1788, 58 jaar oud, zoon van Adriaen Pietersz (Arij) de Groot (V-b) en Pieternelletje Jacobsdr. Ypenburg.

Hij is getrouwd te Voorhout op 7 juni 1761, getrouwd te Leiden op 14 juni 1761 voor de kerk, op 31-jarige leeftijd met Marijt van Wouw, geboren te 's-Gravenhage, overleden te Voorhout op 14 november 1795.

Uit dit huwelijk:

1 Doodgeboren de Groot, geboren te Voorhout op 16 april 1762.

2 Adrianus (Arie) de Groot, gedoopt te Sassenheim op 21 mei 1763, volgt onder VII-b.

3 Doodgeboren de Groot, geboren te Voorhout op 24 december 1764.

 

VII-b Adrianus (Arie) de Groot, gedoopt te Sassenheim op 21 mei 1763, overleden te Noordwijk op 16 maart 1847, 83 jaar oud, zoon van Aalbert de Groot (VI-b) en Marijt van Wouw.

Hij is getrouwd te Sassenheim op 10 september 1786, op 23-jarige leeftijd met Joanna (Anna) Cassander (Kesandra) (24 jaar oud), geboren te Sassenheim op 18 juni 1762, overleden te Voorhout op 20 december 1810, 48 jaar oud, dochter van Caspar Cassander en Kaatje van den Bosch.

Uit dit huwelijk:

1 Lambertus de Groot, geboren te Voorhout, gedoopt te Sassenheim op 29 september 1787.

2 Albertus de Groot, geboren te Voorhout, gedoopt te Sassenheim op 2 november 1789, volgt onder VIII-f.

3 Casparus de Groot, geboren te Voorhout, gedoopt te Sassenheim op 17 mei 1791, volgt onder VIII-g.

4 Maria de Groot, geboren te Voorhout, gedoopt te Sassenheim op 28 december 1792, overleden te Voorhout op 30 oktober 1795, 2 jaar oud.

5 Adrianus de Groot, geboren te Voorhout, gedoopt te Sassenheim op 14 juli 1796, overleden te Voorhout op 29 september 1820, 24 jaar oud.

6 Aloynus (Alewijn) de Groot, geboren te Voorhout, gedoopt te Sassenheim op 9 november 1797, volgt onder VIII-h.

7 Maria de Groot, geboren te Voorburg, gedoopt te Sassenheim op 22 februari 1800, overleden te Monster op 30 december 1875, 75 jaar oud.

Zij is getrouwd te Voorhout op 12 maart 1823, op 23-jarige leeftijd (1) met Jacobus van der Geest, bouwman, geboren te Stopwijk 4 nov 1799, zoon van Pieter van der Geest en Gerritje van Oosten.

Zij is in ondertrouw gegaan te Leiden op 10 december 1841, op 41-jarige leeftijd (2) met Petrus Visscher (ongeveer 42 jaar oud), geboren rond 1799, zoon van Joes Visscher en Aagie van der Burg. (Hij was weduwnaar van Hendrika van Haasteren.)

 

VIII-f Albertus de Groot, tapper, geboren te Voorhout, gedoopt te Sassenheim op 2 november 1789, wonende te Leiden, overleden aldaar op 30 december 1835, 46 jaar oud, zoon van Adrianus (Arie) de Groot (VII-b) en Joanna (Anna) Cassander (Kesandra).

Hij is getrouwd te Voorhout op 17 oktober 1809, getrouwd te Sassenheim op 17 oktober 1809 voor de kerk, op 19-jarige leeftijd met Adriana Maria de Bont (23 jaar oud), geboren te Leiden op 5 november 1785, dochter van Cornelis de Bont en Maria Theresia de Bakker.

Uit dit huwelijk:

1 Adrianus de Groot, geboren te Voorhout, gedoopt te Sassenheim op 8 maart 1810, volgt onder IX-m.

2 Everard de Groot, gedoopt te Leiden op 25 oktober 1811, volgt onder IX-n.

 

IX-m Adrianus de Groot, scheepstimmerman, geboren te Voorhout, gedoopt te Sassenheim op 8 maart 1810, overleden te Delft op 26 oktober 1871, 61 jaar oud, zoon van Albertus de Groot (VIII-f) en Adriana Maria de Bont.

Hij is getrouwd te Leiden op 21 september 1837, op 27-jarige leeftijd met Maria Johanna de Man (22 jaar oud), geboren te Leiden op 7 februari 1815, overleden te Delft op 1 oktober 1883, 68 jaar oud, dochter van Nicolaas de Man en Wilhelmina de Bolster.

Uit dit huwelijk:

1 Doodgeboren Kind de Groot, geboren te Delft op 7 februari 1839, overleden op 7 februari 1839.

2 Maria Theresia Wilhelmina de Groot, geboren te Delft op 11 februari 1841, overleden aldaar op 30 juli 1856, 15 jaar oud.

3 Johannes Nicolaas de Groot, geboren op 6 juni 1844, overleden te Delft op 3 april 1845, 301 dagen oud.

4 Nicolaas Albertus de Groot, geboren te Delft op 13 januari 1848.

5 Petrus Albertus de Groot, geboren 6 juni 1850, overleden te Delft op 24 augustus 1850, 2 maanden oud.

6 Petrus Albertus de Groot, geboren te Delft 23 okt 1851.

7 Maria Catharina Wilhelmina de Groot, geboren te Delft op 7 september 1858, overleden aldaar op 23 september 1858, 16 dagen oud.

 

IX-n Everard de Groot, fuselier en brievenbesteller, gedoopt te Leiden op 25 oktober 1811, overleden Utrecht 4 dec 1871, zoon van Albertus de Groot (VIII-f) en Adriana Maria de Bont.

Hij is getrouwd te Leiden op 12 oktober 1843, op 31-jarige leeftijd met (en gescheiden te Leiden op 14 februari 1862 van) Anna Roomberg (18 jaar oud), geboren te Leiden op 10 november 1824, overleden aldaar 7 maart 1901, dochter van Hermanus Roomberg en Johanna Kouwenberg. (Zij trouwde later te Leiden 28 januari 1863 met Adrianus de Kaper, geboren Leiden 5 november 1825, overleden aldaar 15 januari 1882, 56 jaar oud, weduwnaar van Maria Dingjan, zoon van Adrianus de Kaper en Sophia Tessel  (Fessel, Pessel).

Een annonce van de scheiding is geplaatst in een Leidse krant.

Een afschrift daarvan is te vinden in het cursusboek Genealogie van Teleac op blz. 69.

Uit dit huwelijk:

1 Maria Adriana de Groot, geboren te Leiden op 31 oktober 1844, overleden aldaar op 6 februari 1845, 98 dagen oud.

2 Everrardus Hermanus de Groot, geboren te Leiden op 20 januari 1846, volgt onder X-g.

3 Antoinetta Elisabeth de Groot, geboren te Leiden op 4 augustus 1854.

Zij is getrouwd te Leiden op 3 februari 1875, op 20-jarige leeftijd met Hendrik Johannes Lambert (23 jaar oud), goudsmid, geboren te Leiden op 17 oktober 1851, zoon van Arend Jan Lambert en Maria Kuiters.

4 Maria Theresia de Groot, geboren te Leiden op 7 november 1857, overleden aldaar op 29 november 1857, 22 dagen oud.

5 Maria Antoinetta Johanna de Groot, geboren te Leiden op 4 december 1859, overleden aldaar op 29 oktober 1927, 67 jaar oud.

Zij is getrouwd te Leiden op 18 juni 1879, op 19-jarige leeftijd met Franciscus Faes (25 jaar oud), meesterknecht, geboren te Leiden op 29 mei 1854, overleden Leiden 6 apr 1918, 63 jaar oud, zoon van Jan Baptist Faes en Cornelia van der Veer.

 

X-g Everrardus Hermanus de Groot, commies belastingen, geboren te Leiden op 20 januari 1846, overleden Rotterdam 31 jan 1905 (59 jaar oud), zoon van Everard de Groot (IX-n) en Anna Roomberg.

    30 november 1880 vertrekt Everrardus met zijn gezin naar Schiedam.

Hij is getrouwd te Leiden op 16 augustus 1876, op 30-jarige leeftijd met Anna Jacoba Kerkvliet (24 jaar oud), geboren te Leiden op 21 september 1851, overleden te Nieuwenhagen op 2 augustus 1923, 71 jaar oud, dochter van Petrus Kerkvliet en Hendrica van Soest.

Uit dit huwelijk:

1 Anna Elisabeth Adriana de Groot, geboren te Woerden op 12 november 1877, overleden te Rotterdam 11 februari 1950, 72 jaar oud.

Zij is getrouwd te Rotterdam op 22 augustus 1906, op 28-jarige leeftijd met August Eduard Witte (ongeveer 33 jaar oud), geboren te Groningen rond 1873, zoon van Fredericus Ulricus Joannes Henricus Witte en Bouwina Kok.

2 Maria Hendrika de Groot, geboren te Woerden op 24 januari 1879.

Zij is getrouwd te Rotterdam op 12 juli 1911, op 32-jarige leeftijd met Hendrikus Georgius Josephus Haas (ongeveer 27 jaar oud), geboren te Rotterdam, 1 nov 1883, zoon van Adam Haas en Anna Eijken.

3 Everardus Hermanus de Groot, geboren te Oegstgeest op 17 juli 1880, overleden Nieuwenhagen 19 okt 1953.

Hij was gehuwd met Agnes Küff.

Uit dit huwelijk:

-    Leo de Groot, geboren rond november 1935, overleden te Nieuwenhagen 1 december 1935.

4 Hendrika de Groot, geboren te Delfshaven op 21 november 1882, oberleden te Rotterdam 24 juni 1952.

Zij is getrouwd te Rotterdam op 12 oktober 1910, op 27-jarige leeftijd met Hendrikus Marie Schoenmaker (24 jaar oud), geboren te Rotterdam 15 mei 1886, zoon van Frederikus Hendrikus Schoenmaker en Maria Margaretha Muller.

5 Antoinette de Groot, geboren te Delfshaven op 13 maart 1884.

Zij is getrouwd te Rotterdam op 16 januari 1908, op 23-jarige leeftijd met Franciscus Theodorus Justus Josephus de Charro (23 jaar oud), geboren te Utrecht 26 november 1884, zoon van Justus Josephus de Charro en Elisabeth Maria van Haagen.

6 Francisca Maria de Groot, geboren te Schiedam na 12 mei 1892, overleden Heerlen 16 okt 1970..

Zij is getrouwd te Nieuwenhagen op 29 april 1919, met Joannes Henricus Hubertus Manders (37 jaar oud), geboren te Bree op 29 mei 1881, zoon van Adrianus Joannes Manders en Maria Digna Josephina Smeets.

7 NN dochter de Groot, overleden te Rotterdam op 10 juni 1888.

8 NN zoon de Groot, overleden te Rotterdam op 15 augustus 1889.

9 NN zoon de Groot, overleden te Rotterdam 7 oktober 1894.

 

VIII-g Casparus de Groot, stalhouder, geboren te Voorhout, gedoopt te Sassenheim op 17 mei 1791, wonende te Leiden en 's-Gravenhage, overleden te 's-Gravenhage 27 juni 1858, zoon van Adrianus (Arie) de Groot (VII-b) en Joanna (Anna) Cassander (Kesandra).

Hij is getrouwd te Leiden op 15 december 1825, op 34-jarige leeftijd met Maria Paardekoper (29 jaar oud), geboren te Leiden op 3 februari 1796, gedoopt aldaar op 3 februari 1796, overleden te 's-Gravenhage 6 mei 1861, dochter van Johannes Paardekoper en Johanna van Egmond.

Uit dit huwelijk:

1 Arij de Groot, geboren te Leiden op 16 maart 1826.

2 Johanna Helena de Groot, geboren te Leiden op 31 december 1827, overleden aldaar op 10 mei 1829, 1 jaar oud.

3 Johanna Maria de Groot, geboren te Leiden op 6 januari 1829, overleden Rijswijk 2 april 1919.

Zij trouwde 's-Gravenhage 24 juli 1850 met Johannes Christiaan Putters, kopergieter, machinestoker, geboren 's-Gravenhage 6 mrt 1828, overleden Rijswijk 3 april 1874, zoon van Lambertus Putters en Petronella Gijsberta Theodora Reijff..

 

VIII-h Aloynus (Alewijn) de Groot, bouwmansknecht, geboren te Voorhout, gedoopt te Sassenheim op 9 november 1797, overleden te Noordwijk op 9 september 1890, 92 jaar oud, zoon van Adrianus (Arie) de Groot (VII-b) en Joanna (Anna) Cassander (Kesandra).

Hij is getrouwd te Noordwijk op 9 mei 1829, op 31-jarige leeftijd met Marijtje Steenvoorden (30 jaar oud), dienstbode, geboren te Noordwijk op 18 juli 1798, gedoopt aldaar op 18 juli 1798, overleden aldaar op 24 mei 1886, 87 jaar oud, dochter van Leendert Steenvoorden en Keetje Leenderts Steenvoorden.

Uit dit huwelijk:

1 Joanna de Groot, gedoopt te Noordwijk op 14 november 1830, overleden aldaar 13 okt 1912.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 15 juli 1858, op 27-jarige leeftijd met Petrus Does (28 jaar oud), klokkenmaker, geboren te Noordwijk op 19 december 1829, overleden aldaar 4 jul 1909, zoon van Jan Does en Willemijntje van den Engh.

2 Cornelia de Groot, gedoopt te Noordwijk op 4 februari 1832, overleden aldaar op 17 april 1833, 1 jaar oud.

3 Adrianus de Groot, gedoopt te Noordwijk op 12 mei 1833, overleden aldaar op 22 oktober 1833, 163 dagen oud.

 

VI-c Jacobus de Groot, Mr. timmerman, gedoopt te Noordwijk op 21 november 1731, wonende aldaar, overleden aldaar op 3 januari 1821, 89 jaar oud, zoon van Adriaen Pietersz (Arij) de Groot (V-b) en Pieternelletje Jacobsdr. Ypenburg.

Hij woont 1816 Huis no 91, Kerkstraat.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 18 februari 1759, op 27-jarige leeftijd met Grietje Huibertsdr Heemskerken, geboren te Noordwijk, rond 1735, overleden aldaar op 29 juni 1824 (89 jaaar), dochter van Huibert Heemskerken en Neeltje van Rhijn.

Uit dit huwelijk:

1 Pieternelletje de Groot, gedoopt te Noordwijk op 16 februari 1760 (doopgetuigen waren Ari de Groot en Piternellitje Jacobs Ypenburg), overleden te Noordwijk op 21 oktober 1833, 73 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 10 juni 1781, op 21-jarige leeftijd met Pieter van den Engh, geboren Aarlanderveen, overleden aldaar 1 okt 1801.

2 Huibert de Groot, gedoopt te Noordwijk op 2 augustus 1761 (doopgetuigen waren Huibert Janze Heemskerke en Cornelia van Leeuwen), volgt onder VII-c.

3 Arie de Groot, gedoopt te Noordwijk op 3 februari 1763 (doopgetuigen waren Piter Arisz. de Groot en Antje Piterze Hogeweg), volgt onder VII-d.

4 Johannes Baptist de Groot, gedoopt te Noordwijk op 13 augustus 1764 (doopgetuigen waren Joannes Arisz. de Groot en Johanna van der Storm), volgt onder VII-e.

5 Aaltje de Groot, gedoopt te Noordwijk op 10 februari 1766 (doopgetuigen waren Albertus de Groot en Maria van Wouw), overleden te Noordwijk op 15 april 1816, 50 jaar oud.

6 Joanna de Groot, geboren te Noordwijk op 2 augustus 1767 (doopgetuigen waren Hendrik Risz. de Groot en Joanna van Berkel), overleden te Leiden op 11 december 1854, 87 jaar oud.

Zij is getrouwd te Leiden op 5 mei 1798 (getuigen waren Philippus Overdijk en Jacobus de Groot), op 30-jarige leeftijd met Johannes Overdijk, timmerman, gedoopt Leiden 25 mei 1763, overleden Leiden 10 feb 1818 op 55 jarige leeftijd, zoon van Philipus Overdijk en Johanna Starrenburg.

7 Jacobus de Groot, gedoopt te Noordwijk op 2 juni 1769 (doopgetuigen waren Bank Kapitein en Trijntje Heemskerke), overleden te Noordwijk op 27 juni 1773, 4 jaar oud.

8 Mareitje de Groot, gedoopt te Noordwijk op 23 juli 1771 (doopgetuigen waren Cornelis Arisz. de Groot en Mareitje Arisz. Kroon), overleden te Noordwijk op 21 juni 1773, 1 jaar oud.

9 Doodgeboren de Groot, geboren op 23 oktober 1772.

10 Doodgeboren de Groot, geboren te Noordwijk op 12 december 1773.

11 Doodgeboren de Groot, geboren te Noordwijk op 21 maart 1778.

 

VII-c Huibert de Groot, timmermansknecht, dagloner en turftonder, gedoopt te Noordwijk op 2 augustus 1761, overleden aldaar op 9 mei 1818, 56 jaar oud, zoon van Jacobus de Groot (VI-c) en Grietje Huibertsdr Heemskerken.

    Hij woont 1818 Huis no 102 Oude Zeestraat, woont 1819 Huis no 102 Dwarskerkstraat.

Hij is getrouwd te Lisse op 18 april 1790, op 28-jarige leeftijd (1) met Anna Stigter (18 jaar oud), gedoopt te Alphen aan de Rijn op 1 mei 1771, overleden te Noordwijk op 13 maart 1799, 27 jaar oud, dochter van Maarten Stigter en Marrigje Cornelisdr. Versluijs.

Uit dit huwelijk:

1 Margaretha de Groot, gedoopt te Lisse op 9 april 1791, overleden aldaar op 7 maart 1866, 74 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 30 april 1819, op 28-jarige leeftijd (1) met Jacob van den Berg (37 jaar oud), boerenknecht, geboren te Noordwijk op 8 maart 1782, overleden aldaar 15 april 1836, zoon van Pieter van den Berg en Guurtje Bakker.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 25 augustus 1838, op 47-jarige leeftijd (2) met Maarten van der Wolff (62 jaar oud), arbeider, geboren te Lisse op 26 april 1776, zoon van Cornelis van der Wolff en Lena Maartens van Duikeren. (Hij was weduwnaar van Jannetje Mense.)

2 Martinus de Groot, timmermansknecht, daggelder, turftender, gedoopt te Leiden op 16 september 1792.

3 Jacobus de Groot, gedoopt te Noordwijk op 6 september 1794 (doopgetuigen waren Gerrit Stigter en Cornelia Clara), volgt onder VIII-i.

4 Maarten de Groot, gedoopt te Noordwijk op 19 februari 1797 (doopgetuige was Cornelis Janmaat), overleden te Noordwijk op 24 februari 1797, 5 dagen oud.

5 Maria de Groot, gedoopt te Noordwijk op 15 februari 1799 (doopgetuigen waren Cornelis Janmaat en Jansie Stigter), overleden te Noordwijk op 21 februari 1799, 6 dagen oud.

Hij is getrouwd op 27 juli 1800, op 38-jarige leeftijd (2) met Pietertje Boesaard (Passchier) (19 jaar oud), geboren te Noordwijk op 1 juli 1781, gedoopt aldaar op 1 juli 1781, overleden aldaar op 27 april 1870, 88 jaar oud, dochter van Pieter Boesaard en Jannetje Passchier. (Zij is later gehuwd Noordwijk 16 juni 1820 met Jan Duynhoven, gedoopt Noordwijk 1 okt 1781, overleden aldaar 24 jan 1851, zoon van Govert Pietersz. Duinhoven en Willemijntje Jansdr. Schravendijk.)

Uit dit huwelijk:

6 Pieternelletje de Groot, gedoopt te Noordwijk op 2 oktober 1801 (doopgetuigen waren Arie de Groot en Pieternelletje de Groot), overleden te Noordwijk op 5 december 1803, 2 jaar oud.

7 Huijbert de Groot, timmermansknecht, geboren te Noordwijk op 25 november 1802, gedoopt aldaar op 25 november 1802 (doopgetuigen waren Jacobus de Groot en Grietje Heemskerk), overleden te Noordwijk op 11 juli 1824, 21 jaar oud.

8 Joanna de Groot, gedoopt te Noordwijk op 4 juni 1804 (doopgetuigen waren Jan Overdijk en Antje de Groot), overleden aldaar op 28 juni 1806, 2 jaar oud.

9 Joannes de Groot, gedoopt te Noordwijk op 15 november 1805 (doopgetuigen waren Jacobus de Groot en Grietje Heemskerk), overleden te Noordwijk op 5 december 1805, 20 dagen oud.

10 Anna de Groot, spinster, gedoopt te Noordwijk op 19 augustus 1809, overleden te Leiden op 11 januari 1875, 65 jaar oud.

Zij is getrouwd te Leiden op 13 februari 1834, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Schouten (22 jaar oud), mandenmaker, geboren te Leiden op 29 september 1811, zoon van Petrus Schouten en Maria van der Stok.

11 Anna Maria de Groot, gedoopt te Noordwijk op 12 december 1810, overleden aldaar 19 dec 1810.

12 Johannis de Groot, gedoopt te Noordwijk op 12 maart 1812, overleden aldaar op 10 maart 1819, 6 jaar oud.

13 Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 12 augustus 1813, overleden te Leiderdorp op 27 september 1880, 67 jaar oud.

Zij is getrouwd te Leiderdorp op 4 mei 1843, op 29-jarige leeftijd met Jan de Vogel (31 jaar oud), geboren te Leiderdorp op 19 februari 1812, zoon van Johannes de Vogel en Aagje Odijk.

14 Petrus de Groot, geboren te Noordwijk op 16 augustus 1815, overleden aldaar op 22 januari 1817, 1 jaar oud.

15 Willem de Groot, geboren te Noordwijk op 6 december 1816, overleden aldaar op 16 januari 1817, 41 dagen oud.

16 Huibert de Groot, geboren te Noordwijk op 27 oktober 1818, volgt onder VIII-j.

 

VIII-i Jacobus de Groot, landbouwer, gedoopt te Noordwijk op 6 september 1794, overleden aldaar op 18 maart 1879, 84 jaar oud, zoon van Huibert de Groot (VII-c) en Anna Stigter.

Hij woont 1819 Huis no 329 Dingsdaagse Watering, Bevolkingsregister 1850-1860 Voorstraat 269 en 122, 1879 Huis no 425.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 29 september 1815 (Jacobus en Willemijntje kunnen beiden niet schrijven), op 21-jarige leeftijd met Willemijntje Zandvliet (24 jaar oud), dienstmaagd, gedoopt te Veur op 27 december 1790, overleden te Noordwijk op 8 januari 1875, 84 jaar oud, dochter van Pieter Arisz. Zandvliet en Lena Govertsdr van Wouw.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter de Groot, geboren te Noordwijk op 28 maart 1816, overleden aldaar op 27 mei 1816, 60 dagen oud.

2 Huibert de Groot, geboren te Noordwijk op 26 februari 1818, volgt onder IX-o.

3 Pieter de Groot, geboren te Noordwijk op 7 oktober 1819, overleden aldaar op 8 oktober 1819, 1 dag oud.

4 Pieter (Petrus) de Groot, geboren te Noordwijk op 31 oktober 1820, volgt onder IX-p.

5 Jacobus de Groot, geboren te Noordwijk op 3 oktober 1822, volgt onder IX-q.

6 Leonardus de Groot, geboren te Noordwijk op 31 december 1823, overleden aldaar op 30 januari 1826, 2 jaar oud.

7 Arnoldus de Groot, landbouwer, geboren te Noordwijk op 27 oktober 1825, overleden aldaar op 11 oktober 1852, 26 jaar oud.

8 Leonardus (Leendert) de Groot, geboren te Noordwijk op 4 januari 1827, volgt onder IX-r.

9 Antonius de Groot, geboren te Noordwijk op 11 juni 1829, overleden aldaar op 30 oktober 1829, 141 dagen oud.

10 Anna Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 29 december 1830.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 28 april 1853, op 22-jarige leeftijd met Nicolaas Janson, arbeider, geboren Noordwik 25 aug 1830, overleden Noordwijk 4 mrt 1876, zoon van Cornelis Gerritsz. Janson en Maria Klaasdr. de Groot.

11 Hubertus de Groot, geboren te Noordwijk op 20 september 1833, overleden aldaar op 24 september 1846, 13 jaar oud.

 

IX-o Huibert de Groot, geboren te Noordwijk op 26 februari 1818, overleden te Someren 18 maart 1849, zoon van Jacobus de Groot (VIII-i) en Willemijntje Zandvliet.

Hij is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 25 mei 1840, op 22-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Suurbeek (35 jaar oud), geboren te Sint-Michielsgestel 27 mei 1804, dochter van Hendrik Suurbeek en Catharina van Egmont. Zij was eerder getrouwd te 's-Hertogembosch 17 mrt 1827 met Laurens Hendriks, geboren te Valburg 7 jan 1789, zoon van Laurens Hendriks en Adriana Feanken.

Uit dit huwelijk:

1 Wilhelmina Catharina de Groot, overleden te 's-Hertogenbosch 13 april 1844.

2 Jacoba Wilhelmina Catharina, overleden te 's-Hertogenbosch 11 januari 1846.

Hij is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 5 september 1846, op 28-jarige leeftijd (2) met Johanna Maria van den Bors (27 jaar oud), geboren te Boxtel op 13 februari 1819, dochter van Gerardus van den Bors en Maria Walraven.

Uit dit huwelijk:

3 Zij is getrouwd te Vught op 12 mei 1876, op 28-jarige leeftijd met Johannes Heesakkers (41 jaar oud), geboren te den Dungen op 2 augustus 1834, overleden te Vught 20 januari 1904, zoon van Adrianus Heesakkers en Anna Maria van den Berg.

 

IX-p Pieter (Petrus) de Groot, herborist, geboren te Noordwijk op 31 oktober 1820, wonende aldaar, overleden aldaar op 5 februari 1892, 71 jaar oud, zoon van Jacobus de Groot (VIII-i) en Willemijntje Zandvliet.

Hij woont Zeestraat 22.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 21 september 1843, getrouwd aldaar op 24 september 1843 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Appollonia (Pleuntje) van der Weyden (25 jaar oud), geboren te Noordwijk op 25 maart 1818, overleden aldaar op 3 maart 1892, 73 jaar oud, dochter van Nicolaas van der Weyden en Maartje Vink.

Uit dit huwelijk:

1 Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 25 augustus 1844, overleden aldaar op 19 mei 1901, 56 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 13 mei 1869, op 24-jarige leeftijd (1) met Cornelis den Hollander (24 jaar oud), geboren te Noordwijk op 3 november 1844, oberleden aldaar 21 februari 1887, zoon van Petrus den Hollander en Anna Schulte.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 12 april 1888, op 43-jarige leeftijd (2) met Johannes Martinus Alkemade (42 jaar oud), geboren te Noordwijk op 11 november 1845, zoon van Mees Alkemade en Antje Koeman.

2 Nicolaas de Groot, geboren te Noordwijk op 4 oktober 1845, volgt onder X-h.

3 Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 12 juli 1847, overleden aldaar op 5 januari 1865, 17 jaar oud.

4 Jacobus de Groot, geboren te Noordwijk op 9 januari 1849, volgt onder X-i.

5 Theodorus de Groot, geboren te Noordwijk op 8 oktober 1850, volgt onder X-j.

6 Jacobus de Groot, bloemist, geboren te Noordwijk op 21 juli 1852, overleden aldaar op 10 maart 1899, 46 jaar oud.

7 Petrus de Groot, geboren te Noordwijk op 2 augustus 1855, overleden aldaar 24 aug 1911.

8 Appollonia de Groot, geboren te Noordwijk op 20 april 1858, overleden aldaar 5 jul 1931..

Zij is getrouwd te Noordwijk op 23 april 1885, op 27-jarige leeftijd met Pancratius (Pancras) van der Plas (30 jaar oud), kweker, geboren te Noordwijk op 7 juni 1854, overleden aldaar 10 apr 1939, zoon van Arie van der Plas en Margaretha van Eeden.

9 Margaretha de Groot, geboren te Noordwijk op 6 juni 1861, overleden aldaar 15 feb 1929.

 

X-h Nicolaas de Groot, bouwman en bloembollenkweker, geboren te Noordwijk op 4 oktober 1845, overleden aldaar op 8 juni 1922, 76 jaar oud, zoon van Pieter (Petrus) de Groot (IX-p) en Appollonia (Pleuntje) van der Weyden.

Nicolaas was schatrijk. Hij bewaarde zijn geld in de kelder. Toen hij dement werd strooide hij ermee rond.

Hij is getrouwd te Oegstgeest op 4 november 1869, op 24-jarige leeftijd met Theodora (Dirkie) Juffermans (22 jaar oud), geboren te Oegstgeest op 31 januari 1847, overleden te Noordwijk op 1 december 1922, 75 jaar oud, dochter van Caspar Juffermans en Maria Kortekaas.

Uit dit huwelijk:

1 Petrus Cornelis de Groot, tapper en landbouwer, geboren te Noordwijk op 28 januari 1871, overleden aldaar op 6 augustus 1950, begraven aldaar op 9 augustus 1950, 79 jaar oud.

Hij is getrouwd te Noordwijkerhout op 6 mei 1896, op 25-jarige leeftijd (1) met Antje Duivenvoorden (24 jaar oud), geboren te Noordwijkerhout op 25 oktober 1871, overleden te Leiden op 15 september 1908, 36 jaar oud, dochter van Jacobus Duivenvoorden en Marijtje van der Ploeg.

Uit dit huwelijk:

-    Nicolaas Jacobus de Groot, bollenbewerker, geboren te Noordwijk 20 februari 1897, overleden te Leiden 6 december 1970, gehuwd te Zoetermeer (Zegwaard) 3 augustus 1920 met Anna Johanna Engelina van der Son, geboren te Zegwaard 27 maart 1897, overleden te Leiden 16 april 1973.

-    Jacobus Nicolaas de Groot, chauffeur, geboren te Noordwijk 6 mei 1898, overleden aldaar 24 juli 1984, gehuwd te Noordwijk 1 juni 1922 met Petronella Cornelia de Haas, geboren te Noordwijk 4 mei 1900, overleden te Leiden 11 juni 1976.

-    Theodora Maria Cornelia de Groot, geboren te Noordwijk 22 maart 1900, overleden aldaar 1 mei 1985, gehuwd te Noordwijk 22 februari 1922 met Cornelis Johannes Duijndam, geboren te Noordwijk 2 januari 1898, overleden aldaar 27 juni 1954.

-    Maria Theodora de Groot, religieuze, kloosternaam Zuster Oranda, geboren te Noordwijk 18 augustus 1901, overleden te Zaandam 24 februari 1985.

-    Cornelis Johannes de Groot, chauffeur expeditiebedrijf, geboren te Noordwijk 20 oktober 1903, overleden te Eindhoven 19 juni 1973, gehuwd teNoordwik 27 mei 1926 met Cornelia van Zijp, geboren te Leiden 6 december 1905, overleden te Eindhoven 12 april 1988.

-    Johannes Adrianus de Groot, geboren te Noordwijk 18 januari 1907, overleden aldaar 9 februari 1923.

Hij is getrouwd te Zegwaard op 8 november 1910, op 39-jarige leeftijd (2) met Geertruida Vonk (39 jaar oud), geboren te Zegwaard op 5 februari 1871, overleden te Leiden op 23 maart 1944, begraven te Noordwijk op 27 maart 1944, 73 jaar oud, dochter van Cornelis Vonk en Johanna Wagman.

Uit dit huwelijk:

-    Anna Johanna Maria de Groot, costumière, geboren te Noordwijk 3 november 1911, overleden aldaar 2 augustus 2008.

-    Johanna Theodora de Groot, geboren te Noordwijk 27 februari 1913, gehuwd met Cornelis Adrianus Hartveld.

-    Cornelis Franciscus de Groot, geboren te Noordwijk 19 april 1914, overleden te Eindhoven 12 december 1984, gehuwd.

2 Caspar Johannes de Groot, bloemkweker, geboren te Noordwijk op 12 december 1872, verongelukt aldaar 2 sep  1942 ten gevolge van een granaatinslag aan de Nieuwe Zeeweg, 70 jaar oud. Hierbij kwamen tevens twee dochters om: Clasina, geboren 28 februari 1908 en Maria Petronella, geboren  16 februari 1913.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 18 mei 1899, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Maria Hiep (23 jaar oud), geboren te Noordwijk op 24 september 1875, overleden aldaar in het jaar 1941, 66 jaar oud, dochter van Antonie Hiep en Maria de Haas.

3 Apolonia de Groot, geboren te Noordwijk op 16 maart 1876.

Zij is getrouwd 1. te Noordwijk op 11 november 1897, op 21-jarige leeftijd met Jan Busscher (41 jaar oud), machinist, geboren te Krommenie 17 feb 1856, overleden te 's-Gravenhage op 5 maart 1917, 61 jaar oud, zoon van Pieter Busscher en Elisabeth Nas. (Hij was weduwnaar van Johanna van der Brom.)

Zij is getrouwd 2. te Amsterdam op 17 sep 1931 met Gerhardus Hendricus Broekhuijsen, geboren te Amsterdam rond 1863, zoon van Peter Broekhuijsen en Anna Maria Frederika van de Kamp. Hij was weduwnaar van Mechelina Aleida Jansen.

4 Maria Cornelia de Groot, geboren te Noordwijk op 9 september 1879, overleden aldaar in juli 1921, 41 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk met Adrianus Petrus Westgeest, schipper, geboren te Noordwijk op 13 april 1878, overleden aldaar 28 feb 1959, 80 jaar oud, ongeveer 84 jaar oud, zoon van Adrianus Westgeest en Wilhelmina Maria Rodenburg.

5 Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 6 december 1882, overleden te Leiden op 11 september 1964, begraven aldaar op 16 september 1964, 81 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 14 april 1910, op 27-jarige leeftijd met Pieter Brandenburg (25 jaar oud), hoofdconducteur Nederlandse Spoorwegen, geboren te Amsterdam op 8 juni 1884, overleden te Leiden op 28 maart 1964, begraven aldaar op 1 april 1964, 79 jaar oud, zoon van Gerrit Andries Brandenburg en Gezina Snoeks.

6 Cornelia Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 25 mei 1886, overleden te Leiden op 14 januari 1978, 91 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 9 juli 1913, op 27-jarige leeftijd met Cornelis van Haasteren (26 jaar oud), geboren te Zoeterwoude op 9 april 1887, overleden te Leiden op 9 december 1966, 79 jaar oud, zoon van Adrianus Petrus van Haasteren en Wilhelmina Vlasman.

7 Margaretha de Groot, geboren te Noordwijk op 22 maart 1888, overleden te Voorschoten op 2 oktober 1923, 35 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk met Wilhelmus Bartholomeus van der Klaauw, geboren te Voorschoten op 6 januari 1886, overleden te Leiden op 21 januari 1974, 88 jaar oud, zoon van Theodorus van der Klaauw en Theodora van Bregt. (Hij is later gehuwd met Sophia Los.)

 

X-i Jacobus de Groot, landbouwer en bloemkweker, geboren te Noordwijk op 9 januari 1849, wonende aldaar, overleden aldaar op 4 februari 1892, 43 jaar oud, zoon van Pieter (Petrus) de Groot (IX-p) en Appollonia (Pleuntje) van der Weyden.

    Hij woont:1871: huis no 197,  1872: huis no 315, 1879 huis 562,  1890: Douzastraat 47.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 19 mei 1870, op 21-jarige leeftijd met Adriana van der Voort (21 jaar oud), geboren te Noordwijk op 4 maart 1849, overleden aldaar 28-jul 1906, dochter van Jan Arisz. van der Voort en Catharina Banksdr. van der Plas.

Uit dit huwelijk:

1 Catharina Apolonia de Groot, geboren te Noordwijk op 28 mei 1871, overleden aldaar 22 apr 1931.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 15 januari 1889, op 17-jarige leeftijd met Johannes Wilhelmus Vink (23 jaar oud), arbeider, melkboer, geboren te Noordwijk op 9 november 1865, overleden Leiden 12 jun 1935, zoon van Gerardus Vink en Cornelia van Leeuwen.

2 Johannes de Groot, geboren te Noordwijk op 10 november 1872, overleden aldaar op 16 april 1873, 157 dagen oud.

3 Catharina Geertruida de Groot, geboren te Noordwijk op 29 juni 1874, overleden te Hillegom 22 september 1932, 58 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 15 april 1902, op 27-jarige leeftijd (1) met Gerardus Petrus van Eeden (24 jaar oud), bloemkweker, geboren te Noordwijk op 30 mei 1877, overleden op 11 april 1904, 26 jaar oud, zoon van Pieter van Eeden en Anna Warmerdam.

Zij was gehuwd (2) Noordwijk 13 feb 1906 met Franciscus Hulsebosch, landbouwer, geboren Bloemendaal 11 feb q865, overleden te Hillegom 28 januari 1930, 64 jaar oud, zoon van Pieter Hulsebosch en Cornelia van Dril, afkomstig uit Vogelenzang.

4 Martha Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 11 juli 1876, overleden te Hillegom op 20 december 1939, 63 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 30 mei 1900, op 23-jarige leeftijd met Bernardus Christianus Vos (31 jaar oud), bloemkweker, geboren te Noordwijkerhout op 15 juli 1868, zoon van Henricus Antonius Vos en Kornelia Heemskerk.

5 Maria Alida de Groot, geboren te Noordwijk op 7 januari 1878, overleden aldaar op 30 april 1878, 113 dagen oud.

6 Petrus de Groot, geboren te Noordwijk op 1 mei 1879, overleden aldaar op 8 september 1879, 130 dagen oud.

7 Johannes de Groot, geboren te Noordwijk op 18 november 1880, overleden Noordwijk 16 mei 1961.

Hij is getrouwd Noordwijk 19 juni 1907 met Wilhelmina Brouwer, geboren Hillegom 7 okt 1883, overleden Noordwijk 26 okt 1976, dochter van Johannes Brouwer en Margaretha van Gasteren.

8 Marie de Groot, geboren te Noordwijk op 13 juli 1882, overleden aldaar op 3 juni 1895, 12 jaar oud.

9 Alida Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 27 januari 1884, overleden te Noordwijkerhout op 24 maart 1963, 79 jaar oud.

Zij was gehuwd met Johannes Warmerdam.

10 Pieter de Groot, geboren te Noordwijk op 21 juli 1885, overleden aldaar op 17 november 1885, 119 dagen oud.

11 Petronella de Groot, geboren te Noordwijk op 21 september 1890, overleden aldaar op 1 oktober 1890, 10 dagen oud.

 

X-j Theodorus de Groot, landbouwer, geboren te Noordwijk op 8 oktober 1850, overleden aldaar op 13 juli 1927, 76 jaar oud, zoon van Pieter (Petrus) de Groot (IX-p) en Appollonia (Pleuntje) van der Weyden.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 10 mei 1883, op 32-jarige leeftijd met Jacoba Hendrica Rietmeijer (21 jaar oud), geboren te Noordwijk op 21 juli 1861, overleden aldaar op 18 mei 1942, 80 jaar oud, dochter van Willem Rietmeijer en Petronella Johanna Hoogtijling.

Uit dit huwelijk:

1 Petrus Cornelis de Groot, geboren te Noordwijk op 30 mei 1884, overleden aldaar op 7 maart 1964, 79 jaar oud.

2 Wilhelmus Theodorus de Groot, geboren te Noordwijk op 20 december 1886, overleden aldaar op 12 maart 1967, 80 jaar oud.

3 Theodorus Nicolaas de Groot, geboren te Noordwijk op 24 mei 1889, overleden aldaar op 7 mei 1890, 348 dagen oud.

4 Hendrikus de Groot, politie-ambtenaar, geboren te Noordwijk op 19 augustus 1891, overleden te Alphen aan de Rijn op 6 februari 1973, 81 jaar oud.

Hij is getrouwd te Voorhout op 3 juli 1919, op 27-jarige leeftijd met Martina Margaretha Westerhoven (23 jaar oud), geboren te Voorhout op 24 mei 1896, overleden te Toronto Canada op 24 augustus 1957, dochter van Jacobus Westerhoven en Cornelia van der Lans.

5 Apolonia Theodora Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 24 september 1893, overleden aldaar op 26 november 1967, 74 jaar oud.

Zij huwde Noordwijk 9 nov 1922 met Petrus van den Berg, geboren Noordwijkerhout 27 dec 1892, overleden te Noordwijkerhout op 3 februari 1937, zoon van Kors van den Berg en Dorothea van Velzen.

6 Petronella Margaretha de Groot, geboren te Noordwijk op 6 november 1895, overleden te Leiden op 29 april 1949, 53 jaar oud.

7 Jacobus Johannes de Groot, bloemistknecht, geboren te Noordwijk op 21 mei 1899, op 16 maart 1919 is zijn overlijden te Noordwijk aangegeven. Hij is in de winter van 1919, op zoek naar werk, te Leiderdorp onder het ijs geraakt en verdronken, 19 jaar oud.

8 Jacob de Groot, geboren te Noordwijk op 23 juni 1901, overleden aldaar op 7 september 1975, 74 jaar oud.

 

IX-q Jacobus de Groot, landbouwer, bloemkweker en kruidenkweker, geboren te Noordwijk op 3 oktober 1822, wonende aldaar, overleden aldaar op 9 juli 1905, 82 jaar oud, zoon van Jacobus de Groot (VIII-i) en Willemijntje Zandvliet.

    Hij woont 1856: huis 217,  1860: huis 122.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 10 juni 1847, op 24-jarige leeftijd (1) met Joanna Maria Alkemade (21 jaar oud), geboren te Noordwijk op 8 maart 1826, overleden aldaar op 31 juli 1871, 45 jaar oud, dochter van Bartholomeus Alkemade en Adriana Rietmeyer.

Uit dit huwelijk:

1 Jacobus de Groot, bloemist, geboren te Noordwijk op 23 april 1848, wonende te Hoek Bronckhorststraat-Zeestraat, overleden te Noordwijk op 24 december 1914, 66 jaar oud.

Hij is getrouwd te Bloemendaal op 30 april 1885, op 37-jarige leeftijd met Margaretha Clasina Faase (28 jaar oud), geboren te Overveen op 12 maart 1857, overleden Noordwijk 16 dec 1935, dochter van Albertus Jacobus Faase en Elisabeth Margaretha Kramer.

2 Adriana de Groot, geboren te Noordwijk op 4 september 1849, overleden aldaar op 14 juni 1909, 59 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 29 mei 1873, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Prins (32 jaar oud), geboren te Lisse op 10 december 1840, overleden te Sassenheim op 6 november 1914, zoon van Pieter Prins en Maria van Gend.

3 Wilhelmina de Groot, geboren te Noordwijk op 5 november 1851, overleden aldaar 12 aug 1866.

4 Cornelia de Groot, geboren te Noordwijk op 21 maart 1854, overleden aldaar op 16 februari 1933, 78 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 24 oktober 1883, op 29-jarige leeftijd met Petrus Bartholomeus van Eeden (27 jaar oud), bloemenkweker, geboren te Noordwijk op 14 oktober 1856, overleden aldaar 8 sep 1916, zoon van Gerardus van Eeden en Alida Maria Alkemade.

5 Bartholomeus de Groot, geboren te Noordwijk op 25 april 1856, overleden aldaar op 4 oktober 1859, 3 jaar oud.

6 Jacobus de Groot, geboren te Noordwijk op 20 juli 1858, volgt onder X-k.

7 Bartholomeus de Groot, geboren te Noordwijk op 30 juli 1860, volgt onder X-l.

8 Petrus de Groot, geboren te Noordwijk op 23 juli 1863, volgt onder X-m.

9 Maria Wilhelmina de Groot, geboren te Noordwijk op 16 november 1866, overleden te Oegstgeest 2 april 1939, 72 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 21 november 1893, op 27-jarige leeftijd met Lodewijk Jozef Doeveren (32 jaar oud), hoofd van de school te Oegstgeest, geboren te Horst 27 aug 1861, zoon van Jozef Quirin Deriveren en Johanna Derix.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 21 november 1872, op 50-jarige leeftijd (2) met Alida van der Plas (26 jaar oud), geboren op 10 februari 1846, overleden op 4 mei 1904, 58 jaar oud, dochter van Arie van der Plas en Margaretha van Eeden.

Uit dit huwelijk:

10 Maria Margaretha Adriana de Groot, geboren te Noordwijk op 5 december 1873, overleden te Warmond 21 februari 1948.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 6 november 1900, op 26-jarige leeftijd met Johannes Albertus Dieben (24 jaar oud), vleeshouwer, geboren te Zoeterwoude op 17 oktober 1876, overleden te Leiden 20 maart 1944, zoon van Adrianus Dieben en Margaretha Ruigrok.

11 Margaretha Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 13 juni 1875, overleden te Hillegom op 20 juli 1958, 83 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 20 juni 1900, op 25-jarige leeftijd (1) met Hendricus Leonardus Prins (23 jaar oud), bloemist, geboren te Noordwijk op 3 juli 1876, overleden Noordwijk 25 feb 1905, zoon van Johannes Prins en Maria Romijn.

Zij is gehuwd Noordwijk 21 apr 1909 (2) met Wilhelmus Petrus Topper, kweker, bloemist, geboren Hillegom 6 maart 1873, overleden aldaar 7 januari 1922, zoon van Adrianus Topper en Hendrika van Schagen.

12 Anna Maria Wilhelmina de Groot, geboren te Noordwijk op 22 april 1877, overleden op 5 oktober 1952, begraven te Heemstede op 9 oktober 1952, 75 jaar oud.

Zij is getrouwd op 24 oktober 1906, op 29-jarige leeftijd met Pieter Commandeur, schoolhoofd, geboren Wognum rond 1877, zoon van Klaas Commandeur en Neeltje Commandeur..

13 Adriana Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 8 augustus 1885, overleden te Alphen aan de Rijn op 28 februari 1911, begraven aldaar op 3 maart 1911, 25 jaar oud.

Zij is gehuwd Noordwijk 13 okt 1908 met Adrianus Petrus Cornelis Rozestraten, architect, afkomstig uit Alphen aan de Rijn, geboren Oudshorn 26 jul 1884, overleden te Leiden 29 mrt 1922, 37 jaar oud, zoon van Bernardus Franciscus Rozestraten en Regina Elisabeth Huijbrecht.

 

X-k Jacobus de Groot, bloemist, geboren te Noordwijk op 20 juli 1858, overleden aldaar op 25 september 1936z, 78 jaar oud, zoon van Jacobus de Groot (IX-q) en Joanna Maria Alkemade.

    Hij woont 1890 Bronckhorststraat 41, later 43.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 29 oktober 1884, op 26-jarige leeftijd met Johanna Maria van Eeden (24 jaar oud), geboren te Noordwijk op 18 februari 1860, overleden aldaar 12 sep 1930, 70 jaar oud, dochter van Pieter van Eeden en Maria Johanna Romijn.

Uit dit huwelijk:

1 Maria Margaretha de Groot, geboren te Noordwijk op 8 augustus 1885, overleden aldaar 4 apr 1961.

Zij was gehuwd Noordwijk 2 jun 1908 met Johannes Adrianus JacobusAlkemade, bollenkweker, geboren Noordwijk 19 jul 1883, overleden aldaar 4 jun 1949, zoon van Adrianus Wilhelmus Alkemade en Catharina Anna Dobbe.

2 Petrus Johannes de Groot, bloembollenkweker, geboren te Noordwijk op 5 oktober 1886, overleden aldaar op 4 maart 1959, 72 jaar oud.

Hij is getrouwd te Bloemendaal op 26 mei 1911, getrouwd te Vogelenzang op 1 juni 1911 voor de kerk, op 24-jarige leeftijd met Maria Hendrika Verdegaal (28 jaar oud), geboren te Vogelenzang op 23 april 1883, overleden te Noordwijk op 27 april 1958, 75 jaar oud, dochter van Rutgerus Verdegaal en Hendrika Dijkzeul.

Uit dit huwelijk o.a.

-    Rutgerus Cornelis de Groot, geboren te Noordwijk 2 december 1914, overleden te Leiden 19 december 1974.

-    Piet Marie de Groot, priester, geboren te Noordwijk 22 decmber 1919, overleden te Brussel (B) 1 augustus 1995.

3 Jacobus Cornelis de Groot, geboren te Noordwijk op 6 augustus 1888, overleden aldaar op 23 september 1888, 48 dagen oud.

4 Jacobus Cornelis de Groot, geboren te Noordwijk op 27 juni 1890, overleden aldaar op 15 oktober 1890, 110 dagen oud.

5 Jacobus Cornelis de Groot, geboren te Noordwijk op 8 mei 1891, overleden aldaar op 28 oktober 1891, 173 dagen oud.

6 Maria Cornelia de Groot, geboren te Noordwijk op 17 november 1892, overleden aldaar op 24 januari 1893, 68 dagen oud.

7 Maria Adriana Alida de Groot, Kloosternaam Zr. Jeannette Marie, religieuze Congregatie J.M.J., geboren te Noordwijk op 14 april 1894, overleden te Leiden (Jacobushofje).

8 Jacobus Theodorus Jozef de Groot, bloembollenkweker, geboren op 3 maart 1895, overleden op 30 december 1989, 94 jaar oud.

Hij is getrouwd te Overveen op 27 april 1920, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Maria Mulder (20 jaar oud), geboren De Beemster op 30 mei 1899, overleden op 6 november 1984, 85 jaar oud, dochter van Andreas Albertus Mulder en Cornelia Sophia Oudejans.

Uit dit huwelijk o.a.

-    Sophia Johanna Cornelia de Groot, geboren te Noordwijk 28 januari 1921, overleden aldaar 4 augustus 1921.

-    Jacobus Johannes Gerardus de Groot, geboren te Noordwijk  18 juni 1922, overleden aldaar 9 maart 2003.

-    Sophia Maria Cornelia de Groot, geboren te Noordwijk 9 november 1924, overleden aldaar 20 maart 1927.

-    Johanna Maria Hendrica de Groot, geboren te Noordwijk 17 november 1927, overleden 28 februari 1981.

-    Robert de Groot, geboren te Noordwijk 20 november 1939, overleden in Frankrijk 14 februari 2006.

9 Johannes Hendrikus Jozef de Groot, geboren te Noordwijk op 21 maart 1896, overleden aldaar op 4 april 1896, 14 dagen oud.

10 Jacobus Petrus Jeroen de Groot, geboren te Noordwijk op 15 februari 1897, overleden aldaar 25 nov 1964.

11 Henricus Maria Johannes de Groot, geboren te Noordwijk op 6 mei 1898, overleden aldaar op 27 juli 1898, 82 dagen oud.

12 Alida Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 27 juli 1899.

Zij was gehuwd Noordwijk 21 feb 1922 met Jacobus Michiel Krol, winkelier, geboren Noordwijk 22 nov 1899, overleden te Leiden 18 maart 1941, zoon van Jacobus Krol en Johanna Ariens.

13 Levenloos de Groot, geboren te Noordwijk op 25 juni 1900.

14 Wilhelmina Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 23 maart 1903, overleden aldaar 24 mrt 1903.

 

X-l Bartholomeus de Groot, geboren te Noordwijk op 30 juli 1860, overleden aldaar op 31 december 1923, 63 jaar oud, zoon van Jacobus de Groot (IX-q) en Joanna Maria Alkemade.

    Woont Pickéstraat 86

Hij is getrouwd te Voorhout op 31 juli 1888, op 28-jarige leeftijd met Margaretha Hendrika Wilhelmina Romijn (24 jaar oud), geboren te Voorhout op 20 februari 1864, overleden te Noordwijk 13 mei 1929, 65 jaar oud, dochter van Hendrik Romijn en Jocaba Petronella de Wildt.

Uit dit huwelijk:

1 Jacobus Henricus Josephus de Groot, geboren te Noordwijk op 31 maart 1890, overleden aldaar op 24 september 1892, 2 jaar oud.

 

X-m Petrus de Groot, bloemist, geboren te Noordwijk op 23 juli 1863, overleden te Leiden op 8 januari 1939, begraven te Noordwijk, 75 jaar oud, zoon van Jacobus de Groot (IX-q) en Joanna Maria Alkemade.

Hij is getrouwd te Voorhout op 14 januari 1890, op 26-jarige leeftijd met Geertruida Cornelia Romijn (20 jaar oud), geboren te Voorhout op 16 maart 1869, overleden te Leiden op 10 januari 1937, 67 jaar oud, dochter van Hendrik Romijn en Jocaba Petronella de Wildt.

 

 

Uit dit huwelijk:

1 Maria Jacoba Alida de Groot, geboren te Noordwijk op 6 november 1890, overleden te Oudenbosch op 2 april 1971, 80 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 18 september 1917, op 26-jarige leeftijd met Johannes Bernardus Balink (28 jaar oud), manufacturier, geboren te Winterswijk op 13 juli 1889, overleden te Breda op 26 september 1937, 48 jaar oud, zoon van Johannes Balink en Maria Grada Reirink.

2 Jacoba Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 28 juli 1892, overleden te Den Helder op 16 februari 1972, 79 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 21 april 1914, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Johannes Dobbe (27 jaar oud), bloembollenkweker, geboren te Noordwijk op 3 oktober 1886, overleden te Breezand op 5 april 1960, 73 jaar oud, zoon van Cornelis Dobbe en Cornelia Maria Suykerland.

3 Alida Adriana Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 14 april 1894, overleden te Voorhout op 3 februari 1966, 71 jaar oud.

4 Hendrika Cornelia Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 21 november 1895, overleden te Wassenaar op 14 februari 1982, 86 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 26 november 1918, op 23-jarige leeftijd met Hugo Petrus Zwetsloot (26 jaar oud), geboren te Warmond op 27 december 1891, overleden te Noordwijk op 16 februari 1966, 74 jaar oud, zoon van Hugo Zwetsloot en Cornelia van der Voorn.

5 Anna Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 21 mei 1897, overleden aldaar op 8 juli 1981, 84 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 7 november 1923, op 26-jarige leeftijd met Bernardus Johannes Thus (30 jaar oud), geboren te Weesp op 31 januari 1893, overleden te Bussum op 7 juli 1957, 64 jaar oud, zoon van Albertus Johannes Thus en Dorothea Geertruida van den Bergh.

6 Wilhelmina Maria Elisabeth de Groot, geboren te Noordwijk op 25 december 1898, overleden te St.Michielsgestel (Druten) 4 juni 1920, 21 jaar oud.

7 Maria Geertrudis de Groot, geboren te Noordwijk op 29 september 1900, overleden te Rotterdam op 16 oktober 1957, 57 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 19 oktober 1921, op 21-jarige leeftijd met Josef Johann Wilhelm Hartmanns (29 jaar oud), verkoper, geboren te Aken op 21 maart 1892, zoon van Anton Josef Hartmanns en Anna Stork.

8 Jacobus Henricus Jeroen de Groot, handelsreiziger in bloembollen, geboren te Noordwijk op 27 juni 1902, overleden te Sallsjö Boo (Zweden) 10 januari 1983.

Hij is getrouwd te Sassenheim op 8 september 1925, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Margaretha Maria van de Kamp (24 jaar oud), geboren te Hillegom op 21 april 1901, overleden te Salltsjö Boo (Zweden) op 2 januari 1980, 78 jaar oud, dochter van Petrus van de Kamp en Isabella Walbeek.

9 Henricus Lodewijk de Groot, geboren te Noordwijk op 14 oktober 1904, overleden aldaar op 30 januari 1973, 68 jaar oud.

Hij is getrouwd te Leiden op 9 juni 1944, op 39-jarige leeftijd met Annie Verhoef (29 jaar oud), geboren te Leiden op 21 oktober 1914, overleden te Noordwijk in juli 1966, 51 jaar oud.

10 Petrus Antonius de Groot, bloembollenkweker en exporteur, geboren te Noordwijk op 15 juli 1906.

Hij is getrouwd te Callantsoog op 28 januari 1931, op 24-jarige leeftijd met Anna Maria Veul (22 jaar oud), geboren te Schagerbrug op 18 april 1908, dochter van Franciscus Veul en Cornelia Keizer.

11 Geertruida Jacoba Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 17 oktober 1908, overleden aldaar op 20 oktober 1968, 60 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 11 februari 1930, op 21-jarige leeftijd met Adolf Johannes Beuk (21 jaar oud), geboren te Noordwijk op 12 mei 1908, overleden aldaar op 2 februari 1969, 60 jaar oud, zoon van Leendert Beuk en Frederica Meijer.

12 Bartholomeus de Groot, geboren te Noordwijk op 8 februari 1911.

Hij is getrouwd op 24 oktober 1936, op 25-jarige leeftijd (1) met Anna Cornelia van Bragt (23 jaar oud), geboren te Beverwijk op 11 maart 1913, overleden te Haldern (Dld) op 30 augustus 1966, 53 jaar oud, dochter van Adrianus van Bragt en Henriette Ludovica Pineter.

Hij is getrouwd op 5 mei 1975, op 64-jarige leeftijd (2) met Geertruida Maria de Groot (40 jaar oud), verpleegkundige, geboren te Den Helder op 9 mei 1934, dochter van Petrus Antonius de Groot (bloembollenkweker en exporteur) en Anna Maria Veul.

13 Jozef Willem de Groot, bloembollenkweker, geboren te Noordwijk op 10 april 1912.

Hij is getrouwd te Epe op 3 mei 1943, op 31-jarige leeftijd met Anna Carolina Ganzeboom (30 jaar oud), geboren te Zwolle op 16 april 1913, dochter van Antonius Ganzeboom en Johanna Remmers.

 

IX-r Leonardus (Leendert) de Groot, landbouwer, geboren te Noordwijk op 4 januari 1827, overleden aldaar op 22 februari 1917, 90 jaar oud, zoon van Jacobus de Groot (VIII-i) en Willemijntje Zandvliet.

    Hij woont1861: huis 218,  Bevolkingsregister 1850-1860: Oosteinde.

Hij is getrouwd te Noordwijkerhout op 20 juni 1858, op 31-jarige leeftijd met Gijsberta van Eeden (26 jaar oud), geboren te Noordwijkerhout op 1 oktober 1831, overleden te Noordwijk op 20 mei 1915, 83 jaar oud, dochter van Pieter van Eeden en Trijntje de Groot.

Uit dit huwelijk:

1 Jacobus de Groot ook genaamd Kleine Koos, geboren te Noordwijk op 10 januari 1859, volgt onder X-n.

2 Petrus de Groot, geboren te Noordwijk op 11 april 1861, overleden aldaar op 3 mei 1861, 22 dagen oud.

3 Catharina de Groot, geboren te Noordwijk op 26 maart 1862, overleden aldaar op 26 januari 1863, 306 dagen oud.

4 Hubertus de Groot, geboren te Noordwijk op 31 maart 1864, volgt onder X-o.

5 Catharina de Groot, geboren te Noordwijk op 30 oktober 1866, overleden te Haarlem op 24 december 1952, begraven te Lisse, 86 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 20 november 1895, op 29-jarige leeftijd met Wouter Prins (28 jaar oud), bloemist, geboren te Lisse op 7 april 1867, overleden voor december 1952, hoogstens 85 jaar oud, zoon van Dirk Prins en Adriana Meijer.

6 Wilhelmina de Groot, geboren te Noordwijk op 18 mei 1870, overleden aldaar 7 feb 1940.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 8 februari 1893, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Felix van der Meer (27 jaar oud), bloemist, geboren te Noordwijk op 20 november 1865, overleden aldaar 24 jan 1924, zoon van Pieter van der Meer en Diederike van Velzen.

7 Petronella de Groot, geboren te Noordwijk op 31 mei 1874, overleden te Lisse op 16 mei 1959, 84 jaar oud.

Zij is getrouwd op 25 juni 1902, op 28-jarige leeftijd met Franciscus Beelen (26 jaar oud), korenmolenaar, geboren te Lisse op 6 juni 1876, zoon van Pieter Beelen en Geertruida van Deel.

 

X-n Jacobus de Groot ook genaamd Kleine Koos, bloemist, geboren te Noordwijk op 10 januari 1859, overleden aldaar op 9 december 1942, 83 jaar oud, zoon van Leonardus (Leendert) de Groot (IX-r) en Gijsberta van Eeden.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 2 juni 1887, op 28-jarige leeftijd met Alida Maria van der Weijden (20 jaar oud), geboren te Noordwijk op 20 juni 1866, overleden aldaar op 23 mei 1919, 52 jaar oud, dochter van Job van der Weijden en Margaretha Rietmeijer.

Uit dit huwelijk:

1 Leonardus de Groot, geboren te Noordwijk op 24 februari 1888, overleden te Noordwijkerhout op 8 juni 1968, 80 jaar oud.

2 Margaretha Francisca de Groot, geboren te Noordwijk op 19 februari 1889, overleden te Leiden op 3 november 1954, 65 jaar oud.

3 Job de Groot, geboren te Noordwijk op 26 november 1890, overleden te Leiden op 16 oktober 1963, 72 jaar oud.

Hij trouwde kerkelijk te Zoeterwoude 22 okt 1931 met Petronella Verdegaal.

4 Gijsbertus de Groot, geboren te Noordwijk op 2 april 1892, overleden aldaar op 26 augustus 1892, 146 dagen oud.

5 Hubertus de Groot, geboren te Noordwijk op 29 juli 1893, overleden aldaar op 2 juli 1962, 68 jaar oud.

6 Gerardus de Groot, kloosterbroeder, geboren te Noordwijk op 10 april 1895, overleden te Voorhout op 20 november 1952, 57 jaar oud.

7 Jacobus Petrus de Groot, frater, geboren te Noordwijk op 29 april 1896, overleden Boxtel 2 mrt 1981.

8 Cornelis Floris de Groot, geboren te Noordwijk op 10 mei 1898, overleden te Leiden op 2 oktober 1966, 68 jaar oud.

9 Gijsberta de Groot, geboren te Noordwijk op 26 januari 1900, overleden aldaar op 3 februari 1900, 8 dagen oud.

10 Francisca de Groot, geboren te Noordwijk op 26 januari 1900, overleden aldaar op 28 september 1901, 1 jaar oud.

11 Francisca Gijsberta de Groot, geboren te Noordwijk op 22 januari 1902.

12 Petrus de Groot, priester, geboren te Noordwijk op 17 juli 1903, overleden te Bodegraven op 1 februari 1972, 68 jaar oud.

13 Johannes Marie de Groot, geboren te Noordwijk op 25 november 1904, overleden te Woerden op 15 januari 1959, 54 jaar oud.

14 Jozef de Groot, geboren te Noordwijk op 13 maart 1907, overleden te Noordwijkerhout op 13 juli 1933, 26 jaar oud.

15 Gijsberta Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 16 oktober 1908.

16 Maria Johanna de Groot, geboren te Noordwijk op 14 augustus 1911, overleden Noordwijk 18 aug 1993.

 

X-o Hubertus de Groot, bloembollenkweker, geboren te Noordwijk op 31 maart 1864, overleden aldaar op 4 mei 1923, 59 jaar oud, zoon van Leonardus (Leendert) de Groot (IX-r) en Gijsberta van Eeden.

Hij is getrouwd te Warmond op 31 mei 1892, op 28-jarige leeftijd met Sophia Cornelia van Rijn (27 jaar oud), geboren te Warmond op 8 mei 1865, overleden te Noordwijk op 19 september 1950, 85 jaar oud, dochter van Dammes van Rijn en Maria Raaphorst.

Uit dit huwelijk:

1 Leonardus Jacobus de Groot, geboren te Noordwijk op 25 juni 1893, overleden aldaar op 11 jan 1977, 83 jaar oud.

2 Maria Wilhelmina de Groot, geboren te Noordwijk op 25 oktober 1894, overleden Noordwijk 10 mei 1981, 87 jaar oud.

3 Gijsbertha Catharina de Groot, geboren te Noordwijk op 5 december 1896.

Zij huwde Noordwijk 13 apr 1925 met Engelbertus Adrianus van Leeuwen, slager, geboren Katwijk 9 aug 1899, zoon van Johannes van Leeuwen en Elisabeth van der Plas.

4 Damiana Geertrudis de Groot, geboren te Noordwijk op 1 januari 1899, overleden aldaar 14 okt 1927.

5 Sophia Wilhelmina Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 1 februari 1902, overleden te Katwijk 1 mei 1958.

Zij was gehuwd Noordwijk 30 mei 1933 met Matthias van Tol, kweker, geboren Katwijk 16 feb 1899, overleden aldaar 18 juli 1975, zoon van Cornelis van Tol en Pieternella Aanhane.

6 Hubertus Cornelis de Groot, geboren te Noordwijk op 30 december 1902, overleden aldaar 29 dec 1987.

7 Petrus Kobus de Groot, geboren te Noordwijk op 9 november 1904, overleden aldaar 18 jun 1905.

8 Petronella Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 16 mei 1906, overleden aldaar 10 apr 1990.

 

VIII-j Huibert de Groot, arbeider, geboren te Noordwijk op 27 oktober 1818, overleden te Aarlaznderveen op 12 maart 1883, 64 jaar oud, zoon van Huibert de Groot (VII-c) en Pietertje Boesaard. (bij overlijden vermeld 70 jaar oud).

Hij is getrouwd te Oegstgeest op 5 mei 1843, op 24-jarige leeftijd met Mietje van der Hulst (27 jaar oud), geboren te Oegstgeest op 3 september 1815, overleden aldaar op 24 mei 1869, 53 jaar oud, dochter van Jacob van der Hulst en Maria Boon.

Uit dit huwelijk:

1 Huberta Petronella de Groot, geboren te Oegstgeest op 14 augustus 1844, overleden te Leiden 9 augustus 1903, 58 jaar oud.

Zij is in ondertrouw gegaan te Leiden op 24 januari 1879, op 34-jarige leeftijd met Franciscus van Remundt (43 jaar oud), schoenmaker, geboren te Drunen 22 november 1835, overleden te Leiden 7 oktober 1912, zoon van Paulus van Remundt en Petronelia Wollenberg.

2 Jacobus de Groot, geboren te Oegstgeest op 12 november 1845, overleden aldaar op 13 juli 1855, 9 jaar oud.

3 Maria de Groot, geboren te Oegstgeest op 4 september 1847, overleden aldaar op 30 december 1847, 117 dagen oud.

4 Johannes de Groot, geboren te Oegstgeest op 4 september 1847, overleden aldaar op 1 november 1847, 58 dagen oud.

5 Maria de Groot, geboren te Oegstgeest op 3 januari 1849, overleden aldaar op 1 september 1851, 2 jaar oud.

6 Anna de Groot, geboren te Oegstgeest op 25 februari 1851, overleden aldaar op 18 november 1852, 1 jaar oud.

7 Gerarda de Groot, geboren te Oegstgeest op 23 maart 1852, overleden te Poortugaal 22 mei 1940, 88 jaar.

Zij trouwde te Rotterdam 5 juli 1882, op 30 jarige leeftijd, met Wilhelmus Arnoldus de Koning, geboren te Rotterdam 13 februari 1854, overleden aldaar op 13 mei 1924, 70 jaar oud, zoon van Hendrik de Koning en Neeltje van der Maat.

8 Maria de Groot, geboren te Oegstgeest op 12 augustus 1854, overleden teLeiden 24 december 1936, 82 jaar oud.

9 Hubertus de Groot, geboren te Oegstgeest op 8 mei 1857, overleden aldaar op 21 mei 1857, 13 dagen oud.

10 Hubertus de Groot, geboren te Oegstgeest op 22 oktober 1858, overleden aldaar op 26 november 1858, 35 dagen oud.

 

VII-d Arie de Groot, gedoopt te Noordwijk op 3 februari 1763, overleden aldaar op 27 juni 1808, 45 jaar oud, zoon van Jacobus de Groot (VI-c) en Grietje Huibertsdr Heemskerken.

Hij is getrouwd te Haarlem op 22 maart 1789, op 26-jarige leeftijd met Josina Goossens (ongeveer 22 jaar oud), schoonmaakster, geboren te Haarlem rond 1767, overleden te Leiden op 29 januari 1840, ongeveer 73 jaar oud, dochter van Pieter Goossens en Geertrui Gesing (Zilvergeld).

Uit dit huwelijk:

1 Adrianus de Groot, geboren te Haarlem op 17 december 1788, volgt onder VIII-k.

2 Jacobus de Groot, gedoopt te Noordwijk op 3 juli 1790 (doopgetuigen waren Jacobus de Groot en Grietje Huibertsd. Heemskerk), volgt onder VIII-l.

3 Petronella de Groot, gedoopt te Noordwijk op 16 oktober 1791 (doopgetuigen waren Pieter van Rijn en Petronella de Groot), overleden te Noordwijk op 24 februari 1874, 82 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 9 april 1809, op 17-jarige leeftijd met Dirk Heythuizen (20 jaar oud), kleermaker, geboren te Noordwijk op 2 december 1788, overleden aldaar op 6 januari 1845, 56 jaar oud, zoon van Jacob Heythuizen en Geertrui Joren.

4 Mietje de Groot, gedoopt te Noordwijk op 9 februari 1793 (doopgetuigen waren Gerrit Goosen en Mietje Seegers), overleden te Oegstgeest op 20 februari 1869, 76 jaar oud.

Zij is getrouwd te Leiden op 9 juli 1819, op 26-jarige leeftijd (1) met Gideon Johannes Wetselaar (25 jaar oud), metselaar, geboren te Leiden op 1 december 1793, overleden aldaar 15 dec 1827, zoon van Paulus Wetselaar en Jacoba van der Henst.

Zij is getrouwd te Leiden op 10 november 1842, op 49-jarige leeftijd (2) met Joachim Boetje (42 jaar oud), koopman, geboren te Sneek op 30 november 1799, zoon van Hendrik Jochems Boetje en Tjietske Douwes.

5 Johanna de Groot, gedoopt te Noordwijk op 14 februari 1795 (doopgetuigen waren Christiaan Lucas en Anna Gosens), overleden te Noordwijk op 14 oktober 1795, 242 dagen oud.

6 Joanna de Groot, gedoopt te Noordwijk op 13 oktober 1796 (doopgetuigen waren Christiaan Lucas en Joanna Gosens), overleden te Noordwijk op 19 oktober 1796, 6 dagen oud.

7 Pieter de Groot, gedoopt te Noordwijk op 13 juni 1798 (doopgetuigen waren Philippus Lucas en Anna Goossens), volgt onder VIII-m.

 

VIII-k Adrianus de Groot, daggelder en kolonist in Ommerschans, geboren te Haarlem op 17 december 1788, gewettigd op 22 maart 1789, overleden Ommen 3 apr 1861, zoon van Arie de Groot (VII-d) en Josina Goossens.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 7 mei 1809, op 20-jarige leeftijd met Elisabeth (Leisje) Steenvoorden (20 jaar oud), gedoopt te Noordwijk op 20 september 1788, overleden te Leiden op 4 april 1830, 41 jaar oud, dochter van Albert Frans Steenvoorden en Marijtje Machiels Ploeg.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna de Groot, gedoopt te Noordwijk op 3 april 1810 (doopgetuigen waren Dirk Heijdhuijzen en Pietje de Groot).

Zij trouwde te Dordrecht op 26 februari 1834 met Jan Machiel Peels, geboren te Dordrecht rond 1813, zoon van Michiel Peels en Geertrui Voets.

2 Maria de Groot, gedoopt te Noordwijk op 7 mei 1812, overleden te Rotterdam op 26 mei 1893, 81 jaar oud.

Zij is getrouwd te Rotterdam op 11 april 1860, op 47-jarige leeftijd met Christoffel van Essen (ongeveer 42 jaar oud), geboren te Bolsward 10 mei 1817, zoon van Pieter Christoffel van Essen en Grietje Jans Ankringa.

3 Albertus de Groot, geboren te Noordwijk op 6 maart 1815, volgt onder IX-s.

4 Treintje de Groot, geboren te Noordwijk op 13 juli 1817.

Zij is getrouwd te Purmerend op 23 januari 1848, op 30-jarige leeftijd met Johann Henrich Anton Schmits (ongeveer 30 jaar oud), metselaar, geboren te Loningen (Oldenburg) rond 1818, zoon van Hinrich Schmits en Maria Gertrud Bolsmann.

5 Leendert de Groot, geboren te Noordwijk op 15 april 1819, overleden aldaar op 9 mei 1819, 24 dagen oud.

6 Leendert de Groot, geboren te Noordwijk op 20 juli 1820.

7 Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 29 augustus 1822, overleden te Leiden op 5 maart 1830, 7 jaar oud.

8 Jacobus de Groot, geboren te Noordwijk op 8 september 1824, volgt onder IX-t.

9 Franciscus de Groot, geboren te Noordwijk op 12 februari 1827, volgt onder IX-u.

 

IX-s Albertus de Groot, geboren te Noordwijk op 6 maart 1815, zoon van Adrianus de Groot (VIII-k) en Elisabeth (Leisje) Steenvoorden.

    Albertus emigreerde naar Amerika, woonde in Philadelphia.

Hij was gehuwd met NN Weild of Wald.

Uit dit huwelijk:

1 Thomas de Groot, geboren te Philadelphia U.S. op 23 december 1850, volgt onder X-p.

 

X-p Thomas de Groot, geboren te Philadelphia U.S. op 23 december 1850, zoon van Albertus de Groot (IX-s) en NN Weild of Wald.

Hij was gehuwd met Catherine E. Davis.

Uit dit huwelijk:

1 Harry Eager de Groot, geboren te Philadelphia U.S. op 3 juli 1878.

Hij was gehuwd met Cora May Corson.

 

IX-t Jacobus de Groot, milicien met onbepaald verlof (1847), arbeider en tuinder, geboren te Noordwijk op 8 september 1824, overleden aldaar 8 apr 1903, zoon van Adrianus de Groot (VIII-k) en Elisabeth (Leisje) Steenvoorden.

    6-12-1847: akte van bekendheid voor het kantongerecht van Noordwijk.

    Dit gezin verlaat Noordwijk 4-10-1852.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 23 december 1847, op 23-jarige leeftijd met Alida van Beek (24 jaar oud), geboren te Noordwijk op 19 maart 1823, overleden te Noordwijkerhout op 24 juni 1894, 71 jaar oud, dochter van Cornelis van Beek en Aafje Onderwater.

Uit dit huwelijk:

1 Elisabeth de Groot, geboren te Noordwijk op 23 juli 1847, overleden Noordwijk 14 apr 1927.

Zij is getrouwd te Noordwijkerhout op 8 mei 1874, op 26-jarige leeftijd met Everardus (Evert) Zoetendaal (23 jaar oud), arbeider, koopman, geboren te Noordwijk op 1 november 1850, overleden Noordwijk 1 mrt 1913, zoon van Evert Zoetendaal (Sr.) en Apolonia de Ridder.

2 Petrus de Groot, geboren te Noordwijk op 28 december 1848, overleden aldaar op 12 januari 1849, 15 dagen oud.

3 Petronella de Groot, geboren te Noordwijk op 26 december 1850.

4 Jerona de Groot, geboren te Noordwijk op 3 februari 1852, overleden Sassenheim 19 dec 1924.

Zij is getrouwd te Noordwijkerhout op 23 mei 1875, op 23-jarige leeftijd met Franciscus van der Ploeg (30 jaar oud), geboren te Noordwijkerhout op 12 oktober 1844, overleden Sassenheim 17 mei 1950, zoon van Klaas van der Ploeg en Trijntje van den Berg.

5 Aafje de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 8 januari 1854, overleden te Sassenheim op 15 maart 1895, 41 jaar oud.

Zij is getrouwd te Sassenheim op 29 januari 1880, op 26-jarige leeftijd met Thomas van Kesteren (26 jaar oud), gruttersknecht, geboren te Noordwijk op 29 juni 1853, overleden te Heemstede 10 juli 1925, zoon van Krijn van Kesteren en Jansje Vink.

6 Franciscus de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 14 mei 1856, volgt onder X-q.

7 Cornelis de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 21 oktober 1858, volgt onder X-r.

8 Levenloze Jongen de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 10 april 1861.

9 Maria de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 14 augustus 1862, overleden aldaar op 6 september 1862, 23 dagen oud.

10 Jacobus de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 28 juli 1864, volgt onder X-s.

11 Pietje de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 16 mei 1866, overleden aldaar op 20 september 1866, 127 dagen oud.

12 Piet de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 13 april 1868, overleden aldaar op 24 april 1868, 11 dagen oud.

 

X-q Franciscus de Groot, arbeider en winkelier, geboren te Noordwijkerhout op 14 mei 1856, overleden rond 1924, ongeveer 68 jaar oud, zoon van Jacobus de Groot (IX-t) en Alida van Beek.

Hij is getrouwd te Sassenheim op 24 mei 1883, op 27-jarige leeftijd (1) met Marta Warmerdam (29 jaar oud), geboren te Lisse op 21 februari 1854, overleden te Hillegom 3 november 1894, 40 jaar oud, dochter van Bastianus Warmerdam en Margaretha van den Berg.

Uit dit huwelijk:

1 Margaretha de Groot, geboren rond 1877.

Zij is gehuwd te Hillegom 25 januari 1905 met met Johannes Ruigrok, rietdekker, zoon van Martinus Ruigrok en Wilhelmina Vreeburg..

2 Alida de Groot, religieuze Congregatie Zrs. v. O.L. Vrouw, geboren te Hillegom op 10 april 1884, overleden te Lage Vuursche rond 1969, ongeveer 85 jaar oud.

3 Sophia de Groot, religieuze Congregatie Zrs. v. O.L. Vrouw, geboren te Hillegom op 13 september 1885, overleden te Ootmarsum rond 1971, ongeveer 86 jaar oud.

4 Elisabeth de Groot, geboren te Hillegom op 5 maart 1887, overleden aldaar op 29 september 1960, 73 jaar oud.

Zij is getrouwd te Sassenheim op 20 januari 1916, op 28-jarige leeftijd met Petrus Langelaan (ongeveer 29 jaar oud), geboren te Sassenheim rond 1887, overleden 18 januari 1960, zoon van Jacobus Langelaan en Johanna van Haastrecht.

5 Bastianus de Groot, los arbeider, handelsreiziger, geboren te Hillegom op 12 november 1888, overleden aldaar op 26 februari 1976, 87 jaar oud.

Hij is getrouwd te Noordwijkerhout op 28 mei 1913, op 24-jarige leeftijd met Maria van der Klugt (27 jaar oud), geboren te Noordwijkerhout op 9 oktober 1885, overleden te Bennebroek op 7 april 1973, begraven te Hillegom op 11 april 1973, 87 jaar oud, dochter van Pieter van der Klugt en Maria Kaptein.

    Uit dit huwelijk o.a.

    -    Franciscus Petrus Antonius de Groot, geboren te Hillegom 2 april 1914, overleden aldaar 22 mei 1997.

    -    Maria Martha Adriana de Groot, geboren te Hillegom in juni 1915, overleden aldaar 15 februari 1916.

    -    Martha de Groot, geboren Hillegom in juli 1916, overleden aldaar 13 september 1916.

6 Jacoba de Groot, geboren te Hillegom op 13 mei 1890, overleden te Uithoorn op 25 december 1940, 50 jaar oud.

Zij is getrouwd te Mijdrecht op 1 mei 1915, op 24-jarige leeftijd met Hendrik Jozef Könst (ongeveer 22 jaar oud), geboren te Mijdrecht rond 1893, zoon van Pieter Könst en Cornelia Munsterman.

7 Nicolaas de Groot, winkelier, geboren te Hillegom op 26 juni 1892, overleden te Limmen op 19 december 1934, 42 jaar oud.

Hij is getrouwd te Zandvoort op 18 september 1919, op 27-jarige leeftijd met Gezina Petronelia Versteege (25 jaar oud), geboren te Zandvoort op 26 april 1894, overleden te Castricum op 25 augustus 1966, 72 jaar oud, dochter van Petrus Versteege en Wilhelmina Maria van den Berg.

    Uit dit huwelijk o.a.:

    -    Franciscus Petrus Wilhelmus de Groot, geboren te Limmen 15 oktober 1920, overleden aldaar 5 januaria 2007.

    -    Nicolaas de Groot, geboren te Limmen 3 oktober 1923, overleden te Heemskerk 19 november 2005.

8 Petronella de Groot, religieuze Congregatie Zrs. v. O.L. Vrouw, geboren te Hillegom op 16 april 1894, overleden te Ootmarsum.

Hij is getrouwd te Lisse op 29 oktober 1896, op 40-jarige leeftijd (2) met Adriana Maria van der Elst (31 jaar oud), geboren te Sassenheim op 24 maart 1865, overleden te Noordwijkerhout op 31 januari 1941, begraven De Zilk op 3 februari 1941, 75 jaar oud, dochter van Petrus van der Elst en Johanna Hassing.

Uit dit huwelijk:

9 Martinus Johannes de Groot, geboren te Hillegom op 11 november 1897, overleden te Lisse op 3 oktober 1966, 68 jaar oud.

Hij is getrouwd te Lisse met Pieternella van Alphen, geboren te Prinsenhage op 2 oktober 1899, overleden te Lisse in augustus 1975, 75 jaar oud, dochter van Hendrikus Mattheus van Alphen en Elisabeth Guillot.

    Uit dit huwelijk o.a.:

    -    Antonius Petrus Maria de Groot, geboren te Lisse, overleden te Leiden 23 oktober 1943.

10 Johanna Maria de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 22 april 1899, overleden te Voorhout op 2 juni 1979, 80 jaar oud.

Zij is getrouwd De Zilk met Gerardus Adrianus van den Burght.

11 Petrus Aloysius de Groot, landarbeider, geboren te Noordwijkerhout op 8 augustus 1901, overleden De Zilk op 23 maart 1958, 56 jaar oud.

Hij is getrouwd te Hillegom op 16 oktober 1928, op 27-jarige leeftijd met Cornelia van Leeuwen (19 jaar oud), geboren te Hillegom op 18 december 1908, dochter van Jacobus van Leeuwen en Maria Juffermans. (Zij is later getrouwd op 22 februari 1963, op 54-jarige leeftijd met P.J. Duindam.)

    Uit dit huwelijk o.a.:

    -    Jacobus Maria de Groot, geboren te De Zilk 15 april 1933, overleden aldaar 30 oktober 1943.

12 Albertus Franciscus de Groot, bloemistknecht, geboren te Noordwijkerhout op 11 juni 1904, overleden De Zilk op 18 november 1960, 56 jaar oud.

Hij is getrouwd te Noordwijkerhout op 2 mei 1931, getrouwd op 7 mei 1931 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met Johanna van der Putten (21 jaar oud), geboren De Zilk op 15 mei 1909, dochter van Leendert van der Putten en Geertruida de Ruiter.

13 Johannes Antonius de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 3 maart 1907, overleden aldaar op 24 januari 1953, 45 jaar oud.

 

X-r Cornelis de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 21 oktober 1858, overleden te Voorhout op 16 januari 1917, 58 jaar oud, zoon van Jacobus de Groot (IX-t) en Alida van Beek.

Hij is getrouwd te Noordwijkerhout op 4 juni 1891, op 32-jarige leeftijd met Maria Kaptein (28 jaar oud), geboren te Noordwijkerhout op 6 december 1862, overleden aldaar op 8 juni 1939, 76 jaar oud, dochter van Jan Kaptein en Jansje van Kampen.

Uit dit huwelijk:

1 Jacobus de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 8 april 1893.

Hij is getrouwd te Wassenaar 31 december 1927 met Wilhelmina Helena Knijnenburg, geboren te Wassenaar 26 maart 1901, dochter van Jacobus Gerardus Knijnenburg en NN Kortekaas.

2 Johanna de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 3 mei 1894, overleden aldaar op 28 mei 1894, 25 dagen oud.

3 Alida de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 3 mei 1894, overleden te Leiderdorp op 2 april 1975, begraven te Sassenheim, 80 jaar oud.

4 Johanna de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 18 mei 1895, overleden te Leiden op 9 november 1966, 71 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijkerhout op 24 augustus 1921, op 26-jarige leeftijd met Nicolaas Johannes Schouten (30 jaar oud), geboren te Noordwijkerhout op 11 augustus 1891, overleden te Leiden op 9 september 1978, 87 jaar oud, zoon van Johannes Schouten en Anna Maria van der Voort.

5 Johannes de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 24 maart 1896, overleden aldaar op 30 maart 1896, 6 dagen oud.

6 Levenloze Jongen de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 24 maart 1896.

7 Johanna Hendrika de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 8 april 1897, overleden te Eindhoven in het jaar 1966, 69 jaar oud.

Zij was gehuwd met Adrianus van der Holst, geboren te Alkemade op 18 juni 1891, zoon van Jacobus van der Holst en Francisca Deele.

8 Johannes de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 19 april 1898, overleden aldaar op 7 augustus 1898, 110 dagen oud.

9 Johannes de Groot, bakker, geboren te Noordwijkerhout op 17 mei 1899, overleden te Oegstgeest, begraven te Hazerswoude-Rijndijk.

Hij is getrouwd te Hazerswoude op 15 april 1921, op 21-jarige leeftijd met Johanna Elisabeth Wortman (19 jaar oud), geboren te Koudekerk a.d. Rijn op 5 augustus 1901, overleden te Hazerswoude op 18 oktober 1964, 63 jaar oud, dochter van Johannes Wortman en Dina Jansen.

    Uit dit huwelijk o.a.:

    -    Maria de Groot, geboren te Hazerswoude-Rijndijk 17 juli 1924, overleden te Leiden 15 juli 1932.

    -    Martinus Petrus de Groot, geboren te Hazerswoude-Rijndijk 11 oktober 1933, overleden 10 juni 1993.

    -    Maria Dina de Groot, geboren te Hazerswoude-Rijndijk 24 december 1934, overleden te Leiden 11 mei 1977.

    -    Dina Johanna Jacoba de Groot, geboren te Hazerswoude-Rijndijk 26 augustus 1939, overleden te Scheveningen 24 april 1976.

10 Levenloos Meisje de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 29 augustus 1900.

11 Cornelis Jacobus de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 14 augustus 1901, overleden aldaar op 3 maart 1902, 201 dagen oud.

12 Cornelis Theodorus de Groot, geboren te Voorhout op 20 augustus 1902, overleden te Noordwijkerhout op 20 april 1965, 62 jaar oud.

Hij is getrouwd te Noordwijkerhout op 15 mei 1928, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Johanna de Klerk (24 jaar oud), geboren te Noordwijkerhout op 26 juni 1903, overleden aldaar op 19 april 1972, 68 jaar oud, dochter van Cornelis Adrianus de Klerk en Commerijntje Bunnik.

    Uit dit huwelijk o.a.:

    -    Cornelis Adrianus Jacobus de Groot, geboren te Haarlem 19 juli 1931, overleden te Noordwijkerhout 16 oktober 1986.

    -    Adrianus Cornelis Nicolaas de Groot, geboren te Noordwijkerhout 17 mei 1934, overleden aldaaar 19 april 2006.

    -    Maria Cunera Alida de Groot. geboren te Noordwijkerhout 31 december 1935, overleden te Dordrecht 27 oktober 1999.

    -    Johannes Cornelis de Groot, geboren te Noordwijkerhout 10 april 1937, overleden te Sacramento (Cal.) 1 september 2007.

    -    Theodorus Nicolaas de Groot, geboren te Noordwijkerhout 24 april 1938, overleden aldaar 29 augustus 2005.

13 Maria de Groot, geboren te Voorhout op 6 december 1903, overleden te Hillegom op 29 juli 1978, 74 jaar oud.

Zij was gehuwd met Jacobus Heemskerk.

14 Helena de Groot, geboren te Voorhout.

Zij was gehuwd met Cornelis Berbé.

 

X-s Jacobus de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 28 juli 1864, overleden aldaar op 14 april 1949, 84 jaar oud, zoon van Jacobus de Groot (IX-t) en Alida van Beek.

Hij is getrouwd te Noordwijkerhout op 9 mei 1894, op 29-jarige leeftijd met Klasina van Bohemen (21 jaar oud), geboren te Noordwijkerhout op 12 april 1873, overleden aldaar op 19 maart 1960, 86 jaar oud, dochter van Cornelis van Bohemen en Anna Westerhoven.

Uit dit huwelijk:

1 Jacobus de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 20 mei 1895, overleden aldaar rond 1923, ongeveer 28 jaar oud.

2 Anna de Groot, religieuze Congregatie Franciscanessen Heidhuizen, geboren te Noordwijkerhout op 1 november 1896, overleden in 1983.

3 Alida de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 29 mei 1899, overleden aldaar op 30 augustus 1899, 93 dagen oud.

4 Cornelis de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 5 november 1900, overleden te Stockton (USA) op 12 april 1964, 63 jaar oud.

Hij is getrouwd te Noordwijkerhout op 16 oktober 1924, op 23-jarige leeftijd met Maria Helena Kouwenhoven (20 jaar oud), geboren te Noordwijkerhout op 26 maart 1904, overleden te California (USA) in april 1981, 77 jaar oud, dochter van Marinus Kouwenhoven en Wilhelmina van Wietingen.

    Uit dit huwelijk o.a.:

    -    Jacobus Albertus de Groot, hulpbisscop van Stockton, geboren te Noordwijkerhout 19 september 1927, overleden Stockton (USA) 15 oktober 1982.

    -    Cornelis Petrus de Groot, geboren te Noordwijkerhout 9 december 1930, overleden te Stockton (USA) 14 september 2009.

    -    Wilhelmus de Groot, geboren te Noordwijkerhout, overleden bij een ongeluk 7 september 1956.

    -    Helena Lamberta de Groot, geboren te Noordwijkerhout 26 september 1948, overleden aldaar 29 december 1948.

5 Albertus de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 27 juni 1902, overleden aldaar op 21 juli 1903, 1 jaar oud.

6 Albertus de Groot, bloembollenkweker, geboren te Noordwijkerhout op 21 september 1903, overleden te Sassenheim op 10 september 1979, 75 jaar oud.

7 Maria de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 16 oktober 1907, overleden aldaar op 18 april 1908, 185 dagen oud.

8 Nicolaas de Groot, bloembollenkweker, geboren te Noordwijkerhout op 16 december 1909.

Hij is getrouwd te Noordwijkerhout op 28 januari 1948, op 38-jarige leeftijd met Maria Catharina Warmerdam (33 jaar oud), geboren te Voorhout op 23 september 1914, dochter van Simon Petrus Warmerdam en Sophia Hendrica Prins.

9 Wilhelmus de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 23 oktober 1911, overleden aldaar op 29 oktober 1962, 51 jaar oud.

Hij is getrouwd te Noordwijkerhout op 31 mei 1934, op 22-jarige leeftijd met Huberta Heemskerk (21 jaar oud), geboren te Noordwijkerhout op 21 augustus 1912, overleden rond 1996, ongeveer 84 jaar oud, dochter van Hendrikus Heemskerk en Johanna Kortekaas.

    Uit dit huwelijk o.a.:

    -    Hendricus Johannes Maria, geboren te Noordwijkerhout 14 juni 1940, overleden 2 juli 1992.

    -    Cornelia Helena MariaGemma de Groot, geboren te Noordwijkerhout 19 november 1948, overleden in 2011.

10 Alida de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 23 september 1913.

 

IX-u Franciscus de Groot, landbouwer en bloemkweker, geboren te Noordwijk op 12 februari 1827, wonende aldaar, overleden aldaar op 9 februari 1887, 59 jaar oud, zoon van Adrianus de Groot (VIII-k) en Elisabeth (Leisje) Steenvoorden.

    Hij woont 1862: huis 22,  Bevolkingsregister 1850-1860: Oosteinde 231, 22,  1887: Voorstraat 109.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 18 januari 1849, op 21-jarige leeftijd met Jeroentje van der Weyden (22 jaar oud), geboren te Noordwijk op 4 november 1826, overleden aldaar op 9 oktober 1879, 52 jaar oud, dochter van Leendert van der Weyden en Geertruida Zwanenburg.

Uit dit huwelijk:

1 Michael de Groot, geboren te Noordwijk op 10 juni 1849, overleden aldaar op 26 mei 1861, 11 jaar oud.

2 Geertruida Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 8 juli 1850, overleden te Haarlem 1 november 1907.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 12 april 1877, op 26-jarige leeftijd met Josephus Hubertus Bernard (30 jaar oud), hoefsmid, geboren te Leiden 16 feb 1847, zoon van Josephus Antonius Bernard en Anna Huberta van Soest.

3 Petrus Paulus de Groot, geboren te Noordwijk op 29 juni 1854, volgt onder X-t.

4 Leonardus de Groot, geboren te Noordwijk op 23 september 1855, overleden aldaar op 2 december 1855, 70 dagen oud.

5 Elisabeth Joanna de Groot, geboren te Noordwijk op 28 december 1857, overleden te Esbeek op 21 september 1943, begraven te Noordwijk op 25 november 1943, 85 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 19 mei 1881, op 23-jarige leeftijd met Jan Heemskerk (27 jaar oud), smidsknecht, geboren te Noordwijk op 6 mei 1854, overleden aldaar 28 dec 1934, zoon van Hendrik Heemskerk en Johanna Overbeek.

6 Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 20 februari 1862, overleden aldaar op 7 mei 1935, 73 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 31 januari 1884, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Nicolaas Bierman (27 jaar oud), wagenmaker, geboren te Noordwijk op 7 mei 1856, overleden aldaar 7 nov 928, zoon van Johannes Frederik Bierman en Petronella Antonetta Vermin.

 

7 Frans de Groot, geboren te Noordwijk op 6 november 1870, volgt onder X-u.

 

X-t Petrus Paulus de Groot, landbouwer, geboren te Noordwijk op 29 juni 1854, wonende aldaar, overleden op 13 april 1912, 57 jaar oud, zoon van Franciscus de Groot (IX-u) en Jeroentje van der Weyden.

    Hij woont 1887: Pickéstraat 13.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 14 augustus 1879, op 25-jarige leeftijd met Hendrica Johanna Bierman (27 jaar oud), geboren te Noordwijk op 1 januari 1852, overleden aldaar 8 nov 1931, dochter van Johannes Frederik Bierman en Petronella Antonetta Vermin.

Uit dit huwelijk:

1 Franciscus de Groot, geboren te Noordwijk op 1 september 1880, overleden aldaar op 14 maart 1884, 3 jaar oud.

2 Petronella Carolina de Groot, geboren te Noordwijk op 9 december 1881, overleden aldaar 31 jan 19907.

3 Johannes de Groot, brievenbesteller, geboren te Noordwijk op 14 februari 1883, overleden Noordwijk 30 sep 1965.

Hij huwde Noordwijk 4 nov 1909 met Johanna Meulenbroek, geboren Kampen 1 mei 1884, overleden Noordwijk 6 mrt 1960, dochter van Hendricus Meulenbroek en Hermina Diks.

    Uit dit huwelijk o.a.:

    -    Hermina Gerarda Henrica de Groot, geboren te Noordwijk 20 april 1914, overleden te Sassenheim 30 juni 2003.

    -    Hendrica Jacoba de Groot, geboren te Noordwijk 24 februari 1917, overleden aldaar 11 mei 1928.

4 Jeroena Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 27 april 1884, overleden aldaar op 11 juni 1887, 3 jaar oud.

5 Francisca de Groot, geboren te Noordwijk op 13 juni 1885, overleden te Katwijk aan de Rijn op 1 november 1968, 83 jaar oud.

Zij is getrouwd op 19 oktober 1905, op 20-jarige leeftijd met Johannes de Best (21 jaar oud), stucadoor, geboren te Nijmegen op 6 december 1883, overleden te Leiden op 19 oktober 1953, 69 jaar oud, zoon van Gerardus de Best en Johanna Elisabeth Kersten.

6 Jerona Maria de Groot, winkelierster, geboren te Noordwijk op 29 april 1888.

Zij was gehuwd Noordwijk 21 nov 1912 met Philippus Antonius Gordijn, schipper, geboren te Noordwijk op 3 januari 1880, overleden te Leiden op 15 juli 1949, begraven aldaar op 19 juli 1949, 69 jaar oud, zoon van Hendricus Gordijn en Helena Catharina Eijmer..

7 Christina Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 24 november 1889, overleden Leiden op 27 april 1939, begraven te Katwijk aan de Rijn op 29 april 1939, 49 jaar oud.

Zij was gehuwd Noordwijk 15 mei 1912 met Willem Mooyekind, timmerman, hotelier, geboren Noordwijk 9 jan 1889, overlden Noordwijk 12 feb 1955. (Hij huwde 2. Katwijk 6-9-1944 met Anna Josefina Lang.)

 

X-u Frans de Groot, arbeider, geboren te Noordwijk op 6 november 1870, zoon van Franciscus de Groot (IX-u) en Jeroentje van der Weyden.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 7 juni 1894, op 23-jarige leeftijd met Apolonia Cornelia Steenvoorden (21 jaar oud), geboren te Noordwijk op 30 december 1872, overleden aldaar 3 sep 1928, dochter van Willem Steenvoorden en Agnes Caspers.

Uit dit huwelijk:

1 Jeroentje Geertruida de Groot, geboren te Noordwijk op 31 december 1896, overleden Antwerpen (B) 7 hun 1974.

Zij huwde Noordwijk 2 aug 1922 met Johannes Hendricus Antonius van der Weijden, onderwijzer, geboren Noordwijk 13 aug 1897, overleden aldaar 8 dec 1962, zoon van Martinus van der Weijden en Catharina Zwarts.

 

VIII-l Jacobus de Groot, kleermaker, gedoopt te Noordwijk op 3 juli 1790, wonende te Rijnsburg, overleden te Warmond op 21 februari 1872, 81 jaar oud, zoon van Arie de Groot (VII-d) en Josina Goossens.

    Hij woont 1859 in Rijnsburg.

Hij is getrouwd te Leiden (Kuipersteeg) op 24 juni 1809, op 18-jarige leeftijd met Maria (Mietje) van Berkel (ongeveer 21 jaar oud), geboren te Noordwijkerhout rond 1788, overleden te Rijnsburg op 15 november 1857, ongeveer 69 jaar oud, dochter van Johannes (Hannis) van Berkel en Engeltje Cornelisdr. Ruijgrok van de Werve.

Uit dit huwelijk:

1 Jacobus de Groot, gedoopt te Leiden op 2 mei 1809 (doopgetuigen waren Adrianus de Groot en Elisabeth Steenvoren).

2 Johannes de Groot, gedoopt te Warmond op 9 juli 1811 (doopgetuigen waren Petrus Vink(s) en Anna Duijvenvoorde), volgt onder IX-v.

3 Theodorus (Dirk) de Groot, geboren te Warmond op 21 juli 1813, volgt onder IX-w.

4 Engel de Groot, geboren te Warmond op 2 mei 1815.

5 Adrianus de Groot, geboren te Warmond op 30 december 1817, volgt onder IX-x.

6 Josina de Groot, geboren te Rijnsburg op 2 februari 1820, overleden aldaar op 27 mei 1861, 41 jaar oud.

Zij is getrouwd te Rijnsburg op 30 april 1848, op 28-jarige leeftijd met Jacobus van Beek (22 jaar oud), bouwmansknecht, geboren te Noordwijk op 22 augustus 1825, zoon van Cornelis van Beek en Aafje Onderwater. (Hij trouwt later te Rijnsburg 22 aug 1861 met Margaretha Meijer, en weer later te Noordwijk op 28 november 1867 met zijn behuwdschoonzus Anthonia Koppers, zie Cornelius de Groot IX-y)

7 Cornelius de Groot, geboren te Rijnsburg op 5 mei 1822, volgt onder IX-y.

8 Engelina de Groot, geboren te Rijnsburg op 23 december 1824, overleden aldaar op 14 december 1825, 356 dagen oud.

9 Engelberta de Groot, geboren te Rijnsburg op 16 februari 1826, overleden aldaar op 18 februari 1827, 1 jaar oud.

 

IX-v Johannes de Groot, schoenmaker, gedoopt te Warmond op 9 juli 1811, overleden aldaar op 17 maart 1888, 76 jaar oud, zoon van Jacobus de Groot (VIII-l) en Maria (Mietje) van Berkel.

    Hij vertrok 28-11-1859 naar Rijnsburg.

Hij is gehuwd te Hillegom 12 april 1832 met Cornelia Vermeer Warmerdam, geboren te Hillegom op 28 maart 1814, overleden te Warmond op 29 december 1890, 76 jaar oud, dochter van Willemijntje Warmerdam.

Uit dit huwelijk:

1 Maria de Groot, geboren te Warmond 4 september 1832, overleden 's-Gravenhage 25 november 1897.

Zij is in ondertrouw gegaan te Leiden op 29 april 1859, op ongeveer 25-jarige leeftijd met Arie Machiel Schuurman (21 jaar oud), houtzaagmolenaar, geboren Leiderdorp 5 mei 1837, overleden 's-Gravenhage 7 december 1889, zoon van Jan Schuurman en Helena van Berkel.

2 Wilhelmina de Groot, geboren te Hillegom op 9 maart 1836, overleden te Woubrugge op 9 februari 1899, 62 jaar oud.

Zij is getrouwd te Leiden op 11 oktober 1867, op 31-jarige leeftijd (1) met Antonius van den Nouland (29 jaar oud), boerenarbeider, geborrn te Zoeterwoude op 29 juli 1838, overleden aldaar 12 oktober 1883, zoon van Johannes van den Nouland en Catharina van der Lans.

Zij was gehuwd (2) met Bernardus Zwetsloot, overleden te Woubrugge op 3 februari 1899, zoon van Jan Zwetsloot en Grietje van Vliet. (Hij is eerder gehuwd met Catharina van der Maat.)

3 Jacobus de Groot, geboren te Hillegom op 12 april 1838, volgt onder X-v.

4 Johannes de Groot, geboren te Hillegom op 8 februari 1840, overleden aldaar op 29 april 1843, 3 jaar oud.

5 Johannes de Groot, geboren te Hillegom op 23 december 1843, volgt onder X-w.

6 Dorothea de Groot, geboren te Hillegom op 19 februari 1846.

Zij is getrouwd te Warmond op 3 september 1878, op 32-jarige leeftijd (1) met Anthonius Ooijendijk (28 jaar oud), geboren te Leiderdorp op 19 september 1849, zoon van Cornelis Ooijendijk en Sina Bijland.

Zij is getrouwd te Leiderdorp op 15 juni 1882, op 36-jarige leeftijd (2) met Dirk Botink (ongeveer 48 jaar oud), pannenbakkersknecht, geboren te Alphen aan de Rijn rond 1834, wonende te Hazerswoude, zoon van Hendrikus Botink en Johanna Hartman. (Hij was weduwnaar van Gerarda van der Graaf.)

7 Theodorus de Groot, geboren te Hillegom op 27 november 1848, volgt onder X-x.

8 Gerardus de Groot, geboren te Hillegom op 6 november 1850, volgt onder X-y.

9 Cornelis de Groot, geboren te Hillegom op 18 januari 1853, overleden aldaar op 11 juni 1853, 144 dagen oud.

10 Cornelia de Groot, geboren te Hillegom op 6 oktober 1855, overleden te Woubrugge op 11 oktober 1935, 80 jaar oud.

Zij is getrouwd te Warmond op 25 mei 1877, op 21-jarige leeftijd met Jacobus van Leijden (25 jaar oud), geboren te Leiderdorp op 5 november 1851, overleden te Woubrugge op 22 december 1894, 43 jaar oud, zoon van Petrus van Leijden en Gerarda van der Holst.

11 Johannes de Groot, geboren te Warmond op 14 juli 1862, volgt onder X-z.

 

X-v Jacobus de Groot, landbouwer, geboren te Hillegom op 12 april 1838, overleden te Leiderdorp op 20 april 1924, 86 jaar oud, zoon van Johannes de Groot (IX-v) en Cornelia Vermeer Warmerdam.

Hij is getrouwd te Leiden op 9 februari 1870, op 31-jarige leeftijd met Catharina van Kesteren (31 jaar oud), geboren te Lisse op 2 februari 1839, overleden Leiderdorp 26 mrt 1908, dochter van Pieter van Kesteren en Margaretha van Diest.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia de Groot, geboren te Leiden 6 dec 1870, overleden te Leiderdorp op 18 februari 1880, 9 jaar oud.

2 Petrus de Groot, geboren te Leiden  18 mrt 1872, overleden te Leiderdorp op 15 februari 1880, 8 jaar oud.

3 Margaretha Wilhelmina de Groot, geboren te Zoeterwoude op 16 april 1873, overleden aldaar op 17 november 1873, 215 dagen oud.

4 Johannes de Groot, geboren te Zoeterwoude op 4 september 1874, overleden te Leiderdorp op 12 februari 1880, 5 jaar oud.

5 Adrianus Willebrordus de Groot, geboren te Zoeterwoude op 7 november 1875, overleden te Leiderdorp op 22 januari 1878, 2 jaar oud.

6 Margaretha de Groot, geboren te Leiderdorp op 20 april 1877, overleden aldaar op 29 januari 1878, 284 dagen oud.

7 Margaretha (Grietje) de Groot, geboren te Leiderdorp op 19 oktober 1878, overleden 31 mei 1966, begraven te Zoeterwoude.

8 Johannes Jacobus de Groot, geboren te Leiderdorp op 3 januari 1880, overleden te Bodegraven op 2 januari 1952, 71 jaar oud.

Hij trouwde te Bodegraven 22 augustus 1902 met Johanna Rietveld, geboren te Haarzuilens 14 februari 1879, overleden Bodegraven 16 februari 1974, 95 jaar oud, dochter van Johannes Rietveld en Gerrigje van der Linden.

9 Petrus de Groot, geboren te Leiderdorp op 7 januari 1884, overleden aldaar op 15 januari 1884, 8 dagen oud.

 

X-w Johannes de Groot, arbeider, geboren te Hillegom op 23 december 1843, zoon van Johannes de Groot (IX-v) en Cornelia Vermeer Warmerdam.

Hij is getrouwd te Leiden op 23 augustus 1871, op 27-jarige leeftijd met Theresia Aniba (ongeveer 23 jaar oud), fruihandelaarster, geboren te Leiden 17 april 1848, overleden aldaar 13 feb 1932, (83 jaar) dochter van Johannes Aniba en Johanna Wouters.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia Maria de Groot, geboren te Zoeterwoude op 9 oktober 1872.

Zij is getrouwd te Zoeterwoude op 14 september 1893, op 20-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Felix (22 jaar oud), sigarenmaker, geboren te Gouda 3 juli 1871, zoon van Johannes Felix en Clara Ernst.

 

X-x Theodorus de Groot, kleermaker, geboren te Hillegom op 27 november 1848, overleden te Warmond 6 maart 1923, zoon van Johannes de Groot (IX-v) en Cornelia Vermeer Warmerdam.

Hij is getrouwd te Warmond op 24 juni 1887, op 38-jarige leeftijd (1) met Anna Maria Turenhout (24 jaar oud), geboren te Oegstgeest op 15 december 1862, overleden te Warmond op 8 juli 1895, 32 jaar oud, dochter van Willem Turenhout en Helena Maria Sophia Vinkesteijn.

Uit dit huwelijk:

1 Johannes Bernardus de Groot, geboren te Warmond op 17 oktober 1888, overleden aldaar op 17 september 1910, 21 jaar oud.

2 Wilhelmus de Groot, geboren te Warmond op 28 januari 1890.

Hij trouwde te Voorhout op 5 november 1911 met Margaretha van Graven, dochter van Herman van Graven en Wilhelmina van Egmond.

3 Cornelia Maria de Groot, geboren te Warmond op 30 mei 1892.

4 Helena Petronella de Groot, geboren te Warmond op 20 september 1894.

Zij is getrouwd te Warmond 26 feb 1919 op 24-jarige leeftijd met Martinus Anthonius Angevaare, geboren Voorhout rond 1894, zoon van Petrus Angevaare en Jacoba van Beelen.

Hij is getrouwd te Zoeterwoude op 3 februari 1898, op 49-jarige leeftijd (2) met Maria Johanna Ammerlaan (38 jaar oud), geboren te Zoeterwoude op 29 augustus 1859, dochter van Nicolaas Ammerlaan en Curina Straathof.

 

X-y Gerardus de Groot, arbeider, lijmziedersknecht en los werkman, geboren te Hillegom op 6 november 1850, overleden te Leiderdorp op 3 december 1929, 79 jaar oud, zoon van Johannes de Groot (IX-v) en Cornelia Vermeer Warmerdam.

Hij is getrouwd te Oegstgeest op 27 mei 1887, op 36-jarige leeftijd met Engeltje Heemskerk (25 jaar oud), geboren te Rijnsburg op 31 juli 1861, overleden Leiden 24 januari 1902, 40 jaar oud, dochter van Hendrik Heemskerk en Marijtje van Went.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia Maria de Groot, geboren te Leiderdorp op 26 maart 1888, overleden te Leiden 15 augustis 1973.

Zij trouwde te Leiderdorp 11 september 1913 met Albert Jacobus Brugman, pottenbakker, geboren te Leiden rond 1890, overleden te Leiderdorp 2 december 1940, zoon van Pieter Brugman en Elisabeth de Vrind.

2 Hendricus Johannes de Groot, geboren te Leiderdorp op 5 maart 1889, overleden aldaar op 18 februari 1891, 1 jaar oud.

3 Johannes Jacobus de Groot, machinebankwerker, geboren te Leiderdorp op 27 november 1890, overleden te Rotterdam 21 oktober 1939.

Hij trouwde te Leiden op 6 september 1915 met Geertruida Jongbloed, geboren te Leiden 22 maart 1887, dochter van Adrianus Jongbloed en Jacoba Frankhuizen. (De vader van de bruidegom heeft geen toestemming gegeven tot dit huwelijk).

4 Hendrik Gerardus de Groot, scheepmaker, geboren te Leiderdorp op 16 maart 1892, overleden te Leiden 11 januari 1942.

Hij is getrouwd te Leiden op 13 januari 1915, op 22-jarige leeftijd met Francisca Offerman, geboren te Hellevoetsluis rond 1892, dochter van Frederik Offermans en Francina Smits.

5 Bernardus Gerardus de Groot, geboren te Leiderdorp op 4 mei 1893, overleden aldaar op 5 juni 1894, 1 jaar oud.

6 Franciscus Johannes de Groot, geboren te Leiderdorp op 9 juli 1894, overleden aldaar op 24 juli 1904, 10 jaar oud.

7 Gerardus Johannes de Groot, geboren te Leiderdorp op 29 december 1895, overleden te Leiden op 30 november 1897, 1 jaar oud.

8 Theodorus Bernardus de Groot, geboren te Leiderdorp op 11 februari 1897, overleden te Leiden op 15 november 1897, 277 dagen oud.

9 Theodorus Marinus de Groot, geboren te Leiden op 7 januari 1899, overleden aldaar op 29 juli 1899, 203 dagen oud.

10 Theodorus Marinus de Groot, electricien en Mr. monteur, geboren te Leiden op 13 september 1900 Volgens Richard de Groot: 13 augustus 1900, overleden te Rotterdam op 30 oktober 1976, 76 jaar oud.

Eigenaar groentezaak op Jan Kobelstraat, nummer 45 in Rotterdam.

Hij is getrouwd te Rotterdam op 16 februari 1921, op 20-jarige leeftijd met Maria Cornelia Ju (20 jaar oud), geboren te Leiden op 2 juni 1900, overleden te Rotterdam op 30 juni 1976, 76 jaar oud, dochter van Johannes Ju en Cornelia Maria Kreuger. Zij is als vrijwiliger secretaresse bij de verkenners van de Katholieke kerk.

    Uit dit huwelijk o.a.:

    -    Gerardus Johannes de Groot, geboren te Rotterdam 24 juli 1922, overleden aldaar 26 februari 1923.

    -    Gerardus de Groot, geboren te Rotterdam 26 april 1925, overleden 18 juni 2000.

    -    Johannes de Groot, geboren te Rotterdam 26 april 1925, overleden 28 april 2001.

    -    Joseph Johannes de Groot, geboren te Rotterdam 19 maart 1930, overleden aldaar 20 april 1997.

11 Maria Engelina de Groot, geboren te Leiden op 19 januari 1902.

 

X-z Johannes de Groot, kleermaker, werkman, courantenbezorger, geboren te Warmond op 14 juli 1862, overleden aldaar 25 april 1933, zoon van Johannes de Groot (IX-v) en Cornelia Vermeer Warmerdam.

Hij is getrouwd te Warmond op 8 februari 1888, op 25-jarige leeftijd (1) met Johanna Elisabeth Lagenberg (27 jaar oud), geboren te Leiden op 25 mei 1860, overleden te Warmond op 31 januari 1900, 39 jaar oud, dochter van Hendrick Nicolaas Lagenberg en Quirina van der Meel.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia Quirina de Groot, geboren te Warmond op 8 maart 1889, overleden te Noordwijkerhout 24 april 1904.

2 Hendricus Johannes de Groot, geboren te Warmond op 8 augustus 1891.

Hij trouwde Sassenheim 17 sep 1914 met Cornelia Wassenaar, geboren te Sassenheim op 27 juli 1894, overleden aldaar op 7 juli 1980, 85 jaar oud, dochter van Johannes Wassenaar en Lena van Munster.

3 Quirina Catharina de Groot, geboren te Warmond op 14 februari 1897.

Zij trouwde te Amsterdam op 22 augustus 1923 met Frederik Lodewijk van Rossum, werkman, geboren te Amsterdam rond 1899, zoon van Frederik Lodewijk vanRossum en Jeannette Maria Wijnanda de Vries.

Hij is getrouwd te Warmond op 7 november 1900, op 38-jarige leeftijd (2) met Elizabeth Bloemers (35 jaar oud), geboren te Velp op 25 februari 1865, overleden te Leiden op 4 maart 1945, 80 jaar oud, dochter van Theodorus Bloemers en Adriana van de Wijngaard.

Uit dit huwelijk:

4 Adriana Josephina de Groot, geboren te Warmond op 23 oktober 1901, overleden te Ginneken 26 januari 1941.

Zij trouwde te Princenhage 11 april 1929 met Gerardus Voesenek, geboren te Princenhage 16 maart 1899, zoon van Cornelis Voesenek en Abtonetta Zegers.

5 Elisabeth Theresia de Groot, geboren te Warmond rond 1904.

Zij trouwde te Leiden 3 augustus 1932 met Dirk Kleij, kapper, geboren te Leiden rond 1901, zoon van Dirk Kleij en Frederika Wilhelmina Smit.

 

IX-w Theodorus (Dirk) de Groot, kleermaker, geboren te Warmond op 21 juli 1813, overleden te Oegstgeest op 17 oktober 1859, 46 jaar oud, zoon van Jacobus de Groot (VIII-l) en Maria (Mietje) van Berkel.

Hij is getrouwd te Hillegom op 30 april 1837, op 23-jarige leeftijd met Johanna Hogervorst (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Oegstgeest op 29 september 1811, overleden Voorhout  27 nov 1880, dochter van Frans Hogervorst en Aaltje van Duuren.

Uit dit huwelijk:

1 Petronella de Groot, dienstbode, geboren te Oegstgeest op 26 augustus 1837, overleden te Voorhout op 15 oktober 1900, 63 jaar oud.

Zij is in ondertrouw gegaan te Leiden op 31 oktober 1862, op 25-jarige leeftijd met Johannes Angevaare (28 jaar oud), kleermaker, geboren te Warmond ,15 okt 1834, overleden te Voorhout op 10 mei 1896, ongeveer 59 jaar oud, zoon van Johannes Angevaare en Margaretha van der Velden.

2 Alida de Groot, naaister, geboren te Oegstgeest op 16 december 1838, overleden te Leiden op 7 december 1893, 54 jaar oud.

3 Jacobus de Groot, geboren te Oegstgeest op 25 april 1840, overleden aldaar op 4 maart 1844, 3 jaar oud.

4 Frans de Groot, geboren te Oegstgeest op 16 december 1841, overleden aldaar op 27 oktober 1859, 17 jaar oud.

5 Maria de Groot, geboren te Oegstgeest op 14 september 1843, volgt onder X-aa.

6 Jacoba de Groot, geboren te Oegstgeest op 15 september 1845.

7 Levenloze Zoon de Groot, geboren te Oegstgeest op 25 december 1847, overleden aldaar op 25 december 1847.

8 Theodorus de Groot, geboren te Oegstgeest op 27 januari 1849, overleden aldaar op 17 augustus 1855, 6 jaar oud.

9 Johannes de Groot, geboren te Oegstgeest op 8 juli 1850, volgt onder X-ab.

10 Nicolaas de Groot, geboren te Oegstgeest op 14 mei 1852, overleden aldaar op 16 mei 1857, 5 jaar oud.

11 Cornelis de Groot, geboren te Oegstgeest op 1 augustus 1853, volgt onder X-ac.

12 Johanna de Groot, geboren te Oegstgeest op 5 mei 1856, overleden aldaar op 20 september 1857, 1 jaar oud.

 

X-aa Maria (Marius) de Groot, bediende, schippersknecht en stuurman, geboren te Oegstgeest op 14 september 1843, overleden te Voorschoten op 11 mei 1880, 36 jaar oud, zoon van Theodorus (Dirk) de Groot (IX-w) en Johanna Hogervorst.

Hij is getrouwd te Voorschoten op 20 november 1870, op 27-jarige leeftijd met Johanna (Natje) Lamboo (26 jaar oud), geboren te Voorschoten op 11 oktober 1844, overleden 29 sep 1910, dochter van Hendrik Lamboo en Maria van Baten. (Zij is later getrouwd te Voorschoten op 7 augustus 1885, op 40-jarige leeftijd met Gerrit Belt.)

Uit dit huwelijk:

1 Levenloos Meisje de Groot, geboren te Oegstgeest op 7 juni 1871.

2 Theodorus Johannes de Groot, geboren te Voorschoten op 13 juni 1872, overleden aldaar op 21 januari 1879, 6 jaar oud.

3 Maria de Groot, geboren te Voorschoten op 30 oktober 1873, overleden te Zoeterwoude 16 januari 1968.

Zij is getrouwd te Voorschoten op 10 augustus 1900, op 26-jarige leeftijd met Theodorus van Steijn (29 jaar oud), geboren te Zoeterwoude op 3 oktober 1870, zoon van Jacobus van Steijn en Helena de Vries.

4 Johanna Alida de Groot, geboren te Voorschoten op 17 juli 1875, overleden Noordwijk 15 nov 1960, 85 jaar oud.

Zij is getrouwd te Leiden op 10 okt 1906 met Dirk Koelewijn, arbeider, geboren te Noordwijk 20 okt 1869, overleden aldaar 28 aug 1953, zoon van Dirk Koelewijn en Maria van Nobelen.

5 Maria Petronella de Groot, geboren te Voorschoten op 14 oktober 1876, overleden aldaar op 22 juni 1877, 251 dagen oud.

6 Jacoba Hendrika de Groot, geboren te Voorschoten op 2 juni 1878.

 

X-ab Johannes de Groot, pannenbakker, hotelbediende, huisbediende, commissionair en loopknecht, geboren te Oegstgeest op 8 juli 1850, zoon van Theodorus (Dirk) de Groot (IX-w) en Johanna Hogervorst.

Hij is getrouwd te Leiden op 14 mei 1879, op 28-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Silvester (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Leiden op 12 augustus 1850, dochter van Gerardus Antonius Silvester en Maria Boom.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna Maria de Groot, geboren te Oegstgeest op 9 februari 1880, overleden aldaar op 27 juni 1880, 139 dagen oud.

2 Gerardus Antonius Johannes de Groot, geboren te Zoeterwoude op 29 maart 1881, overleden te Leiden op 25 mei 1888, 7 jaar oud.

3 Johannes Marinus Franciscus de Groot, geboren te Leiden op 7 november 1882.

4 Adrianus Mattheus de Groot, geboren te Leiden op 13 augustus 1884.

5 Jacobus Mattheus de Groot, geboren te Leiden op 24 januari 1886, overleden aldaar op 5 oktober 1890, 4 jaar oud.

6 Anthonius Mattheus Johannes de Groot, geboren te Leiden op 29 maart 1888, overleden aldaar op 16 december 1888, 262 dagen oud.

7 Maria Elisabeth Johanna de Groot, geboren te Leiden op 22 september 1889, overleden aldaar op 25 januari 1890, 125 dagen oud.

8 Gerardus Antonius Theodorus de Groot, geboren te Leiden op 12 april 1891.

 

X-ac Cornelis de Groot, metselaar, geboren te Oegstgeest op 1 augustus 1853, zoon van Theodorus (Dirk) de Groot (IX-w) en Johanna Hogervorst.

Hij is getrouwd te Leiden op 17 januari 1883, op 29-jarige leeftijd met Eva Crama (31 jaar oud), geboren te Leiden op 14 juli 1851, overleden aldaar 28 februari 1904, 52 jaar oud, dochter van Jan Crama en Neeltje Reijgersveer(n).

Uit dit huwelijk:

1 Jan de Groot, geboren rond 1878, overleden te Leiden op 1 juni 1955, ongeveer 77 jaar oud.

 

IX-x Adrianus de Groot, kleermaker, geboren te Warmond op 30 december 1817, overleden te Scheveningen op 19 juni 1883, 65 jaar oud, zoon van Jacobus de Groot (VIII-l) en Maria (Mietje) van Berkel.

Hij is getrouwd te Rijnsburg op 23 mei 1841, op 23-jarige leeftijd met Cornelia van Steijn (22 jaar oud), geboren te Oegstgeest op 24 maart 1819, overleden te Scheveningen op 10 maart 1890, 70 jaar oud, dochter van Johannes van Steijn (landbouwer) en Margaretha Bogaards.

Uit dit huwelijk:

1 Maria de Groot, geboren te Valkenburg (Z-H) op 23 juli 1842, overleden te Scheveningen op 18 mei 1929, 86 jaar oud.

Zij is getrouwd te Katwijk op 29 september 1864, op 22-jarige leeftijd met Wilhelmus Knijnenburg (30 jaar oud), boerenknecht, voerman, winkelier en kruidenier, geboren te Wassenaar op 8 oktober 1833, overleden te 's-Gravenhage op 18 mei 1921, 87 jaar oud, zoon van Jacobus Knijnenburg en Wilhelmina Frederica Erbe.

2 Johannes de Groot, geboren te Valkenburg (Z-H) op 23 februari 1844.

3 Margaretha de Groot, geboren op 30 maart 1845.

4 Jacobus de Groot, geboren te Katwijk op 29 juli 1846, volgt onder X-ad.

5 Johanna de Groot, winkelierster in kruidenierswaren, geboren te Katwijk op 6 april 1849, overleden te Scheveningen op 31 maart 1926, 76 jaar oud.

Zij is getrouwd te Katwijk op 16 september 1869, op 20-jarige leeftijd met Johannes van der Ploeg, arbeider, voerman, bewaker, grondwerker, geboren te Noordwijk op 25 oktober 1843, overleden te 's-Gravenhage op 13 mei 1919, 75 jaar oud, zoon van Jan van der Ploeg en Apolonia van der Schalk.

6 Hendrik de Groot, geboren te Katwijk op 15 oktober 1850, volgt onder X-ae.

7 Theodorus de Groot, geboren op 12 januari 1852, volgt onder X-af.

8 Margaretha de Groot, geboren te Katwijk op 6 februari 1854, overleden te Scheveningen op 27 november 1923, 69 jaar oud.

Zij was gehuwd met Jacobus Johannes Antonius van Blijswijk, voerman, geboren te Scheveningen op 28 augustus 1848, overleden aldaar op 16 september 1926, 78 jaar oud.

9 Hugo de Groot, geboren te Katwijk op 6 juli 1856.

10 Jacobus de Groot, geboren te Katwijk op 6 juli 1856.

11 Jacobus de Groot, geboren te Katwijk op 6 januari 1858, volgt onder X-ag.

12 Cornelia de Groot, geboren te Katwijk op 26 september 1860.

 

X-ad Jacobus de Groot, polderwerker, koopman, kapper en landbouwer, geboren te Katwijk op 29 juli 1846, overleden te Scheveningen op 30 oktober 1911, 65 jaar oud, zoon van Adrianus de Groot (IX-x) en Cornelia van Steijn.

Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 13 september 1871, op 25-jarige leeftijd (1) met Maria Catharina Cecilia de Koning (29 jaar oud), geboren te Scheveningen op 13 februari 1842, overleden aldaar op 24 mei 1876, 34 jaar oud, dochter van Ary de Koning en Maria Blok.

Uit dit huwelijk:

1 Adrianus de Groot, geboren te Rotterdam op 26 juli 1872, overleden te Scheveningen op 28 april 1873, 276 dagen oud.

2 Maria Cornelia de Groot, geboren te 's-Gravenhage/Scheveningen op 20 augustus 1873, overleden te Scheveningen 22 juli 1943, 69 jaar oud.

Zij is getrouwd te 's-Gravenhage op 4 juli 1900, op 26-jarige leeftijd met Leonardus van Puffelen (24 jaar oud), koetsier, geboren te Pijnacker 18 januari 1876, wonende te 's-Gravenhage, overleden aldaar 14 juni 1952, 76 jaar oud, zoon van Leonardus van Puffelen en Clasina Verburg.

3 Adrianus de Groot, geboren te 's-Gravenhage/Scheveningen op 15 mei 1876, overleden op 7 augustus 1876, 84 dagen oud.

Hij is getrouwd op 13 september 1876, op 30-jarige leeftijd (2) met Pieternella Maria Zoutenbier (26 jaar oud), geboren te Scheveningen op 28 juli 1850, overleden te Breda 8 april 1928, 77 jaar oud, dochter van Arie Zoutenbier en Catharina van der Werf.

Uit dit huwelijk:

4 Johannes de Groot, sjouwer en voerman, geboren te Scheveningen op 22 oktober 1877, overleden te Katwijk 24 september 1959, 81 jaar oud.

Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 27 februari 1901, op 23-jarige leeftijd met (en gescheiden op 30 juni 1931 van) Mina Koning (21 jaar oud), geboren te Scheveningen op 12 december 1879 (NH), dochter van Kornelis Koning en Aagje Zoutenbier.

5 Adrianus de Groot, vrachtrijder en grondwerker, geboren te 's-Gravenhage/Scheveningen op 2 maart 1879, overleden te Scheveningen 24 juli 1962, 83 jaar oud.

Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 25 november 1908, op 29-jarige leeftijd met Bertha Maria Wilhelmina van der Lans (24 jaar oud), geboren te Scheveningen op 8 april 1884, dochter van Cornelis van der Lans en Alida Johanna van Kleef.

6 Adrianus de Groot, geboren te 's-Gravenhage/Scheveningen op 25 augustus 1880, overleden op 8 juli 1881, 317 dagen oud.

7 Adrianus Johannes de Groot, voerman en sloper, geboren te Scheveningen op 13 november 1881, overleden te 's-Gravenhage 4 januari 1957.

Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 4 april 1906, op 24-jarige leeftijd met Aaltje Koning (23 jaar oud), geboren te Scheveningen op 23 april 1882 (NH), overleden te 's-Gravenhage 31 oktober 1948, 66 jaar oud, dochter van Kornelis Koning en Aagje Zoutenbier.

8 Hendrik de Groot, arbeider en stoker, geboren te Scheveningen op 4 juni 1883.

Dit gezin vertrok 28-11-1913 naar Utrecht, Zakkendragerssteeg 37.

Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 5 mei 1909, op 25-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden op 26 april 1921 van) Jobje Bastiaan (22 jaar oud), geboren te Scheveningen op 30 augustus 1886 (NH), dochter van Gerrit Bastiaan en Clasina Dijkhuizen.

Uit dit huewlijk:

8.1. Jacobus de Groot, geboren te Scheveningen 9 april 1910, gehuwd te 's-Gravenhage op 29 maart 1933 met Hendrika Johanna de Bloois Goojers.

Hij is getrouwd te Velsen op 15 december 1921, op 38-jarige leeftijd (2) met Fijgje Nederlof (ongeveer 36 jaar oud), geboren te Sliedrecht rond 1885, dochter van Kommer Nederlof en Anna Brandwijk.

9 Wouterina Maria de Groot, geboren op 8 november 1884, overleden op 17 juni 1885, 221 dagen oud.

10 Martinus Antonius de Groot, grondwerker en spoorwegarbeider, geboren op 26 januari 1886, overleden in het jaar 1974, 88 jaar oud.

Dit gezin vertrok 5-6-19113 naar Wildervank-Westerdiep.

Hij is getrouwd (1) te 's-Gravenhage op 22 juni 1910, op 24-jarige leeftijd met (en gescheiden rond 1923 van) Johanna Kostwinder (20 jaar oud), geboren te Veendam op 13 oktober 1889 (NH), overleden te Buitenpost op 19 november 1981, 92 jaar oud.

Hij is getrouwd (2) te 's-Gravenhage met Marijke de Kroon, geboren te Rozenburg 1 juni 1885.

11 Cornelia de Groot, geboren op 29 januari 1888, overleden op 6 augustus 1888, 190 dagen oud.

12 Cornelia Catharina de Groot, geboren op 1 juli 1889, overleden op 16 maart 1900, 10 jaar oud.

13 Catharina Maria de Groot, geboren op 30 mei 1891, overleden op 16 juli 1891, 47 dagen oud.

14 Wilhelmus Theodorus de Groot, geboren op 20 augustus 1892, overleden op 9 november 1893, 1 jaar oud.

15 Wilhelmus Bernardus de Groot, geboren op 5 juni 1894, overleden op 30 december 1895, 1 jaar oud.

 

X-ae Hendrik de Groot, metselaar en winkelier, geboren te Katwijk op 15 oktober 1850, overleden te 's-Gravenhage/Scheveningen op 27 april 1924, 73 jaar oud, zoon van Adrianus de Groot (IX-x) en Cornelia van Steijn.

Hij is getrouwd op 22 juli 1874, op 23-jarige leeftijd met Martina Wilhelmina Schuurman (26 jaar oud), geboren te Scheveningen op 20 juli 1848, overleden aldaar op 13 maart 1923, 74 jaar oud, dochter van Martinus Jacobus Schuurman en Ida Petronella Blok.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia Margaretha de Groot, geboren te Scheveningen op 22 april 1875.

Zij is getrouwd te 's-Gravenhage op 29 juli 1896, op 21-jarige leeftijd met Matthijs Philippa (25 jaar oud), kuiper, geboren te Delft op 10 februari 1871, zoon van Wilhelmus Philippa en Hendrika Catharina Goedenberg.

2 Petronella Adriana de Groot, geboren te Scheveningen op 30 augustus 1876.

Zij is getrouwd te 's-Gravenhage op 27 september 1899, op 23-jarige leeftijd met Lodewijk Bogers (23 jaar oud), broodbakker en winkelier, geboren te Halsteren op 2 augustus 1876, zoon van Quirinus Bogers en Maria Gootjes.

3 Adrianus Wilhelmus de Groot, geboren te Scheveningen op 25 november 1877, overleden aldaar op 7 december 1877, 12 dagen oud.

4 Maria Wilhelmina de Groot, telefoniste en brandwacht, geboren te Scheveningen op 9 juni 1879, overleden aldaar op 21 april 1946, 66 jaar oud.

Zij is getrouwd te 's-Gravenhage op 5 juni 1912, op 32-jarige leeftijd met Krijn Rietveld (28 jaar oud), brandwacht, geboren te 's-Gravenhage op 9 januari 1884, zoon van Johannes Adrianus Rietveld en Anna van Baalen.

5 Maria Theodora de Groot, geboren te Scheveningen op 25 september 1880.

Zij is getrouwd te 's-Gravenhage op 22 maart 1911, op 30-jarige leeftijd met Pieter Johannes Vink (26 jaar oud), koetsier en los arbeider, geboren te Scheveningen op 22 februari 1885 (NH), overleden op 30 augustus 1926, 41 jaar oud, zoon van Johanes Vink en Maria Adriana Bos.

6 Adrianus Johannes de Groot, groentehandelaar en kolenboer, geboren te Scheveningen op 2 september 1882.

Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 14 november 1906, op 24-jarige leeftijd met Petronella Maria van der Brugge (21 jaar oud), geboren te Delft op 2 januari 1885, dochter van Cornelis van der Brugge en Koosje Monster.

7 Cornelia Petronella de Groot, geboren te Scheveningen op 11 april 1884, overleden aldaar op 29 oktober 1886, 2 jaar oud.

8 Cornelia Petronella de Groot, geboren te Scheveningen op 17 mei 1887, overleden aldaar op 2 augustus 1887, 77 dagen oud.

9 Martina Johanna de Groot, geboren te Scheveningen op 17 mei 1887, overleden aldaar op 23 augustus 1887, 98 dagen oud.

10 Martinus Cornelis de Groot, timmerman, geboren te Scheveningen op 30 september 1892.

 

X-af Theodorus de Groot, metselaar, geboren op 12 januari 1852, overleden te Scheveningen op 20 december 1931, 79 jaar oud, zoon van Adrianus de Groot (IX-x) en Cornelia van Steijn.

Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 21 april 1875, op 23-jarige leeftijd met Maria Schuurman (21 jaar oud), dienstbode, geboren te Scheveningen op 4 oktober 1853, overleden aldaar op 24 januari 1915, 61 jaar oud, dochter van Martinus Jacobus Schuurman en Ida Petronella Blok.

 

Uit dit huwelijk:

1 Adrianus de Groot, smid, geboren te Scheveningen op 29 juni 1875, overleden te 's-Gravenhage op 27 oktober 1959, 84 jaar oud.

Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 21 februari 1900, op 24-jarige leeftijd (1) met Maria Johanna Arnoldina Teeuwissen (22 jaar oud), geboren te Nijmegen op 12 september 1877, overleden te Scheveningen op 12 mei 1909, 31 jaar oud.

Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 2 februari 1910, op 34-jarige leeftijd (2) met Cornelia Versluis (22 jaar oud), geboren te 's-Gravenhage op 25 december 1887, overleden aldaar op 6 februari 1931, 43 jaar oud.

2 Martinus J. A. de Groot, geboren te Scheveningen op 23 juli 1876, overleden aldaar op 26 april 1877, 277 dagen oud.

3 Pieternella A. de Groot, geboren te Scheveningen op 30 augustus 1877, overleden aldaar op 28 december 1877, 120 dagen oud.

4 Martinus Adrianus de Groot, geboren te Scheveningen op 1 november 1878, overleden aldaar op 18 januari 1880, 1 jaar oud.

5 Martinus Adrianus Hendrikus de Groot, metselaar, geboren te Scheveningen op 20 juli 1880, overleden te 's-Gravenhage op 2 april 1955, 74 jaar oud.

Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 5 februari 1902, op 21-jarige leeftijd met Maria Petronella Hulst (19 jaar oud), geboren te 's-Gravenhage op 31 augustus 1882, overleden aldaar op 16 september 1946, 64 jaar oud, dochter van Gerardus Wilhelmus Hulst en Johanna Frederika Wilhelmina Matla.

Uit dit huwelijk o.a.:

-    Theodorus de Groot, geboren te Scheveningen 18 augustus 1906, overleden te 's-Gravenhage 23 maart 1966.

-    Frederika Gerardina de Groot, geboren te Scheveningen 1 januari 1908, overleden te Rijswijk 28 december 1997.

-    Adriana Maria de Groot, geboren te Scheveningen 8 augustus 1909, overleden te 's-Gravenhage 26 april 1995.

-    Gerardus Wilhelmus de Groot, geboren te Scheveningen 11 oktober 1912. overleden te 's-Gravenhage 2- september 2007.

-    Petronella Frederika de Groot, geboren te Scheveningen 12 februari 1915, overleden 3 december 1942.

-    Elizabeth de Groot, geboren te Scheveningen 16 augustus 1917, overleden te 's-Gravenhage 5 oktober 2013.

-    Martina de Groot, geboren te Scheveningen 28 mei 1919, overleden te 's-Gravenhage 26 oktober 1992.

-    Johanna Maria de Groot, geboren te Scheveningen 25 februari 1923, overleden te Zaandam 10 maart 2007.

-    Cornelia Gerarda de Groot, geboren te Scheveningen 18 mei 1926, overleden te Delft 5 november 1974.

6 Theodorus Wilhelmus de Groot, loodgieter, geboren te Scheveningen op 8 juli 1882, overleden aldaar op 28 maart 1975, 92 jaar oud.

Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 24 augustus 1904, op 22-jarige leeftijd (1) met Johanna Maria Vredenbregt (20 jaar oud), geboren te 's-Gravenhage op 21 december 1883, overleden te Scheveningen op 29 april 1922, 38 jaar oud.

Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 11 maart 1925, op 42-jarige leeftijd (2) met Anna Bertha Maria Griebenow (36 jaar oud), geboren te Blindow (Dsl.) op 3 juli 1888, overleden te Scheveningen op 20 september 1969, 81 jaar oud.

7 Hendricus de Groot, geboren te Scheveningen op 26 november 1883, overleden aldaar op 12 maart 1884, 107 dagen oud.

8 Pietje de Groot, geboren te Scheveningen op 5 februari 1885, overleden aldaar op 10 augustus 1885, 186 dagen oud.

9 Petronella Martina de Groot, geboren te Scheveningen op 12 juli 1886, overleden aldaar op 30 maart 1928, 41 jaar oud.

Zij is getrouwd te 's-Gravenhage op 1 mei 1907, op 20-jarige leeftijd met Frederik Coenraad Johana Redeker (21 jaar oud), zadelmaker, geboren te Amsterdam op 12 mei 1885, overleden te Wassenaar op 12 maart 1942, 56 jaar oud.

10 Cornelia Klazina de Groot, geboren te Scheveningen op 12 februari 1889, overleden na 1981, minstens 92 jaar oud.

Zij is getrouwd te 's-Gravenhage op 15 mei 1912, op 23-jarige leeftijd met Gerardus Casparus Veringmeier, geboren te Schiedam 6 mei 1888, zoon van Arnoldus Veringmeier en Catharina Johanna Baumhöer.

11 Cornelis Petrus de Groot, geboren te Scheveningen op 22 juni 1890, overleden aldaar op 16 september 1890, 86 dagen oud.

12 Cornelis Petrus de Groot, geboren te Scheveningen op 13 juli 1891, overleden aldaar op 4 november 1891, 114 dagen oud.

13 Johanna de Groot, geboren te Scheveningen op 13 november 1892, overleden aldaar op 11 januari 1961, 68 jaar oud.

Zij is getrouwd te 's-Gravenhage op 7 februari 1917, op 24-jarige leeftijd met Josephus Vleeskens (24 jaar oud), timmerman, geboren te Scheveningen op 20 september 1892, overleden aldaar op 31 mei 1949, 56 jaar oud, zoon van Josephus Vleeskens en Johanna Jooren, .

14 Jacobus A. de Groot, geboren te Scheveningen op 10 maart 1895, overleden aldaar op 19 mei 1895, 70 dagen oud.

15 Jacobus A. de Groot, geboren te Scheveningen op 28 september 1896, overleden aldaar op 24 november 1896, 57 dagen oud.

 

X-ag Jacobus de Groot, voerman, geboren te Katwijk op 6 januari 1858, overleden te Voorburg op 24 maart 1928, 70 jaar oud, zoon van Adrianus de Groot (IX-x) en Cornelia van Steijn.

Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 20 juni 1877, op 19-jarige leeftijd met Klasina Maria Koning (20 jaar oud), geboren te Scheveningen op 17 juni 1857, overleden aldaar op 19 juni 1928, 71 jaar oud, dochter van Hermanus Koning en Appollonia Oostdam.

Uit dit huwelijk:

1 Hermanus de Groot, geboren te Scheveningen op 16 februari 1879, overleden aldaar op 27 september 1881, 2 jaar oud.

2 Hermanus Johannes de Groot, geboren te Scheveningen op 31 maart 1880, overleden voor 22 juli 1880, hoogstens 113 dagen oud.

3 Cornelia de Groot, geboren te Scheveningen op 30 mei 1881.

4 Apolonia Maria de Groot, geboren te Scheveningen op 26 augustus 1882, overleden aldaar op 15 februari 1883, 173 dagen oud.

5 Adrianus Hermanus de Groot, voerman, geboren te Scheveningen op 26 december 1883, overleden te Loosduinen op 2 oktober 1901, 17 jaar oud.

6 Hermanus Stephanus de Groot, geboren te Scheveningen op 27 december 1884, overleden aldaar op 27 juli 1885, 212 dagen oud.

7 Klasina Maria de Groot, geboren te Scheveningen op 2 november 1885, overleden aldaar op 4 januari 1886, 63 dagen oud.

8 Apolonia Maria de Groot, geboren te Scheveningen op 14 augustus 1886, overleden aldaar op 8 september 1886, 25 dagen oud.

9 Apolonia Maria de Groot, geboren te Scheveningen op 15 juli 1887, overleden aldaar op 26 maart 1888, 255 dagen oud.

10 Apolonia Maria de Groot, geboren te Scheveningen op 6 augustus 1888, overleden aldaar op 22 augustus 1888, 16 dagen oud.

11 Albertus de Groot, geboren te Scheveningen op 11 augustus 1889, overleden op 9 maart 1895, 5 jaar oud.

12 Apolonia Maria de Groot, geboren te Scheveningen op 14 november 1890, overleden aldaar op 11 juli 1891, 239 dagen oud.

13 Jacobus Johannes de Groot, geboren te Scheveningen op 15 november 1891, overleden aldaar op 4 maart 1892, 110 dagen oud.

14 Johannes Martinus de Groot, geboren te Scheveningen op 2 december 1892, overleden aldaar op 28 april 1893, 147 dagen oud.

15 Apolonia Cornelia de Groot, geboren te Scheveningen op 16 maart 1894, overleden na 1913, minstens 19 jaar oud.

16 Maria Klazina de Groot, geboren te Scheveningen op 8 december 1896, overleden aldaar op 15 september 1897, 281 dagen oud.

17 Maria Klazina de Groot, geboren te Scheveningen op 23 april 1898, overleden aldaar op 24 augustus 1898, 123 dagen oud.

18 Maria Klazina de Groot, geboren te Scheveningen op 5 juni 1899, overleden aldaar op 28 december 1899, 206 dagen oud.

19 Adriana Clasina de Groot, geboren te Scheveningen op 23 december 1901, overleden aldaar op 19 januari 1902, 27 dagen oud.

 

IX-y Cornelius de Groot, kleermaker, geboren te Rijnsburg op 5 mei 1822, overleden te Katwijk 30 november 1857, zoon van Jacobus de Groot (VIII-l) en Maria (Mietje) van Berkel.

Hij is getrouwd te Valkenburg (Z-H) op 29 november 1848, op 26-jarige leeftijd met Anthonia Koppers (24 jaar oud), geboren te Valkenburg (Z-H) op 16 oktober 1824, dochter van Anthonie Koppers en Cornelia van Langeveld. (Zij trouwde later te Noordwijk  op 28 november 1867 met Jacobus van Beek, haar behuwdzwager, winkelier, geboren te Noordwijk 23 augustus 1825, zoon van Cornelis Jacobsz. van Beek en Aafje Dirksdr. Onderwater)

Uit dit huwelijk:

1 Jacobus de Groot, geboren te Rijnsburg op 11 september 1849, overleden te Valkenburg (Z-H) op 8 februari 1860, 10 jaar oud.

2 Cornelia Petronella de Groot, geboren te Rijnsburg op 29 april 1851, overleden aldaar op 12 mei 1853, 2 jaar oud.

3 Maria de Groot, geboren te Rijnsburg op 14 oktober 1852, overleden aldaar op 11 maart 1896, 43 jaar oud.

4 Cornelia de Groot, geboren te Rijnsburg op 23 juli 1854, overleden aldaar op 6 maart 1856, 1 jaar oud.

5 Anthonia de Groot, geboren te Rijnsburg op 30 december 1855, overleden te Katwijk 5 mei 1858.

6 Cornelis Anthonie de Groot, geboren te Katwijk 12 juli 1857, overleden aldaar 1 december 1858.

 

VIII-m Pieter de Groot, tuinman, boerenknecht, daggelder en tuinmansknecht, gedoopt te Noordwijk op 13 juni 1798, wonende te Leiden, overleden aldaar op 14 november 1864, 66 jaar oud, zoon van Arie de Groot (VII-d) en Josina Goossens.

Hij woont Langegracht wijk 5, no 1015, 1825: Haarlemstraat, wijk 6, no 215. 1827: Voldersgracht, wijk 6, no 861 1829: Voldersgracht, no 667. 1831: Middelstegracht, wijk 7, no 554. 1835: Minnebroersgracht, wijk 8, no 259. 1837: Peststraat, wijk 7, no 174. 

Hij is getrouwd te Leiden op 18 november 1824, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth Godeyn (Gordijn) (21 jaar oud), koopvrouw, geboren te Leiden op 11 mei 1803, overleden aldaar op 14 augustus 1882, 79 jaar oud, dochter van Thomas Godeyn en Catharina Schreuder.

Uit dit huwelijk:

1 Catharina de Groot, geboren te Leiden op 18 juni 1825.

Zij is getrouwd te Leiden op 28 augustus 1850, op 25-jarige leeftijd met Johannes de Bolster (23 jaar oud), smid, geboren te Leiden op 25 september 1826, overleden aldaar op 1 september 1901, 74 jaar oud, zoon van Martinus de Bolster en Maria van den Heuvel.

2 Pieter de Groot, vlotter, werkman, geboren te Leiden op 22 maart 1827.

Hij is in ondertrouw gegaan (1) te Leiden op 7 juni 1860 en getrouwd te Amsterdam 25 juli 1860, op 33-jarige leeftijd met Wilhelmina Simis, werkster, dochter van Osewaldus Simis en Hendrika de Beer. (Zij was de gescheiden echtgenote van Willem Simons.)

Hij is getrouwd (2) te Amsterdam 25 augustus 1869 met Barbara Meuwsen, werkster, geboren te Huissen rond 1822, dochter van Anton Meuwsen en Everdina Daams. Zij was weduwe van Theodorus Angeneijnd.

3 Elisabeth Catharina de Groot, wasvrouw, geboren te Leiden op 30 april 1829.

Zij is getrouwd te Leiden op 14 oktober 1863, op 34-jarige leeftijd met Frederik Kramer (28 jaar oud), koopman, geboren te Leiden op 22 april 1835, zoon van Willem Hendrik Kramer en Jansje Wiederich.

4 Thomas de Groot, geboren te Leiden op 4 juni 1831, volgt onder IX-z.

5 Louis de Groot, geboren te Leiden op 22 januari 1833, volgt onder IX-aa.

6 Dina de Groot, geboren te Leiden op 23 februari 1835, overleden te Wateringen op 22 juli 1926, 91 jaar oud.

Zij is getrouwd te Leiden op 29 januari 1868, op 32-jarige leeftijd met Nicolaas van Capel (31 jaar oud), tuinman, geboren te Koudekerk in oktober 1836, overleden te Wateringen op 5 april 1917, 80 jaar oud, zoon van Jan van Capel en Johanna Verwoerd.

7 Helena Wilhelmina de Groot, geboren te Leiden op 20 januari 1837, overleden te Oegstgeest op 22 januari 1915, 78 jaar oud.

Zij is getrouwd te Leiden op 17 mei 1871, op 34-jarige leeftijd (1) met Willem Johannes Groenendijk (32 jaar oud), geboren te Oegstgeest op 5 augustus 1838, overleden aldaar op 27 juli 1874, 35 jaar oud, zoon van Willem Groenendijk en Elisabeth Rekamp.

Zij is getrouwd te Oegstgeest op 26 december 1878, op 41-jarige leeftijd (2) met Dirk Paulus Wetselaar (19 jaar oud), geboren te Oegstgeest op 11 maart 1859, overleden aldaar op 1 oktober 1912, 53 jaar oud, zoon van Dirk Paulus Wetselaar en Johanna van Leijden.

8 Maria Catharina de Groot, geboren te Leiden op 4 februari 1839.

9 Lambertus Jacobus de Groot, geboren te Leiden op 14 maart 1841, volgt onder IX-ab.

 

IX-z Thomas de Groot, sjouwer en molenaarsknecht, geboren te Leiden op 4 juni 1831, wonende aldaar, overleden te Delft op 8 mei 1896, 64 jaar oud, zoon van Pieter de Groot (VIII-m) en Elisabeth Godeyn (Gordijn).

    Hij woont Dwarsbolwerkstraat 1. Binnenvestgracht 17.

Hij is getrouwd te Leiden op 28 augustus 1861, op 30-jarige leeftijd met Elisabeth Anna Crispijn (29 jaar oud), geboren te Leiden op 5 juni 1832, overleden aldaar 18 april 1903, 70 jaar oud, dochter van Gerrit Crispijn en Christina Bekkering.

Uit dit huwelijk:

1 Lambertus de Groot, geboren te Leiden op 14 januari 1862, overleden aldaar op 2 november 1864, 2 jaar oud.

2 Gerardus de Groot, geboren te Leiden op 6 november 1863, volgt onder X-ah.

3 Christina Wilhelmina de Groot, geboren te Zoeterwoude op 27 mei 1866.

Zij is getrouwd te Leiden op 19 augustus 1896, op 30-jarige leeftijd met Cornelis Franciscus Willemse van Staaden (ongeveer 25 jaar oud), geboren te Leiden rond 1871, zoon van Jan Willemse van Staaden en Maria Noest.

4 Johanna Maria de Groot, geboren te Leiden op 2 september 1868, overleden aldaar op 8 mei 1870, 1 jaar oud.

5 Maria de Groot, geboren te Leiden op 21 februari 1871, overleden aldaar 6 mei 1937.

Zij is getrouwd te Leiden op 11 april 1894, op 23-jarige leeftijd met Johannes Christianus van Valderen (21 jaar oud), geboren te Leiden op 5 oktober 1872, zoon van Christina van Valderen.

6 Johanna de Groot, groenteschoonmaakster, geboren te Leiden op 14 juni 1874.

 

X-ah Gerardus de Groot, sigarenmaker, geboren te Leiden op 6 november 1863, zoon van Thomas de Groot (IX-z) en Elisabeth Anna Crispijn.

Hij is getrouwd te Leiden op 9 juni 1886, op 22-jarige leeftijd met Maria Margaretha van Zijp (24 jaar oud), geboren te Leiden op 11 juli 1861, dochter van Pieter van Zijp en Hendrika Ouwerkerk.

Uit dit huwelijk:

1 Thomas Gerardus de Groot, geboren te Leiden op 6 november 1886.

2 Hendrika Maria de Groot, geboren te Leiderdorp op 24 februari 1888, overleden aldaar op 7 september 1888, 196 dagen oud.

3 Maria Margaretha de Groot, geboren te Leiden in maart 1889, overleden aldaar op 7 december 1889, 9 maanden oud.

4 Geertruida Maria de Groot, geboren te Leiden op 5 mei 1892, overleden aldaar op 18 februari 1893, 289 dagen oud.

5 Gerardus de Groot, geboren te Leiden op 20 januari 1894.

6 Elisabeth Anna de Groot, geboren te Leiden op 23 maart 1896.

7 Petrus de Groot, geboren te Leiden op 18 augustus 1897.

8 Maria Margaretha de Groot, geboren te Leiden op 5 april 1899.

 

IX-aa Louis de Groot, schipper, geboren te Leiden op 22 januari 1833, wonende aldaar, overleden aldaar op 2 november 1913, 80 jaar oud, zoon van Pieter de Groot (VIII-m) en Elisabeth Godeyn (Gordijn).

    Hij woont Willemspoort,  woont Paradijssteeg.

Hij is getrouwd te Leiden op 24 oktober 1860, op 27-jarige leeftijd met Catharina Planken (30 jaar oud), werkster, geboren te Leiden op 4 juni 1830, overleden aldaar op 7 november 1903, 73 jaar oud, dochter van Isa„c Planken en Catharina Plaizier.

Uit dit huwelijk:

1 Elisabeth de Groot, geboren te Leiden op 31 december 1861, overleden aldaar op 20 januari 1862, 20 dagen oud.

2 Louis de Groot, geboren te Leiden op 3 juni 1863, volgt onder X-ai.

3 Pieter de Groot, geboren te Leiden op 6 februari 1865, volgt onder X-aj.

4 Elisabeth de Groot, geboren te Leiden op 15 februari 1872.

Zij is getrouwd te Leiden op 3 juni 1891, op 19-jarige leeftijd met Willem Frederik Dreef (19 jaar oud), scheepssmid, geboren te Leiden op 29 maart 1872, overleden aldaar 22 november 1951, zoon van Willem Frederik Dreef en Wilhelmina Catharina Sophia Flippo.

 

X-ai Louis de Groot, blikslager, geboren te Leiden op 3 juni 1863, overleden aldaar op 2 januari 1944, 80 jaar oud, zoon van Louis de Groot (IX-aa) en Catharina Planken.

Hij is getrouwd te Leiden op 25 augustus 1886, op 23-jarige leeftijd met Catharina van Ees (24 jaar oud), geboren te Leiden op 28 januari 1862, overleden aldaar op 28 februari 1928, 66 jaar oud, dochter van Izak van Ees en Margaretha Florisson.

Uit dit huwelijk:

1 Catharina de Groot, geboren te Leiden op 11 juni 1887, overleden aldaar op 18 april 1909, 21 jaar oud.

2 Margaretha de Groot, dienstbode, geboren te Leiden op 25 augustus 1888, overleden aldaar op 3 december 1959, 71 jaar oud.

3 Louis de Groot, café‚-restauranthouder, geboren te Leiden op 14 september 1890, overleden te Gouda op 31 mei 1974, 83 jaar oud.

Hij is getrouwd te Rotterdam op 18 mei 1916, op 25-jarige leeftijd (1) met Wilhelmina Bezemer (25 jaar oud), geboren te Bergambacht op 10 december 1890, overleden te Gouda op 10 januari 1945, 54 jaar oud, dochter van Cornelis Bezemer en Hendrina Adriana Quint.

    Uit dit huwelijk:

    -    Catharina Hendrina de Groot, geboren te Gouda 19 januari 1918, overleden aldaar 18 september 1994.

    -    Cornelis Louis de Groot, café-restauranthouder, geboren te Gouda 3 maart 1920, overleden aldaar 19 mei 2006.

Hij is getrouwd te Gouda op 17 februari 1948, op 57-jarige leeftijd (2) met Neeltje Rietveld (44 jaar oud), geboren te Haastrecht op 4 september 1903, overleden te Gouda op 5 september 1993, 90 jaar oud, dochter van Peter Rietveld en Willemina Eegdeman.

4 Elisabeth de Groot, dienstbode, geboren te Leiden op 10 oktober 1893, overleden aldaar rond 1965, ongeveer 72 jaar oud.

Zij is getrouwd op 3 april 1939, op 45-jarige leeftijd met Cornelis Pieter Johannes Boer (53 jaar oud), geboren op 22 juni 1885, overleden rond 1965, ongeveer 80 jaar oud. Hij was gescheiden van Johanna Jacoba van Santbeek.

5 Izak Lambertus de Groot, eigenaar motel-garagebedrijf, geboren te Leiden op 27 maart 1898.

    Uit dit huwelijk o.a.:

    -    Jacques Lambertus de Groot, geboren te Leiden 12 april 1938, overleden aldaar bij een ongeluk 15 mei 1945.

Hij is getrouwd te Leiden op 25 april 1923, op 25-jarige leeftijd met Petronella Oskam (23 jaar oud), geboren te Leiden op 1 juli 1899, overleden aldaar op 11 mei 1970, 70 jaar oud, dochter van Jan Thomas Oskam en Maria van den Akker.

6 Petrus de Groot, automonteur, geboren te Leiden op 17 oktober 1901.

Hij is getrouwd te Leiden op 2 juni 1926, op 24-jarige leeftijd met Maria Cornelia Nieuwenburg (25 jaar oud), geboren te Leiden op 1 januari 1901, dochter van Johannes Nieuwenburg en Johanna de Bolster.

Uit dit huwelijk o.a.:

 - Louis Petrus de Groot, fotograaf, geboren te Leiden 24 november 1927, overleden Oegstgeest 14 november 2012.

7 Abraham de Groot, behanger-stoffeerder, geboren te Leiden op 17 oktober 1901.

Hij is getrouwd te Leiden op 28 januari 1926, op 24-jarige leeftijd met Dirkje Maaskant (20 jaar oud), geboren te Zoetermeer op 10 november 1905, dochter van Thomas Maaskant en Willemijntje Versloot.

 

X-aj Pieter de Groot, letterzetter, geboren te Leiden op 6 februari 1865, overleden aldaar op 1 februari 1946, 80 jaar oud, zoon van Louis de Groot (IX-aa) en Catharina Planken.

Hij is getrouwd te Leiden op 15 mei 1889, op 24-jarige leeftijd met Carolina Clazina Vorst (23 jaar oud), geboren te Leiden op 20 juni 1865, overleden aldaar 26 dec 1937, 72 jaar oud, dochter van Nicolaas Jacobus Vorst en Karolina Johanna Hoppenbrouwer.

Uit dit huwelijk:

1 Louisius Petrus de Groot, geboren te Leiden op 25 april 1890.

2 Carolina Cornelia de Groot, geboren te Leiden op 18 oktober 1891.

3 Catharina Johanna de Groot, geboren te Leiden op 25 september 1894.

Zij is getrouwd te Leiden op 5 januari 1920 met Petrus Hendrikus Anthonius Cornelissen, banketbakker, geboren te Leiden rond 1889, zoon van Johan Jacobus Hendrikus Cornelissen en Wilhelmina Martina Starrenburg.

4 Helena Wilhelmina Hendrika de Groot, geboren te Leiden 2 jan 1904.

 

IX-ab Lambertus Jacobus de Groot, bediende, geboren te Leiden op 14 maart 1841, overleden te 's-Gravenhage 10 april 1913, 72 jaar oud, zoon van Pieter de Groot (VIII-m) en Elisabeth Godeyn (Gordijn).

Hij is getrouwd (1) te Leiden op 1 mei 1867, op 26-jarige leeftijd met Duifje Verwoerd (42 jaar oud), geboren te Waddinxveen op 2 september 1824, dochter van Gerrit Verwoerd en Lena Vergunst. (Zij is eerder getrouwd te Zoeterwoude op 25 maart 1853, op 28-jarige leeftijd met Adrianus Grijskamp.)

Uit dit huwelijk:

1 Doodgeboren Meisje de Groot, geboren te Leiden op 23 oktober 1868.

Hij is getrouwd (2) te 's-Gravenhage  op 16 februari 1881 met Johanna Lucia Toledo, geboren te Voorschoten 16 april 1851, overleden te 's-Gravenhage 18 november 1907.

        Uit dit huwelijk:

2 Elisabeth Catharina Johanna de Groot, geboren te 's-Gravenhage 27 januari 1882.

3 Catharina Wilhelmina Lucia de Groot, geboren te 's-Gravenhage 28 mei 1886, overleden te Voorburg 16 mei 1933.

Zij trouwde te 's-Gravenhage 29 mei 1907 met Johannes Hendricus Albertus Jansen, koffiehuishouder, geboren te 's-Gravenhage rond 1875, zoon van Hendricus Albertus Jansen en Gertruida Johanna Tap.

 

VII-e Johannes Baptist de Groot, timmerman en herbergier, gedoopt te Noordwijk op 13 augustus 1764, overleden te 's-Gravenhage 10 april 1829, zoon van Jacobus de Groot (VI-c) en Grietje Huibertsdr. Heemskerken.

Hij vestigt zich 28-3-1786 in Leiden. woont 1789 Oude Vest. 1813 Rue Nieuwstraat, wijk 1, sectie 7, no 449.

Bij de aangifte van de geboorte van Gijsbertus in 1813 is Johannes Baptist zonder beroep.

Hij is getrouwd te Leiden op 29 augustus 1789, op 25-jarige leeftijd (1) met Jacoba Catharina Snarenburg, geboren te Leiden, gedoopt aldaar  27 november 1764, dochter van Jacobus Snar(r)enburg en Jacomina Elisabeth Pook.

Uit dit huwelijk:

1 Jacobus Johannes de Groot, gedoopt te Leiden op 24 september 1791, volgt onder VIII-n.

Hij is getrouwd te Leiden op 8 maart 1810 (2) met Maria Christina de Koning, gedoopt te Leiden (NH) 3 januari 1776, overleden aldaar 17 juni 1811, begraven te Oegstgeest, dochter van Petrus de Koning en Margaretha Boot.

Uit dit huwelijk:

2 Joanna Margarita de Groot, gedoopt te Leiden op 15 juni 1811.

Zij is getrouwd te 's-Gravenhage op 5 augustus 1835, op 24-jarige leeftijd (1) met Bartholomeus Bergen Henegouw (ongeveer 26 jaar oud), geboren te 's-Gravenhage rond 1809, zoon van Bartholomeus van Bergen-Henegouw en Johanna Maria Meijer. (Bij huwelijk genoemd: Bergen-Henegouw).

Zij is getrouwd te 's-Gravenhage 4 oktober 1871 (2) met Joannes Beijersbergen van Henegou, geboren te 's-Gravenhage rond 1810, zoon van Joannes Beijersbergen van Henegou en Jacoba Cingelenberg. Hij was weduwnaar van Elizabeth Clazina Hoogland.

Zij is in ondertrouw gegaan te Leiden op 14 augustus 1874, op 63-jarige leeftijd (3) met Christiaan Cornelis Hoppenbrouwer (45 jaar oud), schoenmaker, geboren te Leiden op 2 februari 1829, zoon van Cornelis Hoppenbrouwer en Elisabeth Schouten.

Hij is gehuwd (3) Haarlem 10 juni 1812 met Hendrikje van Sa(as)se (Voschare), geboren rond 1787, dochter van Hendrik van Saze en Martyntje van Pol.

Uit dit huwelijk:

3 Gijsbertus de Groot, gedoopt te Leiden op 29 maart 1813, overleden aldaar op 11 juni 1813, 74 dagen oud.

 

VIII-n Jacobus Johannes de Groot, behangersknecht en behanger, gedoopt te Leiden op 24 september 1791, wonende aldaar, overleden aldaar op 8 oktober 1855, 64 jaar oud, zoon van Johannes Baptist de Groot (VII-e) en Jacoba Snarenburg.

Hij woont 1817: Bredestraat, wijk 4, no 245.  1818: Hogewoerd, wijk 3, no 397.  1820: Levendael, wijk 3, no 513.  1825: Papegracht, wijk 4.  1834: Nieuwstraat, wijk 7, no 912.

Hij is getrouwd te Leiden op 26 april 1817, op 25-jarige leeftijd met Johanna Maria Peskens (26 jaar oud), gedoopt te Leiden op 15 augustus 1790, overleden aldaar op 29 april 1861, 70 jaar oud, dochter van Willem Peskens en Margeretha Overdijk.

Uit dit huwelijk:

1 Jacobus Willem de Groot, geboren te Leiden op 5 juli 1818, overleden aldaar op 24 oktober 1818, 111 dagen oud.

2 Willem Petrus de Groot, koopman, geboren te Leiden op 24 mei 1820, overleden aldaar op 26 mei 1871, 51 jaar oud.

3 Petrus Johannes de Groot, zeeftenmaker, geboren te Leiden op 1 augustus 1825, overleden aldaar op 19 mei 1869, 43 jaar oud.

4 Jacobus Antonius de Groot, geboren te Leiden op 17 augustus 1829, volgt onder IX-ac.

5 Lucia Jacoba de Groot, geboren te Leiden op 20 juli 1834, overleden aldaar op 1 maart 1862, 27 jaar oud.

 

IX-ac Jacobus Antonius de Groot, zeeftenmaker en koopman, geboren te Leiden op 17 augustus 1829, wonende aldaar, overleden aldaar op 2 juni 1895, 65 jaar oud, zoon van Jacobus Johannes de Groot (VIII-n) en Johanna Maria Peskens.

Hij woont Nieuwstraat, woont ook Hooigracht.

Hij is getrouwd te Leiden op 2 september 1863, op 34-jarige leeftijd met Maria Wetselaar (20 jaar oud), geboren te Leiden op 10 november 1842, overleden aldaar 24 sep 1918, dochter van Dirk Paulus Wetselaar en Johanna van Leijden.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna Maria de Groot, geboren te Leiden op 28 mei 1864, overleden aldaar op 19 juli 1875, 11 jaar oud.

2 Petrus Jacobus de Groot, geboren te Leiden op 2 juni 1865, volgt onder X-ak.

3 Willebrordus Johannes de Groot, geboren te Leiden op 17 november 1867, overleden aldaar op 15 mei 1872, 4 jaar oud.

4 Lucia Jacoba de Groot, geboren te Leiden op 4 februari 1869.

Zij is getrouwd te Leiden op 13 november 1895, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Kerkvliet (34 jaar oud), geboren te Leiden op 19 februari 1861, zoon van Cornelis Kerkvliet en Adriana Helena Joha.

5 Anna Maria de Groot, geboren te Leiden op 16 oktober 1870, overleden aldaar 13 mei 1942, 71 jaar oud.

6 Johannes Antonius de Groot, geboren op 22 april 1872.

7 Jacobus Johannes de Groot, geboren te Leiden op 14 februari 1874, overleden aldaar op 8 april 1874, 53 dagen oud.

8 Catharina Maria de Groot, geboren te Leiden op 8 februari 1875, overleden aldaar op 28 juli 1875, 170 dagen oud.

9 Hendrik Jochem de Groot, geboren te Leiden op 15 februari 1876, volgt onder X-al.

10 Christiaan Cornelis de Groot, geboren te Leiden op 20 september 1877, overleden aldaar op 20 november 1877, 61 dagen oud.

11 Jacobus Johannes de Groot, geboren te Leiden op 22 juli 1879, koetsier.

Hij trouwde te Leiden 6 november 1912 met Johanna Antonia Fiolet, geboren te Leiden 21 oktober 1879, dochter van Johannes Franciscus Arnoldus Fiolet en Petronella Dorsman.

Uit dit huwelijk:

11.1 Maria Petronella de Groot, geboren te 's-Gravenhage 16 oktober 1913.

12 Theresia Cornelia de Groot, geboren op 1 april 1882.

13 Klasina Maria Petronella de Groot, geboren te Leiden op 26 juni 1883, overleden aldaar op 28 juli 1883, 32 dagen oud.

14 Jacoba Petronella de Groot, geboren te Leiden op 18 februari 1885.

Zij is getrouwd te Loosduinen op 8 september 1909, op 24-jarige leeftijd met Hendrikus Petrus van der Burg (24 jaar oud), geboren te Loosduinen op 12 augustus 1885, zoon van Adrianus Pietersz. van der Burg en Catherina Brigitha van den Ende.

 

X-ak Petrus Jacobus de Groot, timmerman, geboren te Leiden op 2 juni 1865, overleden aldaar op 25 februari 1941, 75 jaar oud, zoon van Jacobus Antonius de Groot (IX-ac) en Maria Wetselaar.

Hij is getrouwd te Leiden op 10 oktober 1888, op 23-jarige leeftijd met Christina Kerkvliet (25 jaar oud), geboren te Leiden op 19 september 1863, overleden aldaar op 14 april 1945, 81 jaar oud, dochter van Cornelis Kerkvliet en Adriana Helena Joha.

Uit dit huwelijk:

1 Jacobus Marinus de Groot, letterzetter, geboren te Leiden op 4 augustus 1889.

Hij is getrouwd te Amsterdam 2 juni 1915 met Agatha Frederika de Groot, geboren Uithoorn rond 1891, dochter van Willem Frederik de Groot en Antje Nagtegaal.

2 Adriana Maria Cornelia de Groot, geboren te Leiderdorp op 2 augustus 1891, overleden aldaar op 7 juli 1893, 1 jaar oud.

3 Lucia Johanna de Groot, geboren te Leiderdorp op 16 februari 1893, overleden aldaar op 21 juli 1893, 155 dagen oud.

4 Adriana Cornelia de Groot, geboren te Leiderdorp op 12 mei 1894, overleden aldaar op 21 mei 1894, 9 dagen oud.

5 Cornelis Adrianus de Groot, geboren te Leiden op 14 juni 1895, overleden aldaar op 27 oktober 1895, 135 dagen oud.

6 Adriana Christina Maria de Groot, geboren te Leiden op 16 september 1896.

7 Johanna Hendrika Maria de Groot, geboren te Leiden op 8 december 1897.

Zij trouwde te Leiden 18 mei 1927 met Simon Gordijn, kleermaker, geboren te Leiden 18 februari 1903, zoon van Petrus Gordijn en Maria Haring.

8 Hendricus Cornelis Jacobus de Groot, geboren te Leiden op 14 augustus 1899, overleden aldaar op 20 december 1899, 128 dagen oud.

9 Sophia Maria Jacoba de Groot, geboren te Leiden op 26 november 1900.

Zij trouwde te Leiden 25 november 1925 met Egbertus Sebastianus Prins, smid, electrisch lasser, geboren te Leiden 17 november 1900, overleden aldaar 24 december 1956, zoon van Egbertus Sebastianus Prins en Wilhelmina Josephina Ouwerkerk.

10 Hendrica Johanna Maria de Groot, geboren te Leiden op 19 januari 1903, overleden aldaar 28 april 1903.

11 Theodorus Jacobus de Groot, geboren te Leiden 2 augustus 1907.

 

X-al Hendrik Jochem de Groot, bierbottelaar, geboren te Leiden op 15 februari 1876, zoon van Jacobus Antonius de Groot (IX-ac) en Maria Wetselaar.

Hij is getrouwd te Leiden op 16 februari 1898, op 22-jarige leeftijd met Anna Christina Gijbels (21 jaar oud), geboren te Leiden op 13 september 1876, overleden aldaar 15 feb 1956, dochter van Adrianus Gijbels en Christina Catharina de Bolster.

Uit dit huwelijk:

1 Jacobus Petrus Marinus de Groot, broodbakker, geboren te Leiden op 27 januari 1899.

Hij is getrouwd te Leiden 22 februari 1922 met Anna Helena van der Geer, geboren te Leiden rond 1904, dochter van Petrus van der Geer en Hendrika Johanna van den Berg.

2 Christina Catharina de Groot, geboren te Leiden op 18 april 1900.

3 Petrus Christiaan Jacobus de Groot, sergeant der infanterie, geboren te Leiden op 26 augustus 1901. woont ten tijde van zijn huwelijk te Tjimaki.

Hij is getrouwd te Leiden (met de handschoen, als gemachtigde trad zijn vader op) 25 apr 1928 met Johanna Maria Antoinette Groenendijk, geboren te Leiden rond 1903, dochter van Antonius Gerardus Groenendijk en Johanna Catharina Alida Riettiens.

4 Daniël Theodorus Franciscus Andreas de Groot, geboren te Leiden op 31 maart 1903, overleden aldaar 9 juli 1903 100 dagen oud.

5 Hendrik Theodorus Daniël de Groot, bleker, geboren te Leiden 3 mei 1904.

Hij is getrouwd te Leiden 8 aug 1928 met Catharina Johanna Louisa van der Steen, coiffeuse, geboren te Leiden rond 1908, dochter van Petrus van der Steen en Alegonda Jacoba Johanna van der Koelen.

    Uit dit huwelijk:

    5.1. Hubertina Helena de Groot, overleden te Leiden 12 mei 1945.

6 Maria Johanna Francisca de Groot, geboren te Leiden 1 jun 1905.

7 Daniël Adrianus Theodorus de Groot, geboren te Leiden 21 jan 1907.

Hij is getrouwd te Voorschoten op 20 jul 1927 met Gerritje van Leeuwen, geboren te Zoeterwoude rond 1908, dochter van Roelof van Leeuwen en Maartje Ouwersloot.

    Uit dit huwelijk:

    7.1. Daniël Theodorus de Groot, geboren te Leiden 20 januari 1927, overleden te Voorschoten 2 maart 1934, 7 jaar oud.

8 Maria Johanna Wilhelmina Theodora de Groot, geboren te Leiden 8 jun 1908.

Zij is getrouwd te Leiden 13 nov 1929 met Arnoldus Johannes Montanus, handelsreiziger, geboren te Leiden 9 maart 1906, zoon van Johannes Frederik Montanus en Gerarda Maria Hoogeveld.

9. Catharina Maria Adriana de Groot, geboren te Leiden rond 1912.

Zij is getrouwd te Leiden 28 mei 1930 met Johannes Devilee, chauffeur, geboren te Leiden 23 april 1907, zoon van Pieter Devilee en Johanna Maria Fakkel.

10. Johanna Hendrika de Groot, geboren te Leiden rond 1915.

Zij is getrouwd te Leiden 17 jan 1934 met Franciscus Prins, geboren te Leiden 10 november 1903, zoon van Petrus Egbertus Johannes Prins en Elisabeth Pijnnaken.

11. Johanna Helena Adriana de Groot, geboren rond 1916, overleden te Oegstgeest op 26 augustus 1929, ongeveer 13 jaar oud.

 

VI-d Hendrik de Groot, grutter, gedoopt te Noordwijk op 13 juli 1736, overleden aldaar op 16 juni 1795, 58 jaar oud, zoon van Adriaen Pietersz (Arij) de Groot (V-b) en Pieternelletje Jacobsdr. Ypenburg.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 2 september 1759, op 23-jarige leeftijd (1) met Anna Paulusdr. van Berkel (29 jaar oud), gedoopt te Delft op 19 februari 1730, overleden te Noordwijk op 5 april 1769, 39 jaar oud, dochter van Paulus van Berkel en Jacobmijntje van Stralen.

Uit dit huwelijk:

1 Ari de Groot, gedoopt te Noordwijk op 23 februari 1761 (doopgetuigen waren Ari de Groot en Piternellitje de Groot), volgt onder VII-f.

2 Jacoba de Groot, gedoopt te Noordwijk op 29 april 1762 (doopgetuigen waren Piter Arisz de Groot en Antje Pitersze Hogeweg), overleden Noordwijk 27 jun 1808.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 28 juli 1799, op 37-jarige leeftijd (1) met Hendrik Huibertsz. Mouritz., gedoopt Reeuweijk 6 sep 1773, overleden Noordwijk 3 feb 1806, zoon van Huibert Gerritsz. Mourits en Judith Dirksdr. van Jaarsveld.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 20 juli 1806, op 44-jarige leeftijd (2) met Leendert van Rijn, geboren Rijnsburg, gedopt Oegstgeest 2 aug 1748, overleden Noordwijk 15 jan 1823, zoon van Arie Klaasz. van Rijn en Neeltje Leendertsdr. Groenendijk..

3 Johanna de Groot, gedoopt te Noordwijk op 9 juni 1764 (doopgetuigen waren Jan Arisz. de Groot en Johanna van der Storm), overleden te Leiden op 9 september 1832 in het Nosocomium, aangegeven door een ziekenvader, wonende in het cholerahospitaal, 68 jaar oud.

Zij is getrouwd te Leiden (Kuipersteeg) op 27 juli 1788, op 24-jarige leeftijd met Arnoldus Schuurman, broodbakkersknecht, gedoopt te Leiden 19 jun 1758, overleden aldaar 23 jul 1818, zoon van Arend Schuurman en Johanna Houtendorp.

4 Cornelia de Groot, gedoopt te Noordwijk op 14 februari 1766 (doopgetuigen waren Albert de Groot en Maria van Wouw).

5 Jacobus de Groot, gedoopt te Noordwijk op 5 maart 1768 (doopgetuigen waren Jacobus de Groot en Grietje Huibertze Heemskerke), overleden te Noordwijk op 7 maart 1768, 2 dagen oud.

Hij is getrouwd te Lisse op 6 februari 1770, op 33-jarige leeftijd (2) met Geertruy (Geertje) Cornelisdr. Hartvelt (29 jaar oud), gedoopt te Sassenheim op 6 januari 1741, overleden te Noordwijk op 3 januari 1800, 58 jaar oud, dochter van Cornelis Jansse Hartvelt en Geertje Willems.

Uit dit huwelijk:

6 Jacob de Groot, gedoopt te Noordwijk op 14 november 1775 (doopgetuigen waren Jacobus Arisz. de Groot en Grietje Huibersze Heemskerk), overleden te Noordwijk op 4 februari 1837, 61 jaar oud.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 18 februari 1798, op 22-jarige leeftijd met Marijtje Kroon, gedoopt Noordwijk 29 apr 1764, overleden Noordwijk 16 apr 1819, dochter van Thijs Arendsz. Kroon en Geertje Klaasdr. van der Plas.

 

VII-f Ari de Groot, bakker en schippersknecht, gedoopt te Noordwijk op 23 februari 1761, overleden te Voorburg op 30 maart 1837, 76 jaar oud, zoon van Hendrik de Groot (VI-d) en Anna Paulusdr. van Berkel.

Hij is getrouwd te Voorburg op 24 oktober 1784, op 23-jarige leeftijd (1) met Christina van Leeuwen (25 jaar oud), gedoopt te Voorburg op 26 december 1758, overleden aldaar op 12 augustus 1815, 56 jaar oud, dochter van Hendrik van Leeuwen en Cornelia van der Kade.

Uit dit huwelijk:

1 Gertrudis de Groot, gedoopt te Ter Aar (Langeraar) op 11 juni 1786, overleden aldaar op 18 maart 1787, 280 dagen oud.

2 Cornelia de Groot, gedoopt te Ter Aar (Langeraar) op 26 december 1787, overleden aldaar op 8 augustus 1789, 1 jaar oud.

3 Hendrik de Groot, gedoopt te Ter Aar (Langeraar) op 15 augustus 1789, overleden aldaar op 10 juni 1790, 299 dagen oud.

4 Cornelia de Groot, gedoopt te Ter Aar (Langeraar) op 6 april 1791, overleden aldaar op 7 juli 1791, 92 dagen oud.

5 Hendricus de Groot, geboren te Ter Aar (Langeraar) op 14 juli 1792, overleden aldaar op 3 september 1792, 51 dagen oud.

6 Cornelia de Groot, gedoopt te Ter Aar (Langeraar) op 24 juli 1794, overleden aldaar op 20 november 1794, 119 dagen oud.

7 Hendrik (Hein) de Groot, gedoopt te Ter Aar (Langeraar) op 27 augustus 1796, volgt onder VIII-o.

8 Henricus de Groot, gedoopt te Ter Aar (Langeraar) op 7 december 1798, overleden aldaar op 16 februari 1799, 71 dagen oud.

Hij is getrouwd te Voorburg op 18 augustus 1816, op 55-jarige leeftijd (2) met Jacoba van Tongeren (47 jaar oud), geboren te Voorburg op 22 februari 1769, overleden aldaar op 1 maart 1842, 73 jaar oud, dochter van Jan van Tongeren en Apolonia Verheul. (Zij was eerder in ondertrouw gegaan te Voorburg op 1 mei 1795 en getrouwd aldaar op 17 mei 1795, getrouwd aldaar op 17 mei 1795 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met Johannes Ariensz. de Heij (31 jaar oud), gedoopt te Bergschenhoek op 19 mei 1763, overleden te Voorburg op 14 januari 1815, 51 jaar oud, zoon van Ary Michielsen de Heij en Neeltje Cornelisdr. Dullemans.)

 

VIII-o Hendrik (Hein) de Groot, schoenmaker, slager en kastelein, gedoopt te Ter Aar (Langeraar) op 27 augustus 1796, overleden te Waddinxveen op 3 maart 1870, 73 jaar oud, zoon van Ari de Groot (VII-f) en Christina van Leeuwen.

Hij is getrouwd te Wateringen op 4 mei 1817, op 20-jarige leeftijd met Cornelia Kouwenhoven (19 jaar oud), geboren te Monster onder Loosduinen op 16 november 1797, gedoopt te Wateringen op 16 november 1797 (doopgetuigen waren Matthijs Pietersz. Kouwenhoven en Wilhelmina Dirksdr. Tetro), overleden te Waddinxveen op 1 maart 1885, 87 jaar oud, dochter van Garibel Pietersz. Kouwenhoven en Maria Cornelisdr. Slusser.

Uit dit huwelijk:

1 Adrianus de Groot, geboren te Wateringen op 25 januari 1818 (doopgetuigen waren Arie de Groot en Jacoba van Tongeren), volgt onder IX-ad.

2 Maria de Groot, gedoopt te Wateringen op 15 april 1820 (doopgetuigen waren Cornelis Kouwenhoven en Petronella Kouwenhoven), overleden te Waddinxveen op 22 juni 1838, 18 jaar oud.

3 Christina de Groot, gedoopt te Wateringen op 6 januari 1823 (doopgetuigen waren Hendrik Bekkers en Cornelia de Heij), overleden te Wateringen op 9 juni 1823, 154 dagen oud.

4 Gabriël de Groot, gedoopt te Wateringen op 7 oktober 1824 (doopgetuigen waren Arie de Heij en Apollonia de Heij), overleden te Wateringen op 22 maart 1825, 166 dagen oud.

5 Cornelius de Groot, gedoopt te Wateringen op 26 maart 1826 (doopgetuigen waren Cornelis de Koning en Apollonia de Heij), volgt onder IX-ae.

6 Petrus de Groot, gedoopt te Wateringen op 25 oktober 1828 (doopgetuigen waren Cornelis van Rijn en Cornelia van Stappen), volgt onder IX-af.

7 Maria Christina de Groot, gedoopt te Wateringen op 15 augustus 1831 (doopgetuigen waren Willem de Heij en Maria van den Broek, overleden Harmelen 27 apr 1914..

Zij is getrouwd te Waddinxveen op 13 juli 1871, op 39-jarige leeftijd met Hendrik Tijhaar (ongeveer 47 jaar oud), broodbakker, geboren te Zwollerkerspel rond 1824, overleden Harmelen 7,jul 1894, zoon van Hermanus Tijhaar en Femia Splinter. (Hij was weduwnaar van Johanna Gebbink.)

8 Joanna de Groot, gedoopt te Wateringen op 3 juli 1834 (doopgetuigen waren Joannes de Koning en Johanna van der Tuin), overleden te Waddinxveen op 18 juni 1842, 7 jaar oud.

9 Adrianus Hendricus de Groot, gedoopt te Wateringen op 4 maart 1837 (doopgetuigen waren Ari de Heij en Aleida Rozenburg), volgt onder IX-ag.

10 Simon Adrianus de Groot, gedoopt te Wateringen op 4 maart 1837 (doopgetuigen waren Simon Rozenburg en Martina Volbregt), overleden te Wateringen op 20 maart 1837, 16 dagen oud.

11 Henricus Cornelis de Groot, schildersknecht, geboren te Waddinxveen op 31 december 1839, gedoopt aldaar op 1 januari 1840 (doopgetuigen waren Cornelis Heijn (?) en Adriana Hafnu (?)), overleden te Hilversum 1 april 1924?

Hij zou te Weesp op 6 mei 1891 getrouwd zijn, op 51-jarige leeftijd met Grietje Heimenberg, geboren te Kortenhoef rond 1846, overleden te Hilversum 12 mei 1926, dochter van Ernst Heimenberg en Saartje Kooij.

Een curieuze ambtelijke vergissing? en daarom een onoplosbare puzzel?

In Waddinxveen worden betrekkelijk kort na elkaar twee kinderen geboren, die Hendrik of Hendrik Cornelis de Groot heten. Deze, 'onze' Hendrik, geboren 31 dec 1839, en op 6 januari 1840 Hendrik Cornelis, zoon van Hendrik Cornelis de Groot en Gerritje Verzijden. De laatste Hendrik trouwt te Boskoop op 27 april 1866 met Antje Verkade. Dit huwelijk wordt ontbonden op 20 september 1886. Als de eerste Hendrik te Weesp trouwt als zoon van Hendrik Cornelis de Groot en Cornelia Kouwenhoven, wordt vermeld, dat hij gescheiden is van Antje Verkade. Hoe kan dat? Welke Hendrik trouwt er nu in 1891 met Grietje Heimenberg? Als de man van Grietje overlijdt wordt hij de zoon van Hendrik de Groot en Cornelia Kouwenhoven genoemd. Dus toch 'onze' Hendrik? In de huwelijksbijlagen is de scheidingsakte te vinden en wordt het overlijden van de vader van de bruidegom  vermeld, maar niet die van zijn moeder, die zou nog in Waddinxveen wonen. Maar Cornelia Kouwenhoven is toch echt in 1885 overleden, terwijl Gerritje Verzijden, de moeder van de andere Hendrik, pas overlijdt in december 1891. Zij leeft dus nog tijdens het huwelijk. Een raar geval. Ik denk, dat 'onze' Hendrik niet getrouwd is met Grietje Heimenberg en niet is overleden in Hilversum. En dan is hij ook geen schildersknecht. Maar waar is 'onze' Hendrik dan wel overleden? En was hij ooit wel getrouwd?

12 Maria Petronella de Groot, gedoopt te Waddinxveen op 3 september 1841 (doopgetuigen waren Petrus Meyer en Petronella Kouwenhoven), overleden Waddinxveen 17 mei 1895.

Zij is getrouwd te Gouda op 3 mei 1876, op 34-jarige leeftijd met Dominicus van Niekerk (26 jaar oud), bouwman, stalhouder, caféhouder, geboren te Vleuten 29 juni 1849, overleden Waddinxveen 6 okt 1918, zoon van Johannes van Niekerk en Johanna (Jannigje) van Maurik. (Hij huwde 2. te Delft 19 mei 1897 met Adriana Ruijs, geboren te Delft rond 1848, dochter van Pieter Ruijs en Geertruida Drabbe.)

13 Hendricus Ignatius de Groot, geboren te Waddinxveen, gedoopt aldaar op 31 juli 1844 (doopgetuigen waren W. van der Bach en Christina de Groot), volgt onder IX-ah.

 

IX-ad Adrianus de Groot, bakker, geboren te Wateringen op 25 januari 1818, overleden aldaar op 16 januari 1900, begraven aldaar op 19 januari 1900, 81 jaar oud, zoon van Hendrik (Hein) de Groot (VIII-o) en Cornelia Kouwenhoven.

Hij is getrouwd te Voorburg op 25 augustus 1847, op 29-jarige leeftijd (1) met Cornelia Kerkhof (25 jaar oud), geboren te Voorburg op 26 mei 1822, overleden te Wateringen 24 sep 1850,  28 jaar oud, dochter van Wilhelmus Kerkhof(f) en Helena Reijgersberg.

 

In 1846 werd deze bakkerij, winkel en woonhuis door Arie de Groot gekocht.

Vier generatie De Groot hebben hier gewoond. In 2002 is het pand afgebroken.

 

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia de Groot, geboren Wateringen 13 mei 1848, overleden aldaar 14 juli 1848.

2 Helena Gertrudis (Cornelia) de Groot, geboren te Wateringen op 11 juli 184931, overleden te 's-Gravenhage 11 februari 1882.

Zij is getrouwd te Wateringen op 19 november 1875, op 26-jarige leeftijd met Johannes Petrus Goemans (26 jaar oud), smid, geboren te Voorburg 9 sep 1849, overleden te 's-Gravenhage 31 januari 1928, 78 jaar oud, zoon van Johannes Goemans en Catharina van der Peet. (Hij trouwde (2) te 's-Gravenhage op 1 november 1882 met Hendrika Petronella van Baalen, dienstbode, geboren te Utrecht rond 1843.)

3 Cornelia de Groot, geboren te Wateringen 7 sep 1850, overleden aldaar 24 april 1851.

Hij is getrouwd te Hof van Delft op 10 augustus 1851, getrouwd te Schipluiden op 10 augustus 1851 voor de kerk, op 33-jarige leeftijd (2) met Alegonda Maria van Zutphen (26 jaar oud), geboren te Hof van Delft op 28 februari 1825, gedoopt te Schipluiden op 28 februari 1825, overleden te Wateringen op 10 maart 1915, 90 jaar oud, dochter van Franciscus van Zutphen (smid) en Catharina Elisabeth Ulijn.

Uit dit huwelijk:

4 Hendricus Franciscus de Groot, geboren te Wateringen op 17 juni 1852, volgt onder X-am.

5 Franciscus Arnoldus de Groot, geboren te Wateringen op 7 december 1854, overleden aldaar op 16 april 1860, 5 jaar oud.

6 Catharina Elisabeth de Groot, geboren te Wateringen op 14 oktober 1856, overleden te Delft op 30 september 1921, 64 jaar oud.

Zij is getrouwd te Wateringen op 27 mei 1879, op 22-jarige leeftijd met Gerardus van Niekerk (24 jaar oud), sigarenmaker, geboren te Vleuten op 2 augustus 1854, overleden te Delft op 28 juli 1917, 62 jaar oud, zoon van Johannes van Niekerk en Johanna (Jannigje) van Maurik.

7 Franciscus Cornelis de Groot, koopman, geboren te Wateringen op 7 april 1861, overleden te 's-Gravenhage op 23 augustus 1934, 73 jaar oud.

Hij is getrouwd te Delft op 18 juni 1895, op 34-jarige leeftijd met Elisabeth Gijsberta Overgaag (30 jaar oud), geboren te Delft op 27 september 1864, overleden te 's-Gravenhage op 24 februari 1926, 61 jaar oud, dochter van Arnoldus Overgaag en Jacoba Romeijn.

8 Cornelia Maria de Groot, geboren te Wateringen op 30 augustus 1864, overleden aldaar op 24 januari 1940, 75 jaar oud.

9 Henricus Hermanus de Groot, geboren te Wateringen op 10 augustus 1867, volgt onder X-an.

 

X-am Hendricus Franciscus de Groot, Mr. broodbakker, geboren te Wateringen op 17 juni 1852, overleden te Delft op 19 september 1933, 81 jaar oud, zoon van Adrianus de Groot (IX-ad) en Alegonda Maria van Zutphen.

Hij is getrouwd te Delft op 17 januari 1877, op 24-jarige leeftijd met Appolonia Jacoba Theodora Cramer (22 jaar oud), geboren te Delft op 24 maart 1854, overleden aldaar op 18 februari 1913, 58 jaar oud, dochter van Johannes Josephus Cramer en Helena Agatha Ruygrok.

Uit dit huwelijk:

1 Alegonda Maria Helena de Groot, geboren te Delft op 26 november 1877, overleden te Deventer 17 januari 1959.

Zij trouwde te Amsterdam 17 november 1898 met Gijsbertus van Bemmel, ingenieur, geboren te Samarang (N-I) rond 1876,  zoon van Martinus van Bemmel en Anna Maria Reberge.

2 Josephus Johannes Adrianus de Groot, ingenieur, geboren te Delft op 29 december 1878, overleden te Wateringen op 15 januari 1953, 74 jaar oud.

Hij is getrouwd te Wateringen op 18 februari 1903, op 24-jarige leeftijd met Maria Anna Hendrica Hoek (31 jaar oud), geboren te Wateringen op 13 oktober 1871, overleden te Uden op 21 oktober 1944, 73 jaar oud, dochter van Petrus Josephus Hoek en Clasina Catharina Persoon.

    Uit dit huwelijk:

    -    Hendricus Franciscus de Groot, priester, geboren te Bandung (N-I) 14 april 1908, verongelukt in de Golf van Biscaye op 21 juni 1940.

    -    Petrus Josephus de Groot, geboren te Bandung (N-I) 25 november 1910, overleden te Spanje 13 oktober 1983.

3 Helena Agatha de Groot, geboren te Delft op 29 december 1878, overleden aldaar op 7 mei 1879, 129 dagen oud.

4 Pauline Hendrica Adriana de Groot, geboren te Delft op 1 juni 1881, overleden te Wateringen op 21 juni 1967, 86 jaar oud.

Zij is getrouwd te Delft op 18 mei 1920, op 38-jarige leeftijd met Sebastianus Haket (60 jaar oud), geboren te Schiedam op 27 oktober 1859, overleden te Delft op 6 juli 1937, 77 jaar oud, zoon van Johannes Haket en Maria Elisabeth Hallandsleben. (Hij was weduwnaar van Helena Burghouwt, geboren te Hof van Delft op 12 augustus 1844, overleden te Delft op 1 maart 1919, 74 jaar oud, dochter van Wessel Ignatius Josephus Burghouwt en Johanna van den Bosch.)

5 Catherina Josefina de Groot, geboren te Delft op 23 augustus 1882, overleden te Wateringen op 15 mei 1957, 74 jaar oud.

6 Adrianus Franciscus Henry de Groot, geboren te Delft op 23 april 1884, overleden aldaar op 4 februari 1915, 30 jaar oud.

7 Franciscus Cornelis Maria de Groot, geboren te Delft op 3 februari 1886, overleden te 's-Gravenhage op 19 april 1937, 51 jaar oud.

Hij is getrouwd te Delft op 17 juni 1914, op 28-jarige leeftijd met (en gescheiden op 6 april 1920 van) Agatha Maria van Weeszenberg (20 jaar oud), geboren te Delft op 31 december 1893, dochter van Johannes Cornelis van Weeszenberg en Agatha Jacoba Maria Catharina van den Boogert.

8 Cornelia Henriëtte Maria de Groot, geboren te Delft op 23 oktober 1887, overleden te 's-Gravenhage op 17 december 1918, 31 jaar oud.

Zij is getrouwd te Delft op 21 juni 1911, op 23-jarige leeftijd met Arnoldus Cornelis Maria van de Maarel (ongeveer 24 jaar oud), geboren te 's-Gravenhage rond 1887, zoon van Arnoldus van de Maarel en Sophia Ruigrok.

9 Gerardus Hendricus Maria de Groot, geboren te Delft op 4 juli 1889, overleden te Heerlen op 23 juli 1970, 81 jaar oud.

Hij is getrouwd te Dordrecht op 22 mei 1918, op 28-jarige leeftijd met Johanna Elisabeth Spork (20 jaar oud), geboren te Rotterdam op 11 september 1897, overleden te Heerlen op 13 november 1978, 81 jaar oud, dochter van Gerardus Spork en Dirkje Elisabeth Uiterwijk.

10 Hendricus Franciscus Maria de Groot, bakker, restauranthouder en vertegenwoordiger in bakkerijmachines, geboren te Delft op 4 oktober 1893, overleden te Voorburg op 4 juli 1953, 59 jaar oud.

Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 1 mei 1918, op 24-jarige leeftijd met Catharina Josephina Petronella Guilonard (20 jaar oud), geboren te Breda op 12 juli 1897, dochter van Dominicus Pieter Maria Guilonard en Maria Catharina Dietvorst.

 

X-an Henricus Hermanus de Groot, broodbakker, geboren te Wateringen op 10 augustus 1867, overleden te 's-Gravenhage op 5 augustus 1954, begraven te Wateringen op 10 augustus 1954, 86 jaar oud, zoon van Adrianus de Groot (IX-ad) en Alegonda Maria van Zutphen.

Hij is getrouwd te Monster op 30 oktober 1891, getrouwd te Kwintsheul op 3 november 1891 voor de kerk, op 24-jarige leeftijd met Antonia Maria Strik (19 jaar oud), geboren te Kwintsheul op 18 mei 1872, overleden te 's-Gravenhage op 25 januari 1964, begraven te Wateringen op 29 januari 1964, 91 jaar oud, dochter van Johannes Strik en Margaretha Hilaria van Steekelenburg.

 

Henri de Groot en Antje Strik

Uit dit huwelijk:

1 Alegonda Cornelia Maria de Groot, geboren te Wateringen op 21 maart 1893, overleden aldaar op 27 augustus 1901, 8 jaar oud.

2 Johannes Adrianus Maria de Groot, geboren te Wateringen op 3 juni 1894, overleden aldaar op 12 maart 1902, 7 jaar oud.

3 Adrianus Jacobus Johannes Maria de Groot, priester, missionaris in Belgisch Conco en rector van de missieprocuur te Leidschendam, geboren te Wateringen op 15 augustus 1895, overleden te Wassenaar op 19 juli 1961, 65 jaar oud.

Priesterwijding te Scheut in België op 28-9-1924

4 Henricus Gerardus Maria (Harry) de Groot, procuratiehouder, geboren te Wateringen op 6 oktober 1896, overleden te Leiden op 28 oktober 1932, 36 jaar oud.

Hij is getrouwd te Gennep op 9 augustus 1921, op 24-jarige leeftijd met Maria Catharina (Katrien) Trienekens (22 jaar oud), geboren te Gennep op 9 februari 1899, overleden te Leiden op 4 juni 1935, 36 jaar oud, dochter van Wilhelmus Trienekens en Ida de Vaal.

    Uit dit huwelijk o.a.

    -    Wilhelmus Hendrikus Adrianus de Groot, geboren te Leiden 2 december 1924, overleden te Milsbeek 7 januari 2013.

    -    Ida Gertruida Maria de Groot, geboren te Leiden 26 augustus 1930, overleden te Bilthoven 14 juli 2010.

5 Elisabeth Francisca Maria (Betsy) de Groot, geboren te Wateringen op 10 november 1897, overleden te Naaldwijk op 23 juni 1987, begraven te Monster op 27 juni 1987, 89 jaar oud.

Zij is getrouwd te Wateringen op 30 mei 1922, getrouwd aldaar op 30 mei 1922 voor de kerk, op 24-jarige leeftijd met Hendrikus Cornelis (Henk) van Heijningen (26 jaar oud), tuinder, geboren te Monster op 23 december 1895, overleden te 's-Gravenhage op 15 september 1969, begraven te Monster, 73 jaar oud, zoon van Hendrikus Petrus van Heijningen en Cornelia Maria Zuidgeest.

6 Margaretha Gerarda Maria (Greet) de Groot, geboren te Wateringen op 29 april 1899, overleden te Naaldwijk op 12 april 1990, begraven te Wateringen op 17 april 1990, 90 jaar oud.

Zij is getrouwd te Wateringen op 22 oktober 1929, op 30-jarige leeftijd met Theodorus Johannes van Wingerden (35 jaar oud), tuinder, geboren te Monster (Kwintsheul) op 22 september 1894, overleden te Monster (Poeldijk) op 20 februari 1977, 82 jaar oud, zoon van Cornelis van Wingerden en Anna van de Bosch.

7 Gerardus Aloysius Maria de Groot, geboren te Wateringen op 2 juli 1900, overleden aldaar op 24 februari 1902, 1 jaar oud.

8 Hugo Adrianus Maria de Groot, brood- en banketbakker, geboren te Wateringen op 10 augustus 1901, overleden te Leiden op 13 maart 1989, 87 jaar oud.

Hij is getrouwd te Oegstgeest op 18 mei 1927, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Maria Henderika Okkerse (23 jaar oud), geboren te Bodegraven op 26 juni 1903, overleden te Oegstgeest op 12 november 1974, 71 jaar oud, dochter van Andreas Okkerse en Helena Maria Nieuwenhuizen.

    Uit dit huwelijk o.a.:

    -    Helena Adriana Maria de Groot, geboren te Oegstgeest 7 maart 1929, overleden te Eindhoven 13 maart 2012.

    -    Henriëtte Catharina Maria de Groot, geboren te Oegstgeest 10 september 1932, overleden te Veldhoven 29 juni 1996.

    -    Adrianus de Groot, geboren te Oegstgeest 4 april 1943, overleden aldaar 24 september 1980.

9 Alegonda Maria Cornelia de Groot, geboren te Wateringen op 13 oktober 1902, overleden aldaar op 18 november 1919, 17 jaar oud.

10 Johannes Adrianus Maria de Groot, brood- en banketbakker, geboren te Wateringen op 30 april 1904, overleden te Rijswijk op 3 mei 1987, gecremeerd aldaar op 7 mei 1987, 83 jaar oud.

Hij is getrouwd De Lier op 22 oktober 1931, op 27-jarige leeftijd met Catharina Adriana Vijverberg (24 jaar oud), geboren te Naaldwijk op 23 september 1907, overleden te Rijswijk op 9 juli 1993, gecremeerd aldaar op 14 juli 1993, 85 jaar oud, dochter van Adrinanus Johannes Vijverberg en Anna van Adrichem.

Bakkerij de Groot in Rijswijk rond 1935

Bij de deegmachine: Han de Groot

 

11 Doodgeboren de Groot, geboren te Wateringen op 12 september 1905, overleden aldaar op 12 september 1905.

12 Catharina Gerarda Maria de Groot, geboren te Wateringen op 14 november 1906, overleden aldaar op 30 juni 1994, begraven aldaar op 4 juli 1994, 87 jaar oud.

Zij is getrouwd te Wateringen op 29 mei 1934, op 27-jarige leeftijd met Gerardus Petrus Maria van Leeuwen (28 jaar oud), geboren te Loosduinen op 13 maart 1906, overleden op 16 december 1991, 85 jaar oud, zoon van Nicolaas Johannes van Leeuwen en Helena Maria Catharina van der Hoeven.

13 Doodgeboren de Groot, geboren te Wateringen op 28 januari 1908, overleden aldaar op 28 januari 1908.

14 Leonardus Johannes Maria de Groot, brood- en banketbakker, geboren te Wateringen op 15 december 1909, wonende aldaar, overleden te Delft op 26 mei 1992, 82 jaar oud, begraven te Wateringen.

Hij is getrouwd te Monster op 9 juni 1936, op 26-jarige leeftijd met Anna Barbara Helena van Heijningen (22 jaar oud), geboren te Monster op 28 juni 1913, overleden te Wateringen op 21 juni 1993, 79 jaar oud, dochter van Petrus Adrianus van Heijningen en Barbara Helena Zuidgeest.

 

Trouwfoto  van

Leo de Groot en Annie van Heijningen

In 1945, aan het eind van de oorlog, bakte Leo de Groot Zweeds wittebrood.

Uit dit huwelijk o.a.

-    Hendricus Petrus Maria de Groot, geboren te Wateringen 21 maart 1937, overleden te Aalst (B) 13 juni 1998, begraven te Tegelen.

-    Petrus Hendricus Maria de Groot, geboren te Wateringen 25 april 1938, overleden te Nieuwkuijk 16 augustus 2012.

-    Willibrordus de Groot, geboren te Wateringen 16 oktober 1941, aldaar op dezelfde dag overleden.

-    Catharina Maria de Groot, geboren te Wateringen 13 juni 1951, overleden aldaar 12 oktober 2005.

 

15 Franciscus Gerardus Maria de Groot, brood- en bakketbakker, geboren te Wateringen op 6 februari 1911, overleden te Voorburg op 27 augustus 1987, begraven te 's-Gravenhage op 31 augustus 1987, 76 jaar oud.

Hij is getrouwd te Loosduinen op 2 juni 1938, getrouwd aldaar op 6 juni 1938 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Sophia Cornelia Maria van Dijk (26 jaar oud), geboren te Loosduinen op 29 februari 1912, overleden te 's-Gravenhage in december 2007, 95 jaar oud, dochter van Johannes Cornelis van Dijk en Margaretha Helena Enthoven.

    Uit dit huwelijk o.a.:

    -    Johannes Antonius Maria de Groot, geboren te Voorburg 29 juni 1941, overleden te Voorhout 22 april 2005.

16 Gerarda Wilhelmina Maria de Groot, geboren te Wateringen op 3 juli 1912, overleden te Leidschendam op 22 maart 2003, 90 jaar oud.

Zij is getrouwd te Wateringen op 24 augustus 1937, op 25-jarige leeftijd met Petrus Jacobus Mooijman (27 jaar oud), administrateur, geboren te Stompwijk op 26 september 1909, overleden te Leidschendam op 19 november 1999, begraven te Nootdorp op 24 november 1999, 90 jaar oud, zoon van Leonardus Cornelis Mooijman en Maria Magdalena Romeijn.

17 Cornelia Jacoba Allegonda Maria de Groot, geboren te Wateringen op 18 januari 1914, overleden 's-Gravenhage 11 april 2001.

Zij is getrouwd te 's-Gravenhage op 24 december 1952, getrouwd te Wateringen op 6 januari 1953 voor de kerk, op 38-jarige leeftijd met Johannes Fransen (55 jaar oud), weg- en waterbouwkundig ingenieur, geboren te Leeuwarden op 20 maart 1897, overleden te 's-Gravenhage op 10 juli 1985, 88 jaar oud, zoon van Wijbe Fransen en Jozina Dames.

Trouwfoto van

Jojan Fransen en Corry de Groot

 

18 Francisca Gijsbertha Allegonda de Groot, geboren te Wateringen op 10 juni 1917, overleden aldaar op 12 maart 1918, 275 dagen oud.

 

Gezin Henri de Groot en Antje Strik bij gelegenheid van hun 40-jarig huwelijk.  Tussen het bruidspaar de dochters Corrie en Toos. Naast de bruid dochter Bets en Cornelia de Groot, zuster van de bruidegom.  Naast de bruidegom Henk van Heijningen en Frans de Groot, broer van de bruidegom.  Achterste rij: Harry, Catharina Trienekens, een onbekend meisje, waarschijnlijk een Hongaars pleegkind van Frans en Catharina Trienekens, Leo, Han en Toos Vijverberg, Gerard van Leeuwen, Dorus van Wingerden. Greet, Hugo en Corrie Okkerse.  Op de voorgrond Gerarda en Frans.

 

IX-ae Cornelius de Groot, tapper, gedoopt te Wateringen op 26 maart 1826, overleden te Waddinxveen op 11 november 1905, 79 jaar oud, zoon van Hendrik (Hein) de Groot (VIII-o) en Cornelia Kouwenhoven.

Hij is getrouwd te Broek op 2 januari 1862, op 35-jarige leeftijd met Christina van der Kroef (35 jaar oud), naaister, geboren te Broek op 6 september 1826, overleden te Waddinxveen op 5 maart 1906, 79 jaar oud, dochter van Arie van der Kroef en Anna Verbij.

Uit dit huwelijk:

1 Hendricus de Groot, geboren te Broek op 17 maart 1862, volgt onder X-ao.

2 Joanna Maria (Annemie) de Groot, geboren te Broek op 9 mei 1863, overleden te Langeraar op 4 december 1943, 80 jaar oud.

Zij is getrouwd te Waddinxveen op 3 oktober 1906, op 43-jarige leeftijd met Bartholomeus Jacobus Verhagen (38 jaar oud), hoofd van een Lagere School, geboren te Veldhoven op 23 november 1867, overleden te Ter Aar op 8 juli 1916, 48 jaar oud, zoon van Johannis Verhagen en Laudina van Dummelen.

Een aandoenlijk verhaal:

Annemie was verliefd op een onderwijzer, maar haar vader vond dat geen passende verbintenis. De bruidegom trok zich terug in een klooster, Annemie bleef ongehuwd. Totdat op een mooie dag, terwijl Annemie en haar gezelschapsdame in de tuin waarlangs een vaart liep zaten, de gezelschapsdame uitriep: "Mevrouw, mevrouw, op de achterplecht van die boot staat een heer en die neemt zijn hoed voor u af." Het was haar onderwijzer, waarmee ze trouwde. (Opgetekend uit de mond van Marie Nederpelt.)

3 Cornelia Maria de Groot, geboren te Broek op 1 april 1867.

 

X-ao Hendricus de Groot, kastelein, geboren te Broek op 17 maart 1862, overleden te IJsselsteijn op 27 december 1929, 67 jaar oud, zoon van Cornelius de Groot (IX-ae) en Christina van der Kroef.

Hij is getrouwd te Boskoop op 24 april 1885 met Martina Wilhelmina Wildenburg, geboren rond 1862, overleden te Vianen op 4 juli 1934, ongeveer 72 jaar oud, dochter van Rijnier Wildenburg en Margaretha Dongelmans.

Uit dit huwelijk:

1 Cristina Margaretha de Groot, geboren te IJsselsteijn op 9 maart 1886, overleden te 's-Gravenhage 5 februari 1940.

Zij is getrouwd te IJsselsteijn op 16 november 1910, op 24-jarige leeftijd met Hubertus Hendrikus van Kleef (26 jaar oud), rijksambtenaar, geboren te IJsselsteijn 7 jan 1884, overleden te 's-Gravenhage 10 maart 1947, zoon van Gillof van Kleef en Willemina van den Brink.

2 Margaretha Wilhelmina de Groot, geboren te IJsselsteijn op 7 februari 1887, overleden aldaar op 12 maart 1888, 1 jaar oud.

3 Cornelis de Groot, geboren te IJsselsteijn op 23 juli 1888, overleden aldaar op 27 februari 1889, 219 dagen oud.

4 Margaretha Wilhelmina de Groot, geboren te IJsselsteijn op 20 mei 1892, overleden aldaar op 24 juni 1892, 35 dagen oud.

5 Cornelis de Groot, geboren te IJsselsteijn op 20 mei 1892, overleden aldaar op 11 juni 1892, 22 dagen oud.

6 Margaretha Wilhelmina de Groot, geboren op 28 december 1893, overleden te IJsselsteijn op 17 januari 1894, 20 dagen oud.

7 Margaretha Wilhelmina de Groot, geboren te IJsselsteijn op 5 april 1895, ovrleden te Hilversum 6 augustus 1981.

Zij is getrouwd te IJsselsteijn op 6 augustus 1919, op 24-jarige leeftijd met Frederikus Strik (28 jaar oud), geboren te 's-Gravenhage 9 jul 1891, overleden te Hilversum 6 december 1967, zoon van Frederikus Strik en Anna Elisabeth Johanna van Rijn.

8 Cornelia de Groot, geboren op 21 februari 1897, overleden te IJsselsteijn op 7 augustus 1897, 167 dagen oud.

9 Rijnier de Groot, geboren te IJsselsteijn op 25 oktober 1899, overleden aldaar op 23 februari 1901, 1 jaar oud.

 

IX-af Petrus de Groot, korenmolenaar, gedoopt te Wateringen op 25 oktober 1828, overleden te Loosduinen op 7 mei 1911, 82 jaar oud, zoon van Hendrik (Hein) de Groot (VIII-o) en Cornelia Kouwenhoven.

Hij is getrouwd te Monster op 3 november 1854, op 26-jarige leeftijd (1) met Adriana van der Arend (27 jaar oud), geboren te Monster op 5 maart 1827, overleden te Loosduinen op 29 september 1875, 48 jaar oud, dochter van Gerrit Willem van der Arend en Martina Janse Groeneweegen.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia Martina de Groot, geboren te Loosduinen op 25 augustus 1855, overleden aldaar op 30 oktober 1875, 20 jaar oud.

2 Gerardus Wilhelmus de Groot, geboren te Loosduinen op 13 januari 1857, overleden aldaar op 27 februari 1869, 12 jaar oud.

3 Maria Christina de Groot, geboren te Loosduinen op 25 januari 1858, overleden te Nieuwveen in het jaar 1927, 69 jaar oud.

Zij is getrouwd te Loosduinen op 20 april 1887, op 29-jarige leeftijd met Johannes Cornelis Buys (24 jaar oud), geboren te Monster op 9 juni 1862, zoon van Nicolaas Antonius Buys en Geertruida Koot.

4 Hendricus Johannes de Groot, molenaar, geboren te Loosduinen op 15 september 1859, overleden op 30 oktober 1910, 51 jaar oud.

5 Adrianus de Groot, geboren te Loosduinen op 16 februari 1861, volgt onder X-ap.

6 Martina Adriana de Groot, geboren te Loosduinen op 8 april 1862, overleden te Alphen aan de Rijn op 7 december 1935, 73 jaar oud.

7 Alida de Groot, geboren te Loosduinen op 29 januari 1864, overleden te Boskoop 29 november 1926.

Zij is getrouwd te Loosduinen op 4 april 1894, op 30-jarige leeftijd met Petrus Johannes Torken (28 jaar oud), geboren te Boskoop 13 november 1965, overleden aldaar 8 september 1942, zoon van Johannes Theodorus Torken en Margaritha Ignatia Aelbers.

8 Christina Maria de Groot, geboren te Loosduinen op 25 juli 1866, overleden te 's-Heerenberg op 10 juni 1948, 81 jaar oud.

Zij is getrouwd te Loosduinen op 22 november 1898, op 32-jarige leeftijd met Roelof van den Haak (29 jaar oud), broodbakker, geboren te Nieuwkoop op 8 maart 1869, overleden te Rijswijk op 10 juli 1932, 63 jaar oud, zoon van Johannes van den Haak en Hendrika van de Rotten.

9 Barbara Cornelia de Groot, geboren te Loosduinen op 12 maart 1870, overleden te Haarlem op 18 maart 1946, 76 jaar oud.

Zij is getrouwd te Loosduinen op 26 juli 1898, op 28-jarige leeftijd met Hermanus Franciscus Antonius Okhuysen (ongeveer 28 jaar oud), handelsreiziger en wijnhandelaar, geboren te Haarlem rond 1870, zoon van Josephus Arnoldus Okhuysen en Maria Johanna Sloots.

Hij is getrouwd te Loosduinen op 26 september 1876, op 47-jarige leeftijd (2) met Maria Meeuwis (38 jaar oud), geboren te Voorburg op 15 mei 1838, overleden te Loosduinen op 12 maart 1910, 71 jaar oud, dochter van Arie Meeuwis en Elisabeth van Noord.

Uit dit huwelijk:

10 Elisabeth Johanna Petronella de Groot, geboren te Loosduinen op 16 mei 1878, overleden op 25 september 1947, 69 jaar oud.

Zij is getrouwd te Loosduinen op 8 oktober 1901, op 23-jarige leeftijd met Leonardus Petrus Nederpelt (37 jaar oud), geboren te Loosduinen op 15 augustus 1864, overleden aldaar op 12 januari 1936, 71 jaar oud, zoon van Leendert Nederpelt en Maria van der Bol.

11 Adriana Clasina Alida de Groot, geboren te Loosduinen op 12 mei 1880, overleden aldaar op 22 oktober 1880, 163 dagen oud.

12 Cornelis Gerardus de Groot, geboren te Loosduinen op 1 oktober 1882, overleden aldaar op 5 november 1882, 35 dagen oud.

 

X-ap Adrianus de Groot, bakker, geboren te Loosduinen op 16 februari 1861, overleden te Alkmaar op 27 januari 1949, begraven te Noord-Scharwoude, 87 jaar oud, zoon van Petrus de Groot (IX-af) en Adriana van der Arend.

Hij is getrouwd te Gouda op 14 september 1887, op 26-jarige leeftijd met Hendrika Cornelia Wildenburg (30 jaar oud), geboren te Gouda op 18 maart 1857, overleden op 18 juli 1933, 76 jaar oud, dochter van Cornelis Franciscus Wildenburg en Johanna Frederica Louisa Bokkelkamp.

Uit dit huwelijk:

1 Petrus Johannes de Groot, bakker, geboren te Boskoop op 14 juli 1888, overleden te Ouddorp op 17 oktober 1977, 89 jaar oud.

Hij is getrouwd te Purmerend op 5 september 1918, op 30-jarige leeftijd met Alida Maria de Lange (26 jaar oud), geboren te Purmerend op 11 maart 1892, overleden te Alkmaar op 5 januari 1966, 73 jaar oud, dochter van Jacobus de Lange en Jansje Konijn.

2.Johanna Frederica Louisa de Groot, geboren te Boskoop 1 september 1889, overleden aldaar 24 december 1889.

3 Hendrikus Johannes de Groot, bakker, geboren te Boskoop op 27 november 1890.

Hij is getrouwd te Haarzuilen op 1 februari 1921, getrouwd te Vleuten op 1 februari 1921 voor de kerk, op 30-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Broekhuyse (25 jaar oud), geboren te Haarzuilen op 18 augustus 1895, overleden te Mijdrecht, dochter van Hubertus Adrianus Broekhuyse en Margaretha Vergeer.

4. Helena de groot, geboren te Boskoop 20 december 1891, overleden aldaar 5 januari 1892.

5. Elisabeth Clasina de Groot, geboren te Boskoop 18 mei 1893, overleden aldaar 5 april 1894.

6. Adriana Alida de Groot, geboren te Boskoop 4 augustus 1894, overleden aldaar 5 januari 1895.

7 Cornelis Franciscus de Groot, bakker, geboren te Boskoop op 2 maart 1896, overleden te Gouda op 1 september 1970, begraven te Reeuwijk, 74 jaar oud.

Hij is getrouwd te Haarzuilen op 8 januari 1925, getrouwd te Vleuten op 8 januari 1925 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met Johanna Maria Broekhuyse (21 jaar oud), geboren te Haarzuilen op 19 augustus 1903, overleden te Reeuwijk op 28 juni 1977, 73 jaar oud, dochter van Hubertus Adrianus Broekhuyse en Margaretha Vergeer.

8. Franciscus Hermanus de Groot, geboren te Boskoop 20 oktober 1897, overleden aldaar 14 februari 1898.

9 Adriana de Groot, religieuze Congregatie Charitas te Roosendaal, geboren te Boskoop op 6 januari 1899, overleden te Roosendaal op 16 juli 1948, 49 jaar oud.

10. Johanna Frederica Louisa de Groot, geboren te Boskoop 8 januari 1900, overleden aldaar 28 mei 1900.

 

IX-ag Adrianus Hendricus de Groot, bakker en 'uitvinder'van de Goudse stroopwafel, gedoopt te Wateringen op 4 maart 1837, overleden te Gouda op 18 januari 1924, 86 jaar oud, zoon van Hendrik (Hein) de Groot (VIII-o) en Cornelia Kouwenhoven.

            Zijn bakkerij stond aan de Kleijweg, waar thans het warenhuis van V&D staat.

 

Hij is getrouwd te Gouda op 12 februari 1868, op 30-jarige leeftijd met Anna Wilhelmina Smeeman (20 jaar oud), geboren te Gouda op 5 april 1847, overleden aldaar op 7 juli 1914, 67 jaar oud, dochter van Bernardus Henricus Smeeman en Maria Dongelmans.

Uit dit huwelijk:

1 Bernardus Hendricus Anthoius de Groot, geboren te Goudi in juli 1869, overleden aldaar 30 juli 1869.

2 Hendrikus Bernardus Anthonius de Groot, geboren te Gouda in juni 1870, overleden aldaar 25 juni 1870.

Van beide bovengenoemde kinderen zijn alleen overlijdensgegevens te vinden in Genlias.

3 Maria (Mietje) Cornelia de Groot, geboren te Gouda op 11 juni 1871, overleden aldaar op 16 januari 1942, 70 jaar oud.

Zij is getrouwd te Gouda op 16 augustus 1898, op 27-jarige leeftijd met Johannes Gijsbertus de Jong (ongeveer 32 jaar oud), geboren te 's-Gravenhage rond 1866, overleden Gouda 21 december 1937, zoon van Gijsbertus de Jong en Maria Spruijt.

4 Cornelia Maria Christina de Groot, geboren te Gouda 22 dec 1871

Zij is getrouwd te Gouda op 14 november 1900, op ongeveer 26-jarige leeftijd met Jacobus Petrus Flux (28 jaar oud), geboren te Gouda 27 dec 1871, overleden Delft (won. te Gouda) 1 mrt 1945, zoon van Gerardus Hendricus Flux en Maria Bode.

5 Bernardus Aloysius Antonius de Groot, geboren te Gouda op 23 augustus 1876, volgt onder X-aq.

6 Hendrika Christina Maria de Groot, geboren te Gouda op 21 april 1879, overleden te Purmerend op 7 juni 1930, 51 jaar oud.

Zij is getrouwd te Gouda op 30 januari 1907, op 27-jarige leeftijd met Albertus Gerardus de Wolf (ongeveer 31 jaar oud), bakker, geboren te Purmerend rond 1876, wonende aldaar, zoon van Cornelis de Wolf en Maria Haagen.

7 Hendrikus Adrianus Antonius de Groot, geboren te Gouda op 10 augustus 1881.

8 Adrianus Cornelis Antonius de Groot, geboren te Gouda op 20 februari 1884, volgt onder X-ar.

9 Anna Maria Antonia de Groot, geboren te Gouda op 17 juli 1886, overleden te Maastricht.

Zij is getrouwd te Gouda op 20 november 1918, op 32-jarige leeftijd met Jean Hubert Thomassen (35 jaar oud), geboren te Maastricht 18 februari 1883, zoon van Leonardus Hubertus Thomassen en Barbara Lucia Tilmeijer.

 

X-aq Bernardus Aloysius Antonius de Groot, bakker en zakenman, geboren te Gouda op 23 augustus 1876, overleden te Bergen op Zoom op 4 maart 1963, 86 jaar oud, zoon van Adrianus Hendricus de Groot (IX-ag) en Anna Wilhelmina Smeeman.

Hij is getrouwd te Gouda op 1 mei 1901, op 24-jarige leeftijd (1) met Anna Catharina Elisabeth van Straaten (21 jaar oud), geboren te Gouda op 10 juni 1879, overleden te Borgerhout (België) op 9 februari 1921, 41 jaar oud, dochter van Petrus van Straaten en Catharina Helena Faay.

Uit dit huwelijk:

1 Adrinaus Hendrikus Petrus de Groot, priester, missionaris in Suriname, geboren te Oudewater op 14 februari 1902, overleden te Paramaribo op 14 april 1990, 88 jaar oud.

Hij trad in bij de Redemptoristen en werd op 28 september 1927 tot priester gewijd. Hij is dichter en componist van Surinaamse liedjes, die gebundeld zijn in de 'Kwikstaartjes'. Hij maakte een studie van de taal van de Saramaccaners en stelde een dictionair samen. Gedeelten van het Evangelie heeft hij in die taal vertaald. Hij ontving de zilveren erepalm van het Surinaamse bewind.

2 Catharina Helena Anna de Groot, geboren te Oudewater op 30 april 1903, overleden te Haaksbergen op 28 april 1990, 86 jaar oud.

Zij is getrouwd te Amsterdam op 26 november 1940, op 37-jarige leeftijd met Michiel Marinus van Baal (31 jaar oud), militair en politie-ambtenaar, geboren te Arnhem op 17 januari 1909, zoon van Johannes van Baal en Helena Maria de Vries.

3 Petrus Bernardus de Groot, geboren te Oudewater op 8 juli 1907, verongelukt te Antwerpen (België) op 22 februari 1951, 43 jaar oud.

Hij is getrouwd te België met Joanna de Cleen.

4 Anna de Groot.

Hij is getrouwd te België (2) met Maria Catharina Ducheyne.

 

X-ar Adrianus Cornelis Antonius de Groot, electrotechnicus, geboren te Gouda op 20 februari 1884, overleden te Capelle aan de IJssel op 19 december 1971, 87 jaar oud, zoon van Adrianus Hendricus de Groot (IX-ag) en Anna Wilhelmina Smeeman.

Hij is getrouwd op 25 november 1912, op 28-jarige leeftijd met Agnes Johanna Helbes (31 jaar oud), geboren te Utrecht op 6 september 1881, overleden te Gouda op 2 april 1957, 75 jaar oud, dochter van Antony Helbes en Agnes Elliges.

Uit dit huwelijk:

1 Adrianus Bernardus Antonius de Groot, grossier, geboren te Gouda op 6 oktober 1914.

Hij is getrouwd te Gouda op 8 oktober 1951, op 37-jarige leeftijd met Elisabeth Cornelia Petronella Hoonhout (27 jaar oud), geboren te Gouda op 27 januari 1924, dochter van Wilhelmus Hoonhout en Elisabeth Ratten.

2 Agnes Anna Maria de Groot, geboren te Gouda op 5 maart 1916.

Zij is getrouwd te Gouda op 29 september 1943, op 27-jarige leeftijd met (en gescheiden te Bergen op Zoom op 24 maart 1953 van) Cornelis Gelsing (25 jaar oud), geboren te Roosendaal op 4 december 1917, zoon van Hendrikus Gelsing en Catharina van Sprundel.

3 Antonius Bernardus Jozef de Groot, geboren te Gouda op 23 april 1917.

Hij is getrouwd te Oberkirch (Schwarzwald) in mei 1945, op 28-jarige leeftijd met Erna Bohleber.

4 Bernardus Johannes Antonius de Groot, grossier, geboren te Gouda op 27 september 1918.

Hij is getrouwd te Utrecht op 20 april 1948, op 29-jarige leeftijd met Johanna Berendina Vethaak (26 jaar oud), kantoorbediende, geboren te Utrecht op 23 december 1921, dochter van Bernardus Vethaak en Johanna Gathier.

 

IX-ah Hendricus Ignatius de Groot, kastelein en logementhouder, geboren te Waddinxveen, gedoopt aldaar op 31 juli 1844, overleden te Ter Aar op 1 januari 1938, 93 jaar oud, zoon van Hendrik (Hein) de Groot (VIII-o) en Cornelia Kouwenhoven.

Hij is getrouwd te Gouda op 30 december 1874, op 30-jarige leeftijd met Amalia Rosalina Verbeeck (43 jaar oud), koffiehuishoudster, geboren te Arnhem op 7 december 1831, overleden te Gouda op 31 augustus 1908, 76 jaar oud, dochter van Jean Verbeeck en Amalia Rosalina Delbeke. (Zij was weduwe van Cornelis Verhoeff.)

Uit dit huwelijk:

1 Maria Amalia Rosalia Cornelia de Groot, geboren te Gouda op 12 juni 1877, overleden aldaar op 30 december 1923, 46 jaar oud.

Zij is getrouwd te Gouda op 22 februari 1905, op 27-jarige leeftijd met Gerardus Theodorus Steenland (34 jaar oud), bakker, geboren te Gouda op 6 oktober 1870, zoon van Theodorus Johannes Steenland en Jacoba Catharina van Roeij.

 

VI-e Cornelis de Groot, gedoopt te Noordwijk op 31 januari 1743, overleden aldaar op 17 juni 1782, 39 jaar oud, zoon van Adriaen Pietersz (Arij) de Groot (V-b) en Pieternelletje Jacobsdr. Ypenburg.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 19 november 1769, op 26-jarige leeftijd met Maria Arisdr. Kroon (30 jaar oud), gedoopt te Noordwijk op 13 november 1739, overleden aldaar 13 feb 1811, dochter van Arend Jacobsz. Kroon en Marijtje Thijsdr. Bronsgeest .

Uit dit huwelijk:

1 Arie de Groot, gedoopt te Noordwijk op 10 februari 1772 (doopgetuigen waren Ari de Groot en Antje Piterze Hogeweg), volgt onder VII-g.

2 Arend de Groot, geboren te Noordwijk op 25 november 1775 (doopgetuigen waren Jacob Kroon en Trijntje Kroon).

 

VII-g Arie de Groot, veldwachter, gedoopt te Noordwijk op 10 februari 1772, overleden aldaar op 2 oktober 1814, 42 jaar oud, zoon van Cornelis de Groot (VI-e) en Maria Arisdr. Kroon.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 28 april 1799, getrouwd aldaar op 29 april 1799 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Maria (Mietje) Heidhuizen (27 jaar oud), geboren te Heemstede, gedoopt aldaar op 12 september 1771, overleden te Noordwijk op 21 december 1841, 70 jaar oud, dochter van Andreas Heidhuizen en Marijtje van der Voort.

Uit dit huwelijk:

1 Marijtje de Groot, geboren te Noordwijk op 2 februari 1800, gedoopt aldaar op 2 februari 1800 (doopgetuigen waren Arend Cornelisz. de Groot en Marijtje Arends Kroon), overleden te Noordwijk op 16 maart 1800, 42 dagen oud.

2 Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 4 maart 1801, gedoopt aldaar op 4 maart 1801 (doopgetuigen waren Andries Manen en Mietje van der Voort), overleden te Noordwijk op 19 augustus 1801, 168 dagen oud.

3 Arend de Groot, geboren te Noordwijk op 24 maart 1802, gedoopt aldaar op 24 maart 1802 (doopgetuigen waren Jacob Andriesz. Heithuizen en Geertje Janse Jore), overleden te Noordwijk op 30 augustus 1828, 26 jaar oud.

4 Andries de Groot, geboren te Noordwijk op 16 februari 1803, gedoopt aldaar op 16 februari 1803 (doopgetuigen waren Jan Heithuizen en Marijtje Kroon), volgt onder VIII-p.

5 Marijtje de Groot, geboren te Noordwijk op 6 februari 1804, gedoopt aldaar op 6 februari 1804 (doopgetuigen waren Pieter Teunisse Does en Marijtje Arisse Kroon), overleden te Noordwijk op 27 februari 1804, 21 dagen oud.

6 Mietje de Groot, geboren te Noordwijk op 25 januari 1805, gedoopt aldaar op 25 januari 1805 (doopgetuigen waren Dirk Heithuijsen en Mietje Jacobsdrogter Hijthuisen), overleden te Noordwijk op 2 juli 1874, 69 jaar oud.

Zij is getrouwd te Noordwijk op 17 februari 1843, op 38-jarige leeftijd met Pieter Overmeer, arbeider, geboren Noordwijk 27 nov 1805, overleden Noordwijk 2 jun 1873, zoon van Kees Overmeer en Marijtje van Bentum.

7 Cornelis de Groot, geboren te Noordwijk op 4 juni 1806, gedoopt aldaar op 4 juni 1806 (doopgetuigen waren Pieter Does en Marijtje Kroon)ovelden Noordwijk 19 jun 1807.

8 Geertruij de Groot, geboren te Noordwijk op 5 juni 1807, gedoopt aldaar op 5 juni 1807 (doopgetuigen waren Jan Bore en Geertruij Joore), overleden te Noordwijk op 26 november 1858, 51 jaar oud.

9 Cornelis de Groot, geboren te Noordwijk op 5 juli 1808, gedoopt aldaar op 5 juli 1808 (doopgetuigen waren Jan Moone en Marijtje Kroon), overleden Noordwijk 8 mrt 1810.

10 Pieter de Groot, geboren te Noordwijk op 9 september 1809, gedoopt aldaar op 9 september 1809.

11 Jan de Groot, geboren te Noordwijk op 27 december 1812, overleden aldaar op 31 maart 1813, 94 dagen oud.

12 Anna Maria de Groot, geboren te Noordwijk op 23 juni 1814, overleden aldaar op 20 maart 1853, 38 jaar oud.

 

VIII-p Andries de Groot, arbeider, geboren te Noordwijk op 16 februari 1803, gedoopt aldaar op 16 februari 1803, overleden te Voorhout op 27 juli 1878, 75 jaar oud, zoon van Arie de Groot (VII-g) en Maria (Mietje) Heidhuizen.

Hij is getrouwd te Sassenheim op 27 oktober 1833, op 30-jarige leeftijd met Clasina (Klaasje) van der Fluijt (20 jaar oud), geboren te Sassenheim  op 25 september 1813, overleden te Voorhout op 3 januari 1881, 67 jaar oud, dochter van Jan van der Fluijt en Pieternella van Reep.

Uit dit huwelijk:

1 Arie de Groot, geboren te Voorhout op 7 december 1835, volgt onder IX-ai.

2 Jan de Groot, geboren te Voorhout op 10 december 1836, volgt onder IX-aj.

3 Arnoldus (Arend) de Groot, geboren te Voorhout op 10 juli 1838, volgt onder IX-ak.

4 Pieter de Groot, geboren te Voorhout op 3 augustus 1839, volgt onder IX-al.

5 Maria de Groot, geboren te Voorhout op 8 april 1841, overleden aldaar op 15 november 1843, 2 jaar oud.

6 Cornelia de Groot, naaister, geboren te Voorhout op 24 oktober 1842, overleden aldaar op 4 november 1870, 28 jaar oud.

7 Cornelis de Groot, geboren te Voorhout op 3 januari 1845, volgt onder IX-am.

8 Marinus de Groot, geboren te Voorhout op 7 december 1847, overleden aldaar op 18 februari 1848, 73 dagen oud.

9 Martinus de Groot, geboren te Voorhout op 11 maart 1849, volgt onder IX-an.

10 Maria de Groot, geboren te Voorhout op 6 juni 1850, overleden aldaar op 17 juni 1850, 11 dagen oud.

11 Johanna de Groot, geboren te Voorhout op 12 mei 1851.

Zij is getrouwd te Voorhout op 4 juni 1874, op 23-jarige leeftijd met Johannes Tukker (ongeveer 27 jaar oud), smid, geboren te Vreeswijk rond 1847, zoon van Severus Tukker en Hendrika van den Brink.

12 Johannes Machiel de Groot, geboren te Voorhout op 28 september 1853, volgt onder IX-ao.

13 Antonius de Groot, geboren te Voorhout op 12 maart 1856, overleden aldaar op 5 oktober 1863, 7 jaar oud.

 

IX-ai Arie de Groot, akkerbouwer, geboren te Voorhout op 7 december 1835, overleden te Lisse op 1 januari 1897, 61 jaar oud, zoon van Andries de Groot (VIII-p) en Clasina (Klaasje) van der Fluijt.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 18 augustus 1864, op 28-jarige leeftijd met Clasina Brederode (26 jaar oud), geboren te Noordwijk op 16 april 1838, overleden te Sassenheim 14 juni 1912, dochter van Jan Brederode en Maria Caspers.

Uit dit huwelijk:

1 Nicola Anna de Groot, geboren te Voorhout op 5 augustus 1865.

Zij is getrouwd te Lisse op 27 september 1888, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Johannes van der Meer (ongeveer 24 jaar oud), geboren rond 1864, zoon van Nicolaas van der Meer en Wilhelmina Sebil.

2 Maria de Groot, geboren te Voorhout op 12 augustus 1866, overleden te Sassenheim op 15 april 1946, 79 jaar oud.

Zij is getrouwd te Lisse op 21 mei 1896, op 29-jarige leeftijd met Simon Langeveld (28 jaar oud), arbeider, geboren te Oegstgeest op 19 juli 1867, overleden te Sassenheim 8 mei 1945, hoogstens 79 jaar oud, zoon van Gerrit Puis Langeveld en Anna Warmerdam.

3 Anricus (Hendricus) de Groot, geboren te Voorhout op 4 maart 1869, volgt onder X-as.

4 Levenloos Kind de Groot, geboren te Voorhout op 15 februari 1870.

5 Johannes de Groot, geboren te Voorhout op 17 maart 1871, overleden aldaar op 29 april 1871, 43 dagen oud.

6 Levenloos Kind de Groot, geboren te Voorhout op 22 januari 1872.

7 Johannes de Groot, geboren te Voorhout op 17 juni 1873, overleden aldaar op 13 augustus 1873, 57 dagen oud.

8 Johanna de Groot, geboren te Lisse op 6 mei 1875, overleden aldaar op 19 juli 1875, 74 dagen oud.

9 Johanna de Groot, geboren te Lisse op 16 september 1877, overleden te Leiden 2 februari 1960.

Zij is getrouwd te Lisse 28 juli 1904 met Johannes Anthonius Jacobus Hoogenstraaten, geboren te Noordwijk 14 juni 1873, overleden te Leiden 22 december 1944, woonachtig in Sassenheim, zoon van Frans Willem Hoogenstraaten en Ida van Schie.

 

X-as Anricus (Hendricus) de Groot, arbeider, geboren te Voorhout op 4 maart 1869, zoon van Arie de Groot (IX-ai) en Clasina Brederode.

Hij is getrouwd te Lisse op 18 april 1901, op 32-jarige leeftijd met Jacoba Nederpelt (22 jaar oud), geboren te Lisse op 6 april 1879, dochter van Johannes Nederpelt en Johanna van Diest.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna Sophia de Groot, geboren te Lisse op 5 oktober 1902.

 

IX-aj Jan de Groot, arbeider, geboren te Voorhout op 10 december 1836, overleden aldaar op 11 december 1906, 70 jaar oud, zoon van Andries de Groot (VIII-p) en Clasina (Klaasje) van der Fluijt.

Hij is getrouwd te Voorhout op 25 oktober 1863, op 26-jarige leeftijd met Anna Weijers (20 jaar oud), naaister, geboren te Sassenheim op 28 april 1843, overleden Voorhout 27 feb 1923, dochter van Marcellus Weijers en Maria van der Klugt.

Uit dit huwelijk:

1 Marcellus Andries de Groot, geboren te Voorhout op 17 december 1864, overleden aldaar op 31 maart 1865, 104 dagen oud.

2 Antonius de Groot, geboren te Voorhout op 21 april 1866, overleden aldaar op 13 november 1889, 23 jaar oud.

3 Marcelus de Groot, geboren te Voorhout op 29 juli 1869, volgt onder X-at.

4 Johannes de Groot, geboren te Voorhout op 27 mei 1872, volgt onder X-au.

5 Johannes Petrus de Groot, geboren te Voorhout op 14 september 1874, volgt onder X-av.

6 Cornelis de Groot, geboren te Voorhout op 7 juli 1878, overleden aldaar op 29 november 1897, 19 jaar oud.

7 Jacobus de Groot, geboren te Voorhout op 6 mei 1882, overleden aldaar op 4 januari 1899, 16 jaar oud.

8 Clasina Maria de Groot, geboren te Voorhout op 11 december 1884, overleden aldaar op 3 november 1901, 16 jaar oud.

 

X-at Marcelus de Groot, arbeider, geboren te Voorhout op 29 juli 1869, overleden aldaar op 18 maart 1971, 101 jaar oud, zoon van Jan de Groot (IX-aj) en Anna Weijers.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 30 juni 1898, op 28-jarige leeftijd met Petronella Maria Augustinus (23 jaar oud), geboren te Noordwijk op 15 augustus 1874, overleden tr Voorhout 8 maart 1953, 78 jaar oud, dochter van Albertus Augustinus en Johanna Caspers.

Uit dit huwelijk:

1 Joannes de Groot, geboren te Voorhout op 2 april 1899.

Hij huwde te Voorhout 13 oktober 1926 met Maria Antonia Verhaegen, dochter van Josef Ludovika Houwelijckx.

2 Joanna de Groot, geboren te Voorhout op 18 juli 1900.

Zij is getrouwd te Noordwijkerhout 16 juni 1926, op 25-jarige leeftijd met Cornelis van der Klaauw (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Noordwijkerhout op 14 april 1901, zoon van Cornelis van der Klaauw en Adriana Sprokkelenburg.

3 Albertus de Groot, bloembollenkweker, geboren op 18 september 1902, overleden te Noordwijkerhout op 29 mei 1973, 70 jaar oud.

Hij is getrouwd te Hillegom op 30 januari 1929, op 26-jarige leeftijd met Johanna Petronella Maria Juffermans (25 jaar oud), geboren te Warmond op 21 mei 1903, overleden te Noordwijkerhout op 30 juli 1976, 73 jaar oud, dochter van Hendricus Jacobus Juffermans en Maria Johanna Adriana van Noort.

4 Cornelis de Groot, geboren te Voorhout in het jaar 1904, overleden rond 1906, ongeveer 2 jaar oud.

5 Clara de Groot, geboren te Voorhout op 18 december 1906.

Zij is getrouwd te Voorhout op 22 januari 1930, op 23-jarige leeftijd met Martinus van der Klaauw (25 jaar oud), bollenkweker en grondbewerker, geboren te Noordwijkerhout op 9 december 1904, overleden aldaar op 6 januari 1980, 75 jaar oud, zoon van Cornelis van der Klaauw en Adriana Sprokkelenburg.

6 Johannes de Groot, geboren te Voorhout op 24 juli 1909.

Hij is getrouwd te Sassenheim op 15 mei 1941, op 31-jarige leeftijd met (en gescheiden rond 1973 van) Adriana Margaretha van Leeuwen (32 jaar oud), geboren te Sassenheim op 15 februari 1909, dochter van Ludovicus van Leeuwen en Ida Langelaan.

7 Cornelis de Groot, geboren te Noordwijk op 1 september 1910.

Hij was gehuwd met Helena van Leeuwen, dochter van Ludovicus van Leeuwen en Ida Langelaan.

 

X-au Johannes de Groot, arbeider, geboren te Voorhout op 27 mei 1872, overleden aldaar op 18 juli 1965, 93 jaar oud, zoon van Jan de Groot (IX-aj) en Anna Weijers.

Hij is getrouwd te Voorschoten op 27 mei 1898, op 26-jarige leeftijd met Arendje Zwetsloot (26 jaar oud), geboren te Woubrugge op 11 mei 1872, overleden te Voorhout op 5 april 1934, 61 jaar oud, dochter van Bernardus Zwetsloot en Catharina van der Maat.

Uit dit huwelijk:

1 Anna de Groot, geboren te Voorhout op 17 april 1900.

Zij is getrouwd te Voorhout op 20 februari 1924, op 23-jarige leeftijd met Johannes Vink (30 jaar oud), metselaar, geboren te Noordwijk op 8 november 1893, overleden aldaar op 2 maart 1976, 82 jaar oud, zoon van Gerardus Vink en Sophia van der Linden.

2 Catharina Maria de Groot, geboren te Voorhout op 17 juni 1902.

Zij is getrouwd te Voorhout op 17 september 1927, op 25-jarige leeftijd met Cornelis van Kempen, landarbeider, geboren te Voorhout, zoon van Willem van Kempen en Gerarda van Veen.

3 Jacobus de Groot, geboren te Voorhout op 11 mei 1904, verdronken aldaar op 12 oktober 1908, 4 jaar oud.

4 Bernardus de Groot, gemeente-arbeider, geboren te Voorhout op 22 oktober 1907, overleden aldaar op 24 april 1973, 65 jaar oud.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 18 juni 1931, op 23-jarige leeftijd met Johanna Maria Helena Verhoeven (25 jaar oud), geboren te Noordwijk op 25 januari 1906, overleden te Voorhout op 1 december 1971, 65 jaar oud, dochter van Pieter Verhoeven en Jacoba Cornelia Driessen.

5 Clasina Maria de Groot ook genaamd Catharina, geboren te Voorhout op 2 april 1910, overleden aldaar op 17 december 1996, 86 jaar oud.

Zij is getrouwd te Voorhout op 23 oktober 1940, op 30-jarige leeftijd met Wilhelmus Leonardus van Egmond (35 jaar oud), plateelschilder, geboren te Warmond op 24 september 1905, overleden voor 1996, hoogstens 91 jaar oud, zoon van Johannes Henricus van Egmond en Wilhelmina Maria Warmenhoven.

6 Maria Johanna de Groot, geboren te Voorhout op 25 februari 1914.

Zij is getrouwd te Voorhout op 20 oktober 1937, op 23-jarige leeftijd met Julianus Hendrikus Rotteveel (28 jaar oud), dahliakweker en bloembollenhandelaar, geboren te Sassenheim op 4 augustus 1909, zoon van Petrus Laurentius Rotteveel en Jacoba Waasdorp.

7 Antonia de Groot, geboren te Voorhout op 23 mei 1916.

Zij is getrouwd te Voorhout op 28 december 1950, op 34-jarige leeftijd met Johannes Maria Vlasveld (31 jaar oud), ptt-ambtenar, geboren te Voorhout op 8 augustus 1919, zoon van Petrus Vlasveld en Elisabeth de Lange.

 

X-av Johannes Petrus de Groot, bloemistenknecht, geboren te Voorhout op 14 september 1874, overleden op 6 januari 1961, 86 jaar oud, zoon van Jan de Groot (IX-aj) en Anna Weijers.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 22 augustus 1900, op 25-jarige leeftijd met Maria van Schie (23 jaar oud), geboren te Noordwijk op 22 februari 1877, overleden op 16 juli 1957, 80 jaar oud, dochter van Johannes van Schie en Naatje Augustinus.

 

Johannes Petrus de Groot en Maria van Schie

Gezin de Groot-van Schie in 1958.

Maria van Schie was reeds overleden. \Vier kinderen zijn geëmigreerd naam Amerika. Drie van hen - en hun echtgenoten - zijn niet aanwezig.

Zittend van links naar rechts: Petrus Johannes de Groot (1874-1961), Gerardus (1917-1992). 

Staand van links naar rechts: Antonius (1904-1969, Alida Clasina Verweij (1907-1996), Jacoba van Stijn (1907-1986), Martinus Wilhelmus van Denzen (1903-1983), Wilhelmus (1906-1969), Johannes (1901-1973), Johannes (1902-1987), Johanna Gerarda Martina Meijer (1903-1998), Rita de Groot (1936), Maria (1910-20006).

Uit dit huwelijk:

1 Johannes de Groot, sierbollenkweker, geboren te Sassenheim op 17 juni 1901, overleden USA 17 nov 1973, emigreerden naar de USA.

Hij is getrouwd te Voorhout op 12 oktober 1927, op 26-jarige leeftijd met Johanna Gerarda Martina Meijer (24 jaar oud), geboren op 25 juli 1903, overleden te USA op 26 februari 1998.

2 Johannes de Groot, bloemistenknecht, geboren te Sassenheim op 25 september 1902, overleden Noordwijkerhout 3 jan 1987.

Hij is getrouwd te Noordwijkerhout op 27 november 1930, op 28-jarige leeftijd met Jacoba van Stijn (23 jaar oud), geboren op 7 januari 1907, overleden Noordwijkerhout 24 apr 1986, dochter van Cornelis van Stijn en Neeltje Duivenvoorde.

3 Antonius de Groot, gemeente-ambtenaar, geboren te Sassenheim op 9 januari 1904, overleden te Noordwijkerhout op 21 januari 1969, 65 jaar oud.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 1 oktober 1930, op 26-jarige leeftijd met Alida Clasina Verwey (22 jaar oud), geboren op 11 november 1907, overleden Katwijk 18 jul 1996, dochter van Nicolaas Verwey en Christina van Veen.

4 Wilhelmus de Groot, broodbakker, geboren te Voorhout op 19 april 1906, overleden te Haarlem op 31 januari 1969, 62 jaar oud.

Hij is getrouwd te Noordwijkerhout op 5 november 1930, op 24-jarige leeftijd met Maria Petronella van der Klugt (22 jaar oud), geboren op 8 januari 1908, overleden Zandvoort 17 jul 1993, dochter van Johannes van der Klugt en Maria Warmenhoven.

5 Cornelius de Groot, winkelier, geboren te Voorhout op 21 juni 1907, overleden te Riegelsville (USA) 11 dec 1979.

Hij is getrouwd te USA op 14 juni 1933, op 25-jarige leeftijd met Helena Franceska Slovacek (16 jaar oud), geboren op 28 december 1916, dochter van Joseph Slovacek en Rosalie Cect.

6 Anna Maria (Margaretha) de Groot, geboren te Voorhout op 2 mei 1909, overleden te USA 17 juni 2002.

Zij is getrouwd te Noordwijkerhout op 25 november 1937, op 28-jarige leeftijd met Marinus van Emmerik (29 jaar oud), geboren op 30 mei 1908, overleden te Flemington USA 6 juni 1989, zoon van Petrus van Emmerik en Gudula Maria van Wakeren.

7 Maria de Groot, geboren te Voorhout op 10 december 1910, overleden te Noordwijkerhout, 3 mei 2006.

Zij is getrouwd te Noordwijkerhout op 30 april 1936, op 25-jarige leeftijd met Martinus Wilhelmus van Denzen (32 jaar oud), geboren op 3 september 1903, overleden te Noordwijkerhout 12 september 1903, zoon van Henrikus van Denzen en Maria van Dijk.

8 Jacobus de Groot, geboren te Voorhout op 17 februari 1913, overleden te Leiden op 13 januari 1977, 63 jaar oud.

Hij was gehuwd met Anna Maria van der Elst, geboren op 14 november 1911, overleden te Sassenheim 8 augustus 1980, dochter van Nicolaas Stefanus van der Elst en Anna Maria Wassenaar.

9 Petrus de Groot, jeugdbemiddelaar, geboren te Voorhout op 5 oktober 1915, overleden te Warmond, aangegeven te Leiden op 2 augustus 1942, (dood gevonden) 26 jaar oud.

Piet de Groot heeft voor priester gestudeerd, maar heeft zijn studie afgebroken. Op een zondagmorgen in augustus is hij in Warmond met een roeibootje de plas opgegaan. Hij is daar verdronken

 

                      

10 Gerardus de Groot, religieus, broeder penitenten van Franciscus, verpleegkundige, geboren te Voorhout op 18 november 1917, overleden te Bennebroek 8 oktober 1992.

11 Johanna de Groot, geboren te Voorhout op 1 oktober 1919, heeft gewoond te USA, overleden Riegelsville USA 15 februari 2013.

Zij is getrouwd te Voorhout op 13 oktober 1948, getrouwd op 10 november 1948 voor de kerk, op 29-jarige leeftijd met Cornelis Egberts (29 jaar oud), geboren op 26 oktober 1918, overleden de Riegelsville (USA) 6 mei 1991, zoon van Henrikus Egberts en Anna Kempers.

 

IX-ak Arnoldus (Arend) de Groot, geboren te Voorhout op 10 juli 1838, overleden Hillegom 10 januaria 1929, 90 jaar oud, zoon van Andries de Groot (VIII-p) en Clasina (Klaasje) van der Fluijt.

Hij is getrouwd te Voorhout op 10 september 1865, op 27-jarige leeftijd (1) met Katharina van Oosten (24 jaar oud), geboren te Voorhout op 1 maart 1841, overleden aldaar op 12 februari 1869, 27 jaar oud, dochter van Jacob van Oosten en Alida van Bakel.

Uit dit huwelijk:

1 Jacobus Andries de Groot, geboren te Voorhout op 5 oktober 1866, volgt onder X-aw.

2 Clasina Alida de Groot, geboren te Voorhout op 4 februari 1869, overleden te Lisse op 24 mei 1869, 109 dagen oud.

Hij is getrouwd te Hillegom op 5 mei 1870, op 31-jarige leeftijd (2) met Jansje Hoogtijling (24 jaar oud), geboren te Hillegom op 22 januari 1846, overleden aldaar 15 juli 1906, dochter van Jan Hoogtijling en Cornelia Rusman.

Uit dit huwelijk:

3 Andreas Petrus de Groot, geboren te Voorhout op 30 juni 1871, volgt onder X-ax.

4 Klaartje de Groot, geboren te Hillegom op 12 februari 1873, overleden aldaar 19 augustus 1906.

Zij is getrouwd te Hillegom op 14 juni 1898, op 25-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Meyer (25 jaar oud), brievenbesteller, geboren te Oegstgeest op 24 november 1872, zoon van Hermanus Meyer en Ida van Lierop.

5 Cornelia de Groot, geboren te Hillegom op 7 april 1875, overleden aldaar 7 augustus 1936 (61 jaar oud).

Zij is getrouwd te Hillegom op 30 mei 1900, op 25-jarige leeftijd met Johan Seysener (25 jaar oud), metselaar, geboren te Hazerswoude op 5 december 1874, zoon van Hendrik Seysener en Adriana van Paridon.

6 Arnoldus de Groot, bloemistknecht, geboren te Hillegom op 2 december 1876.

Hij is getrouwd (1) te Hillegom op 15 oktober 1902, op 25-jarige leeftijd met Wilhelmina Brouwer (24 jaar oud), geboren te Hillegom op 17 augustus 1878, overleden aldaar 3 april 1910, dochter van Cornelis Brouwer en Maria Martens.

Hij is getrouwd te Hillegom op 22 juli 1914 op 37-jarige leeftjd met zijn schoonzus Francina Maria Brouwer (25 jaar oud), dochter van Cornelis Brouwer en Maria Martens.

7 Johannes de Groot, geboren te Hillegom op 22 november 1878, overleden aldaar op 27 november 1878, 5 dagen oud.

8 Johannes de Groot, geboren te Hillegom op 17 november 1881.

Hij is getrouwd (1) te Heemstede op 30 mei 1906, op 24-jarige leeftijd met Petronella Maria Uvenhoven (25 jaar oud), geboren te Bennebroek in het jaar 1881, dochter van Johannes Uvenhoven en Adriana Behage.

Hij is getrouwd (2) te Hillegom op 31 aug 1916, op 34-jarige leeftijd met Cornelia Adriana Kapiteijn, geboren te Hillegom rond 1896, dochter van Cornelius Kapiteijn en Maria van Diest.

 

X-aw Jacobus Andries de Groot, arbeider in de bloembollen, geboren te Voorhout op 5 oktober 1866, overleden te Hillegom op 12 december 1937, 71 jaar oud, zoon van Arnoldus (Arend) de Groot (IX-ak) en Katharina van Oosten.

Hij is getrouwd te Hillegom op 2 augustus 1892, op 25-jarige leeftijd met Martijntje Lemmers (24 jaar oud), geboren te Lisse op 9 maart 1868, overleden te Hillegom op 23 september 1946, 78 jaar oud, dochter van Jacobus Lemmers en Adriana Boot.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna Catharina de Groot, geboren te Hillegom op 10 juni 1893, overleden te 's-Gravenhage.

Zij was gehuwd met Arie Klarenbeek, ambtenaar bij de Ned. Spoorwegen, geboren te 's-Gravenhage op 21 februari 1895, zoon van Jan Klarenbeek en ... Scheffer.

2 Jacobus de Groot, rangeerder Ned. Spoorwegen, geboren te Hillegom op 5 september 1894.

Hij is getrouwd te Hillegom op 26 augustus 1925, op 30-jarige leeftijd met Maria Anna Elisabeth Berkhout (23 jaar oud), geboren te Hillegom op 30 augustus 1901, dochter van Leonardus Petrus Berkhout en Johanna Elisabeth van der Peyl.

3 Catharina Johanna de Groot, geboren te Hillegom op 30 oktober 1895.

Zij is getrouwd te Hillegom op 29 oktober 1919, op 23-jarige leeftijd met Theodorus Johannes van der Meij (27 jaar oud), slager, geboren te Sassenheim op 9 februari 1892, overleden te Haarlem op 6 januari 1970, 77 jaar oud, zoon van Lambertus Antonius van der Meij en Grietje van den Berg.

4 Arnoldus de Groot, wagenbestuurder van de tram N.Z.H., geboren te Hillegom op 4 juni 1897, overleden te Leiden op 23 december 1970, 73 jaar oud.

Hij huwde te Voorhout 22 november 1923 met Petronella Johanna Angevaare, geboren te Voorhout op 15 maart 1901, dochter van Franciscus Marinus Angevaare en Maria Elisabeth Tetteroo.

5 Adriaan Jacobus de Groot, seinhuiswachter Ned. Spoorwegen, geboren te Hillegom op 1 december 1898, overleden te 's-Gravenhage op 14 november 1973, 74 jaar oud.

Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 24 mei 1922, op 23-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden rond 1932 van) Niesje Elisabeth Petronella Schniedewind (19 jaar oud), geboren te Hillegom op 13 maart 1903, dochter van Dirk Schniedewind en Maartje de Graaf.

Hij is later getrouwd te 's-Gravenhage op 17 augustus 1932, op 33-jarige leeftijd (2) met Elfrieda Elisabeth Schmidt (20 jaar oud), geboren te Gladbach (Dld) op 7 juli 1912, dochter van Ferdinand Schmidt en Auguste Koliver.

6 Petrus Cornelis de Groot, boekhouder-correspondent, geboren te Hillegom op 6 januari 1902.

Hij is getrouwd te Hillegom op 9 november 1927, op 25-jarige leeftijd met Catharina Anna Johanna Rusman (24 jaar oud), geboren te Hillegom op 11 oktober 1903, overleden op 8 augustus 1966, 62 jaar oud, dochter van Sebastianus Rusman en Cornelia Damen.

7 Cornelis Petrus de Groot, bloemenarbeider, geboren te Hillegom op 26 september 1904.

Hij is getrouwd te Hillegom op 11 september 1929, op 24-jarige leeftijd met Margaretha Warmerdam (22 jaar oud), geboren te Hillegom op 23 mei 1907, dochter van Willem Warmerdam en Anna van Maris.

8 Martinus de Groot, los arbeider, geboren te Hillegom op 19 januari 1907, overleden te Lisse op 5 april 1996, begraven aldaar op 9 april 1996, 89 jaar oud.

Hij is getrouwd te Lisse op 20 januari 1932, op 25-jarige leeftijd met Johanna Cornelia van de Slot (22 jaar oud), geboren te Voorhout op 23 maart 1909, overleden te Lisse op 31 januari 1985, begraven aldaar op 4 februari 1985, 75 jaar oud, dochter van Adrianus van der Slot en Jacoba den Elzen.

 

X-ax Andreas Petrus de Groot, bloemkweker en vrachtrijder, expediteur, geboren te Voorhout op 30 juni 1871, overledeb te Bergen (NH) 8 maart 1960 (88 jaar), zoon van Arnoldus (Arend) de Groot (IX-ak) en Jansje Hoogtijling.

Hij is getrouwd te Hillegom op 21 augustus 1894, op 23-jarige leeftijd met Jansje van Veen (21 jaar oud), geboren te Ter Aar op 20 september 1872, dochter van Philippus van Veen en Catharina van Straten.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna Catharina de Groot, geboren te Hillegom op 14 januari 1895.

Zij is getrouwd te Bergen op 6 februari 1918, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Johannes Buter (ongeveer 24 jaar oud), melkslijter, geboren te Alkmaar rond 1894, zoon van Johannes Marcus Buter en Elizabeth Zijp.

2 Catharina Johanna de Groot, geboren te Hillegom op 27 maart 1897.

Zij is getrouwd te Bergen op 30 september 1920, op 23-jarige leeftijd met (en gescheiden op 25 augustus 1972 van) Adriaan de Vos (ongeveer 25 jaar oud), arbeider, geboren te Borssele rond 1895, zoon van Petrus de Vos en Maria Vette.

3 Johannes Philippus de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 23 december 1898.

4 Philippus Arnoldus de Groot, geboren te Noordwijkerhout op 11 april 1901.

 

IX-al Pieter de Groot, arbeider en spoorwegwerker, geboren te Voorhout op 3 augustus 1839, overleden aldaar op 2 mei 1901, 61 jaar oud, zoon van Andries de Groot (VIII-p) en Clasina (Klaasje) van der Fluijt.

Hij is getrouwd te Voorhout op 11 mei 1873, op 33-jarige leeftijd met Agatha Elfering (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Voorhout op 14 maart 1849, dochter van Lambertus Elfering en Sophia van den Berg.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelia de Groot, dienstbode, geboren te Voorhout op 6 april 1874, overleden op 5 maart 1938, 63 jaar oud.

Zij trouwde te Voorhout 20 augustus 1903 met Cornelis van den Burg, bloemist, geboren te Noordwijkerhout op 23 februari 1875, wonende te Voorhout, overleden te Leiden op 25 januari 1951, 75 jaar oud, zoon van Wilhelmus van den Burg en Marijtje van den Berg.

2 Sophia de Groot, geboren te Voorhout op 23 augustus 1875.

Zij is getrouwd te Voorhout op 15 mei 1902, op 26-jarige leeftijd met Johannes Versluys (26 jaar oud), geboren te Warmond op 19 december 1875, zoon van Adrianus Versluys en Cornelia Hillenaar.

3 Klasina de Groot, geboren te Voorhout op 26 oktober 1877.

Zij is getrouwd te Voorhout op 21 augustus 1902, op 24-jarige leeftijd met Petrus Nicolaas van Steijn (26 jaar oud), geboren te Voorhout op 22 juni 1876, zoon van Nicolaas van Steijn en Gesina Alkemade.

4 Elisabeth de Groot, geboren te Voorhout op 23 juli 1879, overleden aldaar op 11 augustus 1879, 19 dagen oud.

5 Bertha de Groot, werkmeid, geboren te Voorhout op 16 september 1880.

Zij trouwde te Voorhout met Jacobus van der Hoeven, timmerman, zoon van Wilhelmus van der Hoeven en Petronella Slingerland.

6 Andreas de Groot, geboren te Voorhout op 1 december 1883.

Hij huwde te Voorhout 18 november 1909 met Petronella van Lierop, geboren te Lisse op 20 oktober 1884, dochter van Cornelis van Lierop en Margaretha Schoorl.

7 Maria de Groot, dienstbode, geboren te Voorhout op 1 mei 1885.

Zij was gehuwd met Johannes Maria van Dijk, geboren op 8 september 1893.

8 Petronella de Groot, religieuze Congregatie Franciscanessen Veghel, geboren te Voorhout op 26 februari 1889, overleden te Zijtaart op 1 september 1919, 30 jaar oud.

 

IX-am Cornelis de Groot, bouwknecht en tuinder, geboren te Voorhout op 3 januari 1845, overleden aldaar op 25 maart 1902, 57 jaar oud, zoon van Andries de Groot (VIII-p) en Clasina (Klaasje) van der Fluijt.

Hij is getrouwd te Voorhout op 28 mei 1876, op 31-jarige leeftijd met Helena Diemel (21 jaar oud), geboren te Voorhout op 12 oktober 1854, overleden aldaar op 27 juni 1902, 47 jaar oud, dochter van Willibrordus Diemel en Leentje Heemskerk.

Uit dit huwelijk:

1 Klasina de Groot, geboren te Voorhout op 12 mei 1877, overleden te Sint Pieter op 26 augustus 1912, 35 jaar oud.

Zij huwde Voorhout 15 mei 1906 met Petrus Gerardus Spierenburg, ijzersmid, leraar metaalbewerken, geboren te Zoeterwoude 2 mei 1880, overleden te Haarlem 24 april 1952, 71 jaar, zoon van Everard Spierenburg en Christina Zandbergen. (Hij huwde later met Catherina Angevaren).

2 Willebrordus de Groot, geboren te Voorhout op 21 december 1878, overleden aldaar op 20 september 1886, 7 jaar oud.

3 Andries de Groot, geboren te Voorhout op 11 april 1880, overleden aldaar op 25 september 1886, 6 jaar oud.

4 Cornelis de Groot, geboren te Voorhout op 1 augustus 1881, overleden aldaar op 21 augustus 1881, 20 dagen oud.

5 Cornelis de Groot, geboren te Voorhout op 24 augustus 1882, volgt onder X-ay.

6 Antonius de Groot, geboren te Voorhout op 11 december 1883, volgt onder X-az.

7 Leonardus de Groot, geboren te Voorhout op 8 april 1885, volgt onder X-ba.

8 Cornelia de Groot, geboren te Voorhout op 24 april 1886, overleden aldaar op 25 juli 1886, 92 dagen oud.

9 Cornelia Wilhelmina de Groot, geboren te Voorhout op 7 juni 1887, overleden aldaar op 6 mei 1895, 7 jaar oud.

10 Andreas de Groot, geboren te Voorhout op 31 juli 1888, overleden aldaar op 2 december 1969, 81 jaar oud.

Hij is getrouwd te Voorhout op 21 juli 1926, op 37-jarige leeftijd met Johanna (Jansje) Augustinus (35 jaar oud), geboren te Voorhout op 4 juni 1891, overleden aldaar in het jaar 1975, 84 jaar oud, dochter van Cornelis Augustinus en Margaritha Slobbe.

11 Alida de Groot, geboren te Voorhout op 23 oktober 1889, overleden aldaar op 8 augustus 1890, 289 dagen oud.

12 Willebrordus de Groot, geboren te Voorhout op 19 november 1890.

Hij is getrouwd te Hoek van Holland op 20 april 1917, op 26-jarige leeftijd met Maria Timmers (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Hillegom rond 1894, dochter van Johannes Timmers en Antje Trompslager.

13 Cornelia de Groot, geboren te Voorhout op 13 juni 1892, overleden aldaar op 14 september 1892, 93 dagen oud.

14 Alida de Groot, geboren te Voorhout op 7 september 1893.

Zij was gehuwd met H. Klein, afkomstig uit 's-Gravenhage.

15 Cornelia de Groot, geboren te Voorhout op 18 november 1895.

16 Cornelia de Groot, geboren te Voorhout op 16 november 1897, overleden te Sassenheim op 29 juli 1937, 41 jaar oud.

Zij was gehuwd met Franciscus van Dam.

17 Cornelis de Groot, geboren te Voorhout op 26 juni 1902, overleden op 19 november 1945.

 

X-ay Cornelis de Groot, bloemenkoopman, geboren te Voorhout op 24 augustus 1882, overleden aldaar op 21 maart 1948, 65 jaar oud, zoon van Cornelis de Groot (IX-am) en Helena Diemel.

Hij is getrouwd te Voorhout op 27 mei 1909, op 26-jarige leeftijd met Maria Zwanenburg (22 jaar oud), geboren te Voorhout op 2 juni 1886, overleden aldaar op 16 juni 1948, 62 jaar oud, dochter van Cornelis Zwanenburg en Maria Berbee.

Uit dit huwelijk:

1 Cornelis de Groot, koopman, geboren te Voorhout op 7 april 1910, overleden te 's-Gravenhage 12 december 1986.

Hij is getrouwd te Oegstgeest op 23 juni 1932, op 22-jarige leeftijd met Christina Johanna van der Ploeg, geboren te Rijnsburg, overleden te Voorhout 25 november 1988.

2 Maria Helena de Groot, geboren te Voorhout op 9 april 1911.

Zij is getrouwd te Voorhout op 29 september 1936, op 25-jarige leeftijd met Johannes Hendricus Karremans (23 jaar oud), geboren te Sassenheim op 9 december 1912, overleden aldaar op 14 september 1972, 59 jaar oud.

3 Helena Antonia Maria de Groot, geboren te Voorhout op 11 augustus 1914, overleden op 28 mei 2006, 91 jaar oud.

Zij is getrouwd te Voorhout op 15 augustus 1947, op 33-jarige leeftijd met Hermanus Gerardus Johannes Caspers (28 jaar oud), radio- en tv-handelaar, geboren te Noordwijk op 13 augustus 1919, overleden aldaar op 5 juni 1979, 59 jaar oud, zoon van Albertus Cornelis Caspers en Maria Theresia Geerlings.

4 Cornelis Petrus Maria de Groot, bloembollenkweker, geboren te Voorhout op 30 januari 1917.

Hij is getrouwd te Sassenheim op 13 april 1948, op 31-jarige leeftijd met Theodora de Ridder.

5 Antonius Cornelis de Groot, beroeps-militair, geboren te Voorhout op 25 mei 1921.

Hij is getrouwd te Amsterdam op 9 september 1947, op 26-jarige leeftijd met Anna Regina Maria Kaizer (25 jaar oud), geboren te Amsterdam op 20 januari 1922, dochter van Johannes Kaizer en Francisca van der Broek.

6 Petrus Cornelis Maria de Groot, geboren te Voorhout op 8 april 1926.

Hij is getrouwd op 30 september 1950, op 24-jarige leeftijd met Louisa Johanna Maria Kint.

 

X-az Antonius de Groot, bloemist, geboren te Voorhout op 11 december 1883, overleden op 17 april 1962, 78 jaar oud, zoon van Cornelis de Groot (IX-am) en Helena Diemel.

Hij is getrouwd op 2 november 1911, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Martina van den Nouland (25 jaar oud), geboren te Voorhout op 28 juli 1886, overleden aldaar op 2 juli 1965, 78 jaar oud, dochter van Matthias van den Nouland en Maria van Werkhoven.

Uit dit huwelijk:

1 Helena Maria de Groot, geboren te Voorhout op 26 augustus 1912, overleden 15 juni 1991.

Zij is getrouwd te Voorhout op 8 april 1942, op 29-jarige leeftijd met Hendrikus Theodorus Blom (28 jaar oud), timmerman, geboren te Hillegom op 5 juni 1913, zoon van Johannes Blom en Wilhelmina de Wel.

2 Johannes Mattheus de Groot, tuinder en bloemist, geboren te Voorhout op 20 oktober 1914, overleden te Ippesheim (Dld) op 17 april 1945, 30 jaar oud.

Hij is getrouwd te Voorhout op 16 juni 1943, getrouwd aldaar op 16 juni 1943 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met Theodora Geertruida van Tongeren (27 jaar oud), geboren te Warmond op 5 april 1916, overleden te Castricum op 20 april 1969, 53 jaar oud, dochter van Adrianus van Tongeren en Catharina van der Hoeven.

3 Cornelia de Groot, geboren te Voorhout op 10 maart 1916, overleden aldaar op 5 april 1917, 1 jaar oud.

4 Maria Cornelia de Groot, geboren te Voorhout op 14 april 1917.

Zij is getrouwd te Voorhout op 18 april 1940, op 23-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis Antonius van den Berg (25 jaar oud), geboren te Hazerswoude op 17 januari 1915, overleden te Leiderdorp op 17 januari 1979, 64 jaar oud, zoon van Nicolaas van den Berg en Maria Olierook.

5 Cornelis de Groot, timmerman, geboren te Voorhout op 26 juli 1918, overleden te Noordwijkerhout op 11 november 1981, begraven te Voorhout op 14 november 1981, 63 jaar oud.

6 Petrus de Groot, PTT-ambtenaar, geboren te Voorhout op 26 juli 1918, overleden aldaar 4 augustus 2005.

Hij is getrouwd te Leiden op 27 oktober 1954, getrouwd op 20 oktober 1955 voor de kerk, op 36-jarige leeftijd met Catharina Maria Jacoba Ouwerkerk (34 jaar oud), geboren te Leiden op 20 maart 1920, dochter van Johannes Petrus Ouwerkerk en Johanna Maria Rozier.

7 Leonardus Antonius de Groot, concierge, geboren te Voorhout op 27 augustus 1919.

Hij is getrouwd te Voorhout op 4 augustus 1948, op 28-jarige leeftijd (1) met Johanna Alida Kolfschoten (21 jaar oud), assistent-accountant, geboren te 's-Gravenhage op 2 september 1926, overleden aldaar op 14 september 1956, 30 jaar oud, dochter van Johannes Kolfschoten en Johanna Boere.

Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 29 oktober 1957, op 38-jarige leeftijd (2) met Mechtilde Elisabeth van Triel (40 jaar oud), werkzaam in huish. dienst, geboren te Siebengewald (gem. Bergen, Limburg) op 13 augustus 1917, dochter van Johannes van Triel en Anna Maria Drienssen.

8 Bernardus Christiaan de Groot, rechercheur gemeentepolitie, geboren op 17 maart 1921, overleden te Oegstgeest 1 februari 2013, gecremeerd te Noordwijk 6 februari 2013.

Hij is getrouwd te Noordwijk op 17 september 1946, getrouwd op 9 april 1947 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met Gerarda Petronella van Rossum (28 jaar oud), geboren te Noordwijk op 1 november 1917, overleden vóór 2013, dochter van Antonius Petrus van Rossum en Huberta Maria Klein.

9 Andreas Antonius de Groot, marechaussee, geboren te Voorhout op 18 augustus 1922.

Hij is getrouwd te Apeldoorn op 29 juli 1948, getrouwd op 4 augustus 1948 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met Hillegonda van Kempen (22 jaar oud), geboren te Noordwijk op 13 januari 1926, dochter van Joannes van Kempen en Johanna Mourits.

10 Antonius Johannes de Groot, geboren te Voorhout op 18 april 1924, overleden aldaar op 28 november 1924, 224 dagen oud.

11 Adriana Cornelia de Groot, geboren te Voorhout op 28 april 1925.

Zij is getrouwd te Voorhout op 27 juni 1951, op 26-jarige leeftijd met Wilhelmus Dominicus Caspers (29 jaar oud), technisch ambtenaar, geboren te Noordwijk op 28 augustus 1921, zoon van Dominicus Caspers en Catharina Zonneveld.

12 Antonius Wilhelmus de Groot, sociaal raadsman, geboren op 14 mei 1926.

Hij is getrouwd te Voorhout op 26 februari 1958, getrouwd te Noordwijk op 30 mei 1959 voor de kerk, op 31-jarige leeftijd met Petronella Elisabeth Heemskerk (22 jaar oud), costumiŠre, geboren te Noordwijk op 14 februari 1936, dochter van Johannes Wilhelmus Heemskerk en Helena Maria Roerade.

13 Clasina Cornelia de Groot, geboren te Voorhout op 26 september 1927, overleden te Noordwijk 13 september 2011.

Zij is getrouwd te Voorhout op 7 september 1949, getrouwd op 8 september 1949 voor de kerk, op 21-jarige leeftijd met Alfonsus Josephus Broeders (27 jaar oud), timmerman, geboren te Noordwijk a. Zee op 22 september 1921, zoon van Arnoldus Johannes Broeders en Maria van de Putten.

14 Alida Helena de Groot, geboren te Voorhout op 4 februari 1929.

Zij is getrouwd te Voorhout op 2 november 1955, op 26-jarige leeftijd met Sebastianus Simon van der Elst (27 jaar oud), tuinman, geboren te Zoeterwoude op 20 juli 1928, zoon van Cornelis Johannes van der Elst en Petronella Cornelia Maria van Gastelen.

15 Cornelia Petronella de Groot, geboren te Voorhout op 1 april 1930.

Zij is getrouwd te Voorhout op 30 november 1955, getrouwd op 9 februari 1957 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Hendricus Johannes Zuidhoek (27 jaar oud), aannemer, geboren te Voorhout op 27 juni 1928, overleden aldaar in oktober 1999, zoon van Hendrik Zuidhoek en Anna Sophia Ruigrok.

 

X-ba Leonardus de Groot, werkzaam bij bollenkweker, geboren te Voorhout op 8 april 1885, overleden te Hillegom op 14 oktober 1975, begraven te Voorhout, 90 jaar oud, zoon van Cornelis de Groot (IX-am) en Helena Diemel.

Hij is getrouwd te Alkemade op 26 april 1911, op 26-jarige leeftijd met Geertruida Johanna van der Meer (24 jaar oud), geboren te Alkemade op 7 september 1886, overleden te Voorhout op 13 november 1960, 74 jaar oud, dochter van Teunis van der Meer en Theodora Bisschop.

Uit dit huwelijk:

1 Helena Clasina de Groot, geboren te Voorhout op 16 februari 1912, overleden te Voorschoten op 27 maart 2008, 96 jaar oud.

Zij is getrouwd te Voorhout op 6 oktober 1936, op 24-jarige leeftijd met Martinus Venne (26 jaar oud), politie-ambtenaar, geboren te Voorhout op 1 januari 1910, overleden te Wateringen op 15 juli 1978, 68 jaar oud, zoon van Hubertus Venne en Leuntje van den Hoek.

2 Theodora Agnes de Groot, geboren te Voorhout op 7 juli 1913, overleden aldaar 8 januari 2007.

Zij is getrouwd te Voorhout op 10 oktober 1940, op 27-jarige leeftijd met Floran Verhaegen (30 jaar oud), technisch laborant, geboren te St Catelijnewaver (België) op 4 januari 1910, zoon van Louis Verhaegen en Lodevica Houwelijks.

3 Cornelis Antonius de Groot, bloembollenkweker, geboren te Voorhout op 1 december 1914, overleden te Cucq (Fr.) op 8 november 1994, 79 jaar oud.

Hij is getrouwd te Warmond op 28 oktober 1942, getrouwd te Sassenheim op 28 oktober 1942 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Juliana Augusta van Benten (24 jaar oud), geboren te Brühl Pingsdorf (Dld) op 30 juni 1918, dochter van Johannes van Benten en Augusta Amalia Dombrowski.

4 Antonia Cecilia de Groot, geboren te Voorhout op 7 juni 1916, overleden te Noordwijkerhout 5 januari 1994.

Zij is getrouwd te Voorhout op 29 januari 1943, op 26-jarige leeftijd met Johannes Sebastianus Geerlings (30 jaar oud), handelsreiziger in bollen, geboren te Voorhout op 23 februari 1912, overleden te Noordwijkerhout 21 septmeber 2011, zoon van Hermanus Geerlings en Elisabeth Warmerdam.

5 Antonius Nicolaas de Groot, sigarenhandelaar, geboren te Voorhout op 18 december 1917, overleden op 25 mei 1973, 55 jaar oud.

Hij is getrouwd te Voorhout op 10 oktober 1945, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Heerings (33 jaar oud), winkelierster, geboren te Voorhout op 2 maart 1912, dochter van Adrianus Heerings en Hendrica van Velzen.

6 Leonardus Antonius de Groot, geboren te Voorhout op 27 juni 1920, overleden aldaar op 1 november 1997, 77 jaar oud.

7 Johanna Geertruida de Groot, geboren te Voorhout op 1 januari 1924.

8 Wilhelmus Antonius de Groot, geboren te Voorhout op 20 juni 1925, overleden aldaar op 3 januari 1927, 1 jaar oud.

9 Willebrordus Petrus de Groot, bloemist plantsoenendienst, geboren te Voorhout op 20 april 1928.

Hij is getrouwd te Noordwijkerhout op 16 juni 1948, op 20-jarige leeftijd met Wilhelmina Maria van Wetten (17 jaar oud), geboren te Noordwijkerhout op 24 november 1930, dochter van Willem van Wetten en Catharina van der Burg.

10 Geertruida Helena Cornelia de Groot, geboren te Voorhout op 15 maart 1932.

Zij is getrouwd te Voorhout op 31 maart 1959, op 27-jarige leeftijd met Wilhelmus Johannes Nicolaas van Kempen (27 jaar oud), werknemer in de bollen, geboren te Voorhout op 9 december 1931, zoon van Nicolaas van Kempen en Marijtje van der Mey.

 

IX-an Martinus de Groot, landbouwer, besteller, schuitenvoerder, geboren te Voorhout op 11 maart 1849, zoon van Andries de Groot (VIII-p) en Clasina (Klaasje) van der Fluijt.

Hij is getrouwd (1) te Haarlemmermeer op 7 mei 1879, op 30-jarige leeftijd met Neeltje Ligthart (26 jaar oud), geboren te Nibbixwoud op 16 mei 1852, dochter van Frans Ligthart (bouwman) en Maartje Bleeker.

Uit dit huwelijk:

1 Andries de Groot, geboren te Voorhout op 12 maart 1880.

Hij is getrouwd (2) te Amsterdam 9 september 1886 met Sjoerdje Diederiks, geboren te Amsterdam rond 1868, dochter van Dierderik Jans Diederiks en Antje Deutman.

Uit dit huwelijk

2 Jan Diederich de Groot, militair, geboren te Amsterdam 24 februari 1887.

Hij huwde te Nijmegen 23 april 1915 met Johanna Maria Mack, geboren te Harderwijk 12 februari 1895, dochter van Jacques Marc Mack en Willemina van Beek.

3.Clasina de Groot, geboren te Amsterdam rond 1888.

Zij huwde te Amsterdam 23 september 1915 met Pieter Domburg, machinist, geboren te Amsterdam rond 1884, zoon van Dirk Domburg en Antonia Stolk.

4 Antje de Groot, dansonderwijzeres, geboren te Amsterdam rond 1891.

Zij huwde (1) te Amsterdam op 9 juli 1914 met Jacobus Hendricus Penning, dansonderwijzer, geboren te Amsterdam rond 1884.

Zij huwde (2) te Amsterdam op 2 februari 1922 met Christiaan Wilhelm Hoffmann, bankwerker, geboren te Watergraafsmeer rond 1889, zoon van Christiaan Wilhelm Hoffmaan en Maria Christina Steenhuijsen. 

 

IX-ao Johannes Machiel de Groot, arbeider en bloemistknecht, geboren te Voorhout op 28 september 1853, zoon van Andries de Groot (VIII-p) en Clasina (Klaasje) van der Fluijt.

Hij is getrouwd te Voorhout op 20 augustus 1891, op 37-jarige leeftijd met Sara Frederika Breeman (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Amsterdam rond 1868, dochter van Susanna Breeman.

Uit dit huwelijk:

1 Johannes Hendrik de Groot, geboren te Amsterdam op 27 augustus 1888.

2 Jacobus Andreas de Groot, geboren te Voorhout op 8 januari 1892, overleden aldaar op 11 april 1892, 94 dagen oud.

3 Jacobus Andreas de Groot, geboren te Hillegom op 3 april 1894, overleden aldaar op 6 juli 1894, 94 dagen oud.

4 Maria Johanna de Groot, geboren te Hillegom op 3 juni 1896.

Zij is getrouwd te Schoten op 9 juli 1913, op 17-jarige leeftijd met Jacobus Johannes Albertus van Es (ongeveer 19 jaar oud), katoendrukker, geboren te Haarlem rond 1894, zoon van Jacobus Johannes Albertus van Es en Margaretha Cuijon.

5 Clasina de Groot, geboren te Hillegom op 15 mei 1898, overleden te Schoten op 7 april 1918, 19 jaar oud.

6 Franciscus de Groot, geboren te Heemstede op 14 november 1900, overleden te Haarlem 27 augustus 1901, 286 dagen oud.

7 Jacobus Andreas de Groot, boekdrukker, geboren te Haarlem rond 1903.

Hij is getrouwd te Zandvoort op 11 juni 1925 met Cornelia Helena Visser, geboren te Zandvoort rond 1905, dochter van Klaas Visser en Antje Paap.